Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

908. Zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-A)
909. Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU)
910. Zakon o dopolnitvi zakona o pospeševanju turizma (ZPT-A)
911. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-B)
912. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (ZZavar-A)
913. Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP)

Sklepi

914. Sklep o prenehanju mandata

OBČINE

Benedikt

915. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
916. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt - spremembe in dopolnitve v letu 2002

Borovnica

917. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Borovnica
918. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku prodaje, oddaje in menjave stavbnega zemljišča v lasti Občine Borovnica

Celje

919. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
920. Odlok o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina v Rožni dolini (cona C)
921. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnih načrtih "gospodarska cona v Celju"
922. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Spodnja Hudinja
923. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo Zagrad

Črna na Koroškem

924. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2002
925. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
926. Sklep o ukinitvi javnega dobra
927. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem

Črnomelj

928. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002
929. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
930. Odlok o spremembah odloka o Župančičevih priznanjih

Dolenjske Toplice

931. Cenik ravnanja z odpadki za ostale uporabnike

Gorišnica

932. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Gorišnica
933. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo
934. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov

Gornji Petrovci

935. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Gornji Petrovci

Grad

936. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2002
937. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
938. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Grad

Hodoš

939. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2001
940. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
941. Odlok o spremembi odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Hodoš
942. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš
943. Sklep o določitvi cene programov Vzgojno-varstvene enote Hodoš
944. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic na območju Občine Hodoš

Idrija

945. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2002
946. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija

Kidričevo

947. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kidričevo

Krško

948. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
949. Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin v Občini Krško

Laško

950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
951. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
952. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Laško

Lendava

953. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava

Ljubljana

954. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2002

Loški Potok

955. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2002

Mirna Peč

956. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2002
957. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč

Mozirje

958. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2002

Tržič

959. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o oblikovanju dela cene vode za razširjeno reprodukcijo

Zreče

960. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Zreče
961. Sklep o znižanju cene toplotne energije

Žalec

962. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks
963. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti