Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

909. Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU), stran 1585.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU)
Razglašam zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. februarja 2002.
Št. 001-22-14/02
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POSTOPKU PRIZNAVANJA KVALIFIKACIJ DRŽAVLJANOM DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA REGULIRANIH POKLICNIH DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPKEU)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja postopek priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, tako da povzema vsebino splošnih in področnih direktiv Evropskih skupnosti, ki urejajo vzajemno priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah za opravljanje teh poklicev oziroma poklicnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: direktive), ter določa organ, ki vodi ta postopek.
2. člen
(1) Ta zakon velja za državljane oziroma državljanke držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki želijo v Republiki Sloveniji kot zaposlene ali samozaposlene osebe opravljati določen reguliran poklic oziroma regulirano poklicno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
(2) Ta zakon velja tudi za državljane oziroma državljanke tretjih držav, ki so pridobili kvalifikacije v državi članici EU.
3. člen
Ne glede na določbe 1. in 2. člena tega zakona se določbe tega zakona o postopku in organu, ki ga vodi, smiselno uporabljajo tudi za priznavanje kvalifikacij državljanom oziroma državljankam tretjih držav v skladu s pogoji iz bilateralnih sporazumov o vzajemnem priznavanju kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: sporazum), sklenjenimi med Republiko Slovenijo in tretjimi državami.
4. člen
Regulirani poklici oziroma regulirane poklicne dejavnosti so po tem zakonu tisti poklici oziroma poklicne dejavnosti, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt.
5. člen
Pojem “kvalifikacije“ po tem zakonu pomeni celoto poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jih je kandidat pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja v EU, na podlagi katerih je pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma poklicne dejavnosti v EU, kot tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica oziroma poklicne dejavnosti v EU, in dokazila o izpolnjevanju določenih drugih pogojev.
II. POSTOPEK ZA PRIZNANJE KVALIFIKACIJ
6. člen
(1) Postopke priznavanja kvalifikacij po tem zakonu vodi ministrstvo, pristojno za delo, ki opravlja tudi koordinacijo nad izvajanjem in enotno uporabo direktiv in predpisov, izdanih za njihovo izvajanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo izdaja tudi potrdila o veljavnosti diplom in certifikatov o poklicnih kvalifikacijah, ki so jih slovenski državljani pridobili v republikah bivše SFRJ pred 25. 6. 1991.
(3) V okviru nalog iz prvega odstavka tega člena ministrstvo:
– spremlja in usklajuje izvajanje direktiv in predpisov, izdanih za njihovo izvajanje,
– pripravlja strokovne podlage za izvajanje tega zakona,
– opozarja pristojna ministrstva iz prvega odstavka 11. člena tega zakona na ugotovljene nepravilnosti, ki so v nasprotju z enotnim izvajanjem in uporabo direktiv,
– sprejema vloge za priznanje kvalifikacij, vodi postopek in izdaja odločbe,
– vodi evidence iz 19. člena tega zakona,
– obvešča zainteresirane osebe o pogojih za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom.
(4) Ministrstvo o svojem delu in dejavnostih s področja postopkov priznavanja kvalifikacij po tem zakonu poroča enkrat letno Vladi Republike Slovenije.
(5) Moška spolna slovnična oblika, uporabljena za osebe, ki sodelujejo v postopku po tem zakonu, je uporabljena kot nevtralna za ženske in moške.
7. člen
Ministrstvo imenuje nacionalnega koordinatorja, ki skrbi za enotno uporabo direktiv za vse poklice, na katere se nanašajo, sklicuje in vodi medresorsko koordinacijo, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije in jo sestavlja po en predstavnik vsakega ministrstva, in zastopa Republiko Slovenijo v koordinacijski skupini pri Komisiji EU.
8. člen
(1) Postopek za priznanje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: postopek) se začne na zahtevo kandidata, ki jo ta vloži pri ministrstvu (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Če ta zakon ne določa drugače, postopa ministrstvo po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Zoper odločbo ministrstva ima kandidat pravico vložiti pritožbo na Vlado Republike Slovenije.
9. člen
(1) Vloga mora vsebovati zlasti:
– dokazilo o državljanstvu,
– diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
– dokazilo o drugih kvalifikacijah,
– dokazila o vsebini in poteku usposabljanja.
(2) V postopku lahko ministrstvo zahteva, da kandidat poleg dokazil iz prejšnjega odstavka predloži še druga dokazila.
(3) Listine iz prvega odstavka tega člena, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.
(4) Minister, pristojen za delo, določi obrazec za vlogo in navodila za njeno izpolnjevanje.
10. člen
(1) Ministrstvo mora izdati odločbo o vlogi in jo vročiti kandidatu najkasneje v štirih mesecih od dneva, ko je prejel popolno vlogo.
(2) Ministrstvo ne more izdati odločbe brez pisnega mnenja pristojnega ministrstva iz 11. člena tega zakona. Če pristojno ministrstvo ne izda mnenja iz 11. člena tega zakona se šteje, da soglaša z vlogo.
11. člen
(1) Po prejemu vloge ministrstvo vlogo pošlje ministrstvu, pristojnemu za reguliranje poklica oziroma poklicne dejavnosti, ki bi ga kandidat želel opravljati v Republiki Sloveniji v primeru priznanja njegovih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).
(2) Pristojno ministrstvo mora podati ministrstvu pisno mnenje o ustreznosti kvalifikacij kandidata za opravljanje reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v roku enega meseca od dneva prejema vloge. V času postopka lahko po potrebi preko ministrstva zahteva od kandidata še dodatne informacije ali dokazila.
(3) Če je za pripravo mnenja iz prejšnjega odstavka potrebno mnenje zbornice ali drugega pristojnega organa oziroma organizacije, mora ta odgovoriti na zaprosilo pristojnega ministrstva v roku, ki ga to določi.
(4) Minister, pristojen za delo, izda navodila za pripravo mnenja iz drugega odstavka tega člena za posamezne vrste reguliranih poklicev oziroma dejavnosti.
12. člen
(1) Pristojno ministrstvo primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih kvalifikacijah s kvalifikacijami, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije. Če na podlagi te primerjave oceni, da kandidatove kvalifikacije ne ustrezajo, v svojem pisnem mnenju, glede na okoliščine primera, predlaga enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov:
a) da kandidat predloži ministrstvu dodatno dokazilo o strokovnih izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni dejavnosti v državi članici EU v določenem trajanju ali
b) da kandidat opravi prilagoditveno obdobje oziroma preizkus poklicne usposobljenosti.
(2) Če pristojno ministrstvo oceni, da je za priznanje kandidatovih kvalifikacij potreben dopolnilni ukrep iz točke b) prejšnjega odstavka, v svojem pisnem mnenju alternativno določi tudi pogoje za opravljanje prilagoditvenega obdobja (čas trajanja in program) ali pogoje za preizkus poklicne usposobljenosti. Hkrati določi še pogoje za opravljanje prilagoditvenega obdobja z morebitno dopolnitvijo z dodatnim izobraževanjem ter kriterije za oceno uspešnosti opravljanja prilagoditvenega obdobja, kakor tudi pooblaščeno organizacijo za preizkus poklicne usposobljenosti.
(3) Obvezni sestavni del pisnega mnenja iz prejšnjega odstavka je tudi seznam predmetov oziroma manjkajočih vsebin, ki na podlagi primerjave kandidatovih kvalifikacij s kvalifikacijami, zahtevanimi v predpisih Republike Slovenije, niso zajeti v kandidatovih dokazilih o kvalifikacijah.
13. člen
(1) Pisno mnenje iz drugega odstavka 11. člena tega zakona je za ministrstvo obvezujoče.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo zahteva, da pristojno ministrstvo ponovno preveri in uskladi svoje pisno mnenje, če ugotovi, da je v nasprotju z enotnim izvajanjem direktive ali direktiv, na podlagi katerih je bilo izdano.
(3) Pristojno ministrstvo mora uskladiti in vrniti ministrstvu pisno mnenje v 10 dneh od prejema njegove obrazložene zahteve.
14. člen
(1) Na podlagi mnenja iz 12. člena tega zakona ministrstvo izda kandidatu delno odločbo, s katero ugotovi, da njegove kvalifikacije niso ustrezne za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka ministrstvo pozove kandidata, da v določenem roku predloži bodisi dodatno dokazilo o strokovnih izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni dejavnosti v državi članici EU v določenem trajanju, oziroma da izbere preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, v katerem bo izpolnil manjkajoče pogoje za priznanje ustreznosti svojih kvalifikacij.
(3) Obrazložitev odločbe mora vsebovati tudi seznam predmetov oziroma manjkajočih vsebin in pogoje iz 12. člena tega zakona.
15. člen
(1) Med prilagoditvenim obdobjem kandidat opravlja poklic pod vodstvom usposobljenega strokovnjaka in na delovnem mestu, ki si ga je izbral, in ki ga je potrdilo ministrstvo.
(2) Kandidat obvesti ministrstvo o tem, kje in pod čigavim vodstvom bo opravljal prilagoditveno obdobje. Ministrstvo sporoči svojo potrditev najkasneje v 14 dneh po prejemu kandidatovega obvestila o izbiri strokovnjaka in delovnega mesta.
16. člen
(1) Ministrstvo izda kandidatu odločbo o priznanju njegovih kvalifikacij za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji:
a) če pristojno ministrstvo na podlagi vloge v svojem mnenju oceni, da kandidatove kvalifikacije ustrezajo kvalifikacijam, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije,
b) če kandidat v roku predloži ministrstvu zahtevano dokazilo o strokovnih izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni dejavnosti v državi članici EU v določenem trajanju,
c) ko kandidat ministrstvu predloži dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.
(2) Pravico do opravljanja določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji pridobi kandidat takrat, ko izpolni še druge pogoje, določene z zakonom.
17. člen
Ministrstvo mora kandidatu v vseh fazah postopka obravnavanja vloge nuditi potrebne informacije in mu omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo.
18. člen
(1) Za vloge in upravna dejanja, opravljena po tem zakonu, se plačuje taksa po zakonu, ki ureja upravne takse.
(2) Višino stroškov opravljanja prilagoditvenega obdobja pod vodstvom usposobljenega strokovnjaka oziroma višino stroškov za eventualno dodatno izobraževanje in usposabljanje v prilagoditvenem obdobju ter za preizkus poklicne usposobljenosti kandidata določi minister, pristojen za delo.
(3) Stroški iz prejšnjega odstavka ne smejo biti višji od stroškov, ki so za enake namene v zvezi z opravljanjem reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti določeni za državljane Republike Slovenije.
(4) Takso iz prvega odstavka tega člena in stroške iz drugega odstavka tega člena plača kandidat ob vložitvi vloge oziroma pred opravo dejanja.
III. EVIDENCE
19. člen
(1) Ministrstvo vodi naslednje evidence:
– evidenco reguliranih poklicev Republike Slovenije,
– evidenco reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– evidenco reguliranih poklicev v EU,
– evidenco o vlogah,
– evidenco imetnikov odločb o priznanih kvalifikacijah,
– evidenco o tožbah zoper izdane odločbe.
(2) Podrobnejšo vsebino evidenc iz četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka in način njihovega vodenja določi minister, pristojen za delo.
(3) Evidence iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena so javne.
20. člen
(1) Podatki o kandidatu, pridobljeni v postopku, se smejo uporabiti samo za ta namen in se smejo posredovati le pristojnim ministrstvom.
(2) Na pisno zahtevo kandidata ali z njegovo pisno privolitvijo se lahko podatki iz prejšnjega odstavka sporočajo tudi drugim uporabnikom osebnih podatkov, oziroma se smejo uporabiti tudi za druge namene.
IV. INFORMIRANJE
21. člen
(1) V ministrstvu je kandidatom ter zainteresiranim slovenskim državljanom na voljo vodnik o splošnem sistemu priznavanja kvalifikacij v Republiki Sloveniji, ki ga pripravi ministrstvo najkasneje do dneva polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU, ter tovrstni razpoložljivi vodniki drugih držav članic.
(2) Ministrstvo ima tudi seznam služb za zaposlovanje v Republiki Sloveniji in seznam Evropskih služb za zaposlovanje, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
22. člen
(1) Poleg pisnih publikacij oziroma seznamov iz prejšnjega člena nudi ministrstvo kandidatom, ki prihajajo v Republiko Slovenijo, tudi svetovanje v zvezi s priznavanjem njihovih kvalifikacij, kakor tudi informacije o drugih, z zakonom določenih pogojih, ki jih mora kandidat izpolniti za pridobitev pravice do opravljanja določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(2) Državljanu Republike Slovenije, ki odhaja v drugo državo članico EU, nudi ministrstvo ustrezne predhodne informacije v zvezi s priznanjem njegovih kvalifikacij v tej državi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Ministrstvo zagotovi kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje postopkov po tem zakonu v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za delo, določi obrazec za vlogo iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona z navodili za izpolnjevanje, višino stroškov iz drugega odstavka 18. člena tega zakona ter vsebino evidenc in način njihovega vodenja iz četrte, pete in šeste alinee prvega odstavka 19. člena tega zakona v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.
(3) Minister, pristojen za delo, izda navodila iz četrtega odstavka 11. člena tega zakona za posamezne vrste reguliranih poklicev oziroma dejavnosti do 31. 12. 2002.
(4) Ministrstvo vzpostavi evidenci reguliranih poklicev in reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji do dneva polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU.
24. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Postopki priznavanja kvalifikacij državljanom v skladu s pogoji iz bilateralnih sporazumov iz 3. člena tega zakona se začnejo izvajati, ko ministrstvo zagotovi pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Postopki priznavanja kvalifikacij državljanom iz 2. člena tega zakona se začnejo izvajati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU oziroma s sklenitvijo ustreznega bilateralnega sporazuma s posamezno državo članico EU.
Št. 101-01/01-12/4
Ljubljana, dne 27. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti