Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

295. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji, stran 554.

Na podlagi 180. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji
1. člen
V 2. členu sklepa o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 6/00) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogodba iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje tudi druge podatke o stranki, ki jih mora družba ob sklenitvi pogodbe pridobiti v skladu s predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.«
2. člen
V 10. točki prvega odstavka 3. člena se za besedo »firmo« dodata besedi »in sedež«.
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da stranka sprejme ponudbo za odkup po zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97 in 56/99), se stranki namesto potrdila iz prvega odstavka tega člena izroči kopija izjave o sprejemu ponudbe.«
3. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Družba mora pred vnosom novega računa stranke v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev opraviti identifikacijo in pridobiti podatke v skladu s predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.«
4. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar družba evidenco strank iz prvega odstavka tega člena uporablja tudi kot evidenco strank v skladu s predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, v evidenco poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vpisuje tudi preostale podatke, ki jih je treba pridobiti v skladu s temi predpisi.«
5. člen
V 10. členu se »BPH« povsod nadomesti z »BPD«.
6. člen
V 2. točki 11. člena se na začetku doda besedilo »listine in«.
V 3. točki 11. člena se na koncu doda besedilo »in predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja«.
7. člen
V 12. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja določajo, da mora družba v zvezi s posameznim poslom pridobiti dokumente, ki niso navedeni v prejšnjih odstavkih tega člena, mora družba hraniti tudi te dokumente.«
8. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedi »pet« nadomestita z besedama »deset«.
9. člen
V prilogi 1 se v 2. točki prvega odstavka na koncu pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»I = skrbniški račun.«
V prilogi 1 se v 9. točki prvega odstavka za besedo »SIT« pika nadomesti s podpičjem in doda naslednje besedilo:
»A = naročilo vse ali nič;
M = naročilo z minimalno količino vseh poslov;
R = naročilo z minimalno količino prvega posla.«
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 127-1/3-3/2003
Ljubljana, dne 15. januarja 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost