Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

910. Zakon o dopolnitvi zakona o pospeševanju turizma (ZPT-A), stran 1588.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o pospeševanju turizma (ZPT-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o pospeševanju turizma (ZPT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. februarja 2002.
Št. 001-22-15/02
Ljubljana, dne 8. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POSPEŠEVANJU TURIZMA (ZPT-A)
1. člen
V zakonu o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) se za 28. členom doda novi 28.a člen, ki se glasi:
“28.a člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.
Če osebe iz 25. člena ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je določen v 27. členu, občina pristojnemu davčnemu uradu sporoči, naj turistično takso prisilno izterja.
Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži osebi iz 25. člena tega zakona, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če oseba iz 25. člena tega zakona neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena turistična taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino pogodbo, v kateri se posebej določi nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se uredijo druga medsebojna razmerja.“
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01/96-4/12
Ljubljana, dne 28. februarja 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti