Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

964. Uredba o kategorizaciji prog
965. Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami

Odloki

966. Odlok o razglasitvi Kostnice s spomenikom v Dražgošah za kulturni spomenik državnega pomena
967. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega pomena
968. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena
969. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena
970. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena
971. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena
972. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena
973. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Šole - Vinarska 14 za kulturni spomenik državnega pomena
974. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik državnega pomena
975. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena
976. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi razvalin gradu Vodriž za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

977. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
978. Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za skupinski obračun davka od dobička pravnih oseb
979. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
980. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2002
981. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje
1008. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine

USTAVNO SODIŠČE

982. Odločba o oceni ustavnosti zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

983. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice
984. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
985. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2002
986. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2002
1009. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001
1010. Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1011. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

OBČINE

Grosuplje

987. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2002

Kranj

988. Sklep o javni razgrnitvi

Litija

989. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Jevnica

Novo mesto

990. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/4
991. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250

Oplotnica

992. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica

Podčetrtek

993. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Polzela

994. Odlok o zazidalnem načrtu Breg-Gmajna
995. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela
996. Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev

Postojna

997. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o. Postojna, v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna
998. Sprememba in dopolnitev pravilnika o podeljevanju priznanja Občine Postojna "23. april"

Prebold

999. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Ribnica

1000. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2002
1001. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Rešeto
1003. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2002

Sevnica

1004. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2002
1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica na Občino Sevnica
1006. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2002

Škofja Loka

1007. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka

POPRAVKI

1. Popravek odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO2)
2. Popravek odredbe o začasnem zavarovanju območja Mlak
3. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
4. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan - dopolnitev 1996
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti