Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

327. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 586.

V skladu s spremembami zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 2. redni seji dne 16. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminjajo določbe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 90/99, 1/01), in sicer:
V drugem odstavku 1. člena pravilnika se črta besedilo »dela plače« in se nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena pravilnika se črta besedilo »del plače« in se nadomesti z besedo »plača«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Plača podžupana zajema tudi sejnine za seje občinskega sveta ter sejnine za seje delovnih teles občinskega sveta.«.
V drugem odstavku 5. člena pravilnika se črta beseda »dela«.
Črta se peti odstavek 5. člena pravilnika.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.«
V drugem odstavku 6. člena pravilnika se črta besedilo »del plače« in se nadomesti z besedo »plača«.
Črta se peti odstavek 6. člena pravilnika.
Dosedanji šesti odstavek tega člena postane peti odstavek.
5. člen
V celotnem 7. členu pravilnika se črta besedilo »oziroma dela plače« v različnih sklonih.
Črta se tretji odstavek 7. člena pravilnika.
Dosedanji četrti odstavek tega člena postane tretji odstavek.
6. člen
V celotnem 8. členu pravilnika se črta besedilo »oziroma delu plače« v različnih sklonih.
Črta se tretji odstavek 8. člena pravilnika.
Dosedanji četrti odstavek tega člena postane tretji odstavek.
V zadnjem stavku četrtega odstavka 8. člena pravilnika se črta besedilo »delu plače« in nadomesti z besedo »plači« ter črta se beseda »dela«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-2-012/03
Kozje, dne 16. januarja 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost