Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

323. Odlok o ustanovitvi javnega glasila Občine Kozje, stran 583.

Na podlagi 4. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 2. redni seji dne 16. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega glasila Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Kozje (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Zmajev glas – glasilo Občine Kozje.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Kozje s sedežem Kozje 37, 3260 Kozje.
Sedež uredniškega odbora je Kozje 37, 3260 Kozje.
4. člen
Glasilo izhaja praviloma vsak tretji mesec, lahko pa se izda tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je v skladu s programsko zasnovo informativno gradivo za obveščanje občanov o delu občinskega sveta in o delu njegovih delovnih teles, o delu občinske uprave, javnih zavodov, strank, društev, krajevnih skupnosti ter o življenju in delu občanov.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Kozje.
Glasilo izhaja v nakladi 1350 kosov v slovenskem jeziku.
5. člen
Glasilo ima uredniški odbor. Sestavljajo ga odgovorni urednik ter šest članov.
Uredniški odbor in odgovornega urednika imenuje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet za mandatno obdobje štirih let.
Občinski svet lahko posameznega člana oziroma odgovornega urednika razreši, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora.
6. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje 19. člena zakona o medijih.
7. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem.
Odgovorni urednik:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove, za uresničevanje uredniške politike,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– vodi uredništvo in koordinira delo uredniškega odbora,
– angažira sodelavce in sodeluje pri zbiranju urednikov za posamezna področja,
– opravlja uredniško delo in sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik avtorskih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih oglasov,
– skrbi za smotrno organizacijo dela ter usklajuje delo z občinsko upravo,
– izvaja druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
8. člen
Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo obravnava občinski svet,
– obravnava stališča, ki so vezana na uresničevanju programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike, obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– obravnava vse spremembe v zvezi s frekvenco izdajanja in razširjanja glasila.
9. člen
Uredniški odbor je v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisen in samostojen.
Uredniški odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko uredniški odbor v soglasju z županom prenese na zunanje izvajalce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan na predlog uredniškega odbora.
10. člen
Izdajatelj zagotavlja za izdajanje časopisa materialne in druge pogoje.
Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo predvsem v proračunu izdajatelja, s prihodki od reklam in drugih sporočil v glasilu ter drugimi prihodki.
11. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila
– stroške pridobivanja reklam
– stroške dostave glasila
– materialne stroške
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
12. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanije, ki ji določa zakon, na voljo določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank, določi uredniški odbor.
13. člen
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanije želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
14. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila navedeni še naslednji podatki: ime in sedež izdajatelja, kraj in datum izdaje, ime in sedež tiskarne ter naklada, ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora.
15. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja glasila priglasiti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kozje (Uradni list RS, št. 20/98 in 110/99).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-2-010/03
Kozje, dne 16. januarja 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost