Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

955. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2002, stran 1648.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 19. seji dne 7. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Loški Potok za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
    Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2002
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              398,547.000
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   77,448.000
70   DAVČNI PRIHODKI                       73,255.000
700   Davki na dohodek in dobiček                 57,537.000
703   Davki na premoženje                      6,838.000
704   Domači davki na blago in storitve               8,880.000
706   Drugi davki                              –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                       4,193.000
710   Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja        1,300.000
711   Takse in pristojbine                     1,453.000
712   Denarne kazni                          10.000
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev              630.000
714   Drugi nedavčni prihodki                     800.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                     20,000.000
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            20,000.000
73   PREJETE DONACIJE                        200.000
730   Prejete donacije iz domačih virov                200.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     300,899.000
740   Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij                  300,899.000
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                396,672.000
40   TEKOČI ODHODKI                        68,770.000
400   Plače in drugi izdatki zaposlenim              17,150.000
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost          3,300.000
402   Izdatki za blago in storitve                 47,220.000
403   Plačila domačih obresti                     100.000
409   Rezerve                            1,000.000
41   TEKOČI TRANSFERI                       62,494.000
410   Subvencije                          1,400.000
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom          10,700.000
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       8,159.000
413   Drugi tekoči domači transferi                42,235.000
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    263,558.000
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev             263,558.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    1,850.000
430   Investicijski transferi                    1,850.000
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                1,875.000
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
    Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2002
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                          –
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN                    –
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
-------------------------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
    Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2002
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                          –
50   ZADOLŽEVANJE                             –
500   Domače zadolževanje                          –
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)                     1,875.000
55   ODPLAČILA DOLGA                        1,875.000
550   Odplačila domačega dolga                   1,875.000
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                      –
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)              -1,875.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                      –
-------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Loški Potok. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji podatki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Loški Potok je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja občinskega sveta.
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne dotacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki se v letu 2002 oblikuje v višini 500.000 SIT najkasneje do 31. 12. 2002.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 SIT odloča župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 35.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemi v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v proračunu 2002 ne namerava zadolžiti.
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
10. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 405-02/02-1
Loški Potok, dne 7. februarja 2002.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti