Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

308. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta mestne občine Ljubljana, stran 563.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. izredni seji dne 20. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa število članov, sestav in delovno področje stalnih komisij (v nadaljevanju: komisij) in stalnih odborov (v nadaljevanju: odborov) Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Komisije sveta so:
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– Statutarno pravna komisija,
– Komisija za pobude občanov,
– Komisija za mednarodne odnose,
– Komisija za priznanja.
3. člen
Odbori sveta so:
– Odbor za finance,
– Odbor za lokalno samoupravo,
– Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
– Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost,
– Odbor za zdravstvo in socialno varstvo,
– Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo,
– Odbor za gospodarske javne službe in promet,
– Odbor za urejanje prostora in urbanizem,
– Odbor za gospodarjenje z nepremičninami,
– Odbor za stanovanjsko politiko,
– Odbor za varstvo okolja,
– Odbor za splošnopravne zadeve,
– Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
4. člen
Sestava komisij in odborov sveta ter funkcije v njih se praviloma določijo upoštevaje izid volitev v svet.
Pri sestavi komisij in odborov svet upošteva tudi interes za delo v posameznih komisijah ali odborih, izražen v svetniških klubih in samostojnih svetnikov.
II. KOMISIJE
1. Število članov in sestava komisij
5. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima poleg predsednika še deset članov.
Statutarno pravna komisija in Komisija za pobude občanov imata poleg predsednika še štiri člane.
Komisija za mednarodne odnose in Komisija za priznanja imata poleg predsednika še šest članov.
6. člen
Predsednike in člane posameznih komisij svet imenuje izmed članov sveta.
Svet imenuje najprej predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog političnih strank in list, zastopanih v svetu.
Svet imenuje predsednike in člane drugih komisij na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga ta določi na podlagi predlogov svetniških klubov in samostojnih svetnikov.
2. Delovno področje komisij
7. člen
(Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
– daje predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji,
– daje predloge v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami,
– pripravlja predloge in sprejema odločitve o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in nagradah članov delovnih teles, ki niso člani sveta, ter članov Nadzornega odbora MOL,
– opravlja naloge komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92),
– opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.
8. člen
(Statutarno pravna komisija)
Statutarno pravna komisija:
– preverja skladnost aktov MOL z ustavo, zakoni, podzakonskimi akti ter predpisi MOL,
– v vseh fazah sprejemanja ali spreminjanja in dopolnjevanja obravnava statut MOL in poslovnik sveta,
– obravnava osnutke in predloge odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
– obravnava predloge obveznih razlag splošnih aktov sveta,
– opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.
9. člen
(Komisija za pobude občanov)
Komisija za pobude občanov:
– obravnava pobude in druge vloge občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju odlokov in drugih aktov sveta,
– vsake tri mesece obravnava županova poročila o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb,
– obvešča organe sveta o pojavih, ki nastajajo pri izvrševanju predpisov MOL, in mu predlaga ustrezne ukrepe,
– opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.
10. člen
(Komisija za mednarodne odnose)
Komisija za mednarodne odnose:
– spremlja in usmerja mednarodno sodelovanje MOL,
– obravnava akte in problematiko z delovnega področja Službe za mednarodne odnose,
– usklajuje mednarodno in medmestno delovanje članov sveta,
– opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.
11. člen
(Komisija za priznanja)
Komisija za priznanja:
– objavlja razpise in daje predloge za podelitev nagrad in drugih priznanj MOL iz pristojnosti sveta,
– opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.
III. ODBORI
1. Število članov in sestava odborov
12. člen
Odbor za finance, Odbor za lokalno samoupravo, Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbor za urejanje prostora in urbanizem, Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, Odbor za gospodarske javne službe in promet, Odbor za gospodarjenje z nepremičninami, Odbor za stanovanjsko politiko, Odbor za varstvo okolja, Odbor za splošnopravne zadeve ter Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo imajo poleg predsednika še šest članov.
Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in Odbor za zdravstvo in socialno varstvo imata poleg predsednika še deset članov.
13. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi kandidate za predsednike in člane odborov na predlog vodij svetniških klubov in samostojnih svetnikov.
Svet imenuje predsednike odborov izmed članov sveta, člane pa izmed članov sveta in drugih občanov, pri čemer mora biti v posameznem odboru večina članov iz sveta.
2. Delovna področja odborov
14. člen
(Odbor za finance)
Odbor za finance:
– obravnava vse splošne akte, ki jih sprejema svet in imajo materialne posledice za proračun MOL,
– obravnava in sodeluje pri pripravi proračuna MOL,
– spremlja in daje mnenje k izvrševanju proračuna,
– obravnava in sodeluje pri pripravi zaključnega računa MOL,
– spremlja in predlaga davčno politiko MOL,
– obravnava ali predlaga splošne akte, ki predpisujejo davke, takse, pristojbine in druge dajatve v MOL,
– obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z upravljanjem pravic, finančnega in stvarnega premoženja MOL,
– obravnava predloge za zadolževanje MOL ter javnih podjetij in javnih zavodov,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
15. člen
(Odbor za lokalno samoupravo)
Odbor za lokalno samoupravo:
– obravnava akte v zvezi z volitvami v organe MOL ter v organe četrtnih skupnosti MOL,
– obravnava splošne in posamične akte v zvezi z delovanjem MOL ter četrtnih skupnosti,
– spremlja in daje predloge v zvezi z delovanjem četrtnih skupnosti,
– obravnava in daje predloge v zvezi s povezovanjem MOL v širše lokalne samoupravne skupnosti,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
16. člen
(Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport)
Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport:
– spremlja stanje na področju predšolske vzgoje in šolstva v MOL ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju športa in rekreacije v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju mladinske problematike v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju preprečevanja zasvojenosti z drogami v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju izobraževanja odraslih,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
17. člen
(Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost)
Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost:
– spremlja stanje na področju kulture v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
18. člen
(Odbor za zdravstvo in socialno varstvo)
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo:
– spremlja stanje na področju zdravstvenega varstva ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj le-tega,
– spremlja stanje na področju socialnega varstva ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj le-tega,
– spremlja stanje in položaj invalidov ter ljudi s posebnimi potrebami v MOL in obravnava ter daje predloge za razrešitev njihovega položaja,
– spremlja stanje socialno ogroženih skupin prebivalstva MOL in daje predloge za urejanje njihovega položaja,
– spremlja stanje na področju družinske politike,
– spremlja stanje in položaj starih in daje predloge za urejanje njihovega položaja,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
19. člen
(Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo)
Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo:
– spremlja stanje na področju gospodarstva v MOL in obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
– spremlja stanje, obravnava in daje predloge za razvoj turizma v MOL, za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe ter promocije MOL,
– spremlja stanje na področjih trgovine, gostinstva in drobnega gospodarstva v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj na teh področjih,
– spremlja stanje na področjih kmetijstva, gozdarstva in preskrbe v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
20. člen
(Odbor za gospodarske javne službe in promet)
Odbor za gospodarske javne službe in promet:
– spremlja stanje na področju gospodarske infrastrukture v MOL in gospodarskih javnih služb ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področjih prometa in cest v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
21. člen
(Odbor za urejanje prostora in urbanizem)
Odbor za urejanje prostora in urbanizem:
– spremlja uresničevanje strategije trajnostnega razvoja,
– spremlja usklajevanje prostorskih sestavin planskih aktov MOL z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije,
– spremlja usklajevanje planskih aktov MOL s strategijo regionalnega razvoja,
– spremlja stanje na področjih urejanja prostora ter urejanja stavbnih zemljišč v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
22. člen
(Odbor za gospodarjenje z nepremičninami)
Odbor za gospodarjenje z nepremičninami:
– spremlja stanje na področju gospodarjenja z nepremičninami,
– obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z razpolaganjem z vsem nepremičnim premoženjem MOL,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
23. člen
(Odbor za stanovanjsko politiko)
Odbor za stanovanjsko politiko:
– spremlja stanje na področju stanovanjske gradnje v MOL, obravnava in daje predloge za njeno urejanje in razvoj,
– spremlja stanovanjske razmere prebivalcev MOL, obravnava in daje predloge ukrepov stanovanjske politike,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
24. člen
(Odbor za varstvo okolja)
Odbor za varstvo okolja:
– spremlja stanje na področju varstva okolja v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
25. člen
(Odbor za splošno pravne zadeve)
Odbor za splošno pravne zadeve:
– obravnava akte, ki zadevajo statusne ali organizacijske ter simbolne spremembe v MOL in njenih organih,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
26. člen
(Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo)
Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo:
– spremlja stanje na področju javnega reda, požarne varnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter civilne obrambe v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
Svet dopolni Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila imenovana na seji sveta dne 9. 12. 2002 v skladu s tem odlokom v roku dvajsetih dni od dneva uveljavitve tega odloka.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok o stalnih komisijah Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 2/96), sklep o ustanovitvi Komisije za zaščito premoženja Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 2/96) in odlok o odborih in pododborih Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 2/96).
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-2/2002-7
Ljubljana, dne 20. januarja 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost