Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002

Kazalo

990. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/4, stran 1698.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 34. seji dne 31. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 2000/4
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97 in 80/97), ki se nanašajo na
· spremembo namenske rabe prostora
za območje poteka Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu, za katero je izdelana programska zasnova za Lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu in
· spremembo načinov urejanja prostora.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana)
(1) V poglavju 6.4 Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih področjih v točki 2. Promet in zveze, podtočki 2.2 Cestno omrežje doda nova alineja:
Novo mesto Rekonstrukcija Šmihelske (Ljubenske) ceste LN C, D
(2) V poglavju 6.6 Kartografski del in programske zasnove se doda besedilo:
r) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT ŠMIHELSKE (LJUBENSKE) CESTE V NOVEM MESTU, ki se glasi:
1. Opredelitev območja urejanja
Območje urejanja zajema gradnjo Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu (regionalna cesta R3-664) na odseku 2501 od km 21,760 do km 22,250 v skupni dolžini 490m. Gradnja Šmihelske (Ljubenske) ceste je predvidena za odsek od križišča pri mostu čez Krko na severu do križišča z Ulico Mirana Jarca na jugu.
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele zemljišč v katastrskih občinah Šmihel in Kandija z naslednjimi parcelnimi številkami:
1289 (južni del Šmihelske c.), 1354/6 (železnica), 1029/3, 1449 (Westrova ulica), vse k.o. Šmihel in št. 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644 (cesta), 645, 646, 647, 657, 663/1, 663/2, 664, 666, 667, 668, 669 (Šmihelska c.), 670/1 (železnica), 671, 672, 675, 676, 677, 678, 680, 693, 696, 697, 698, 700, 732 (Ulica Mirana Jarca), vse k.o. Kandija.
2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora
S predvidenim posegom bo izboljšana prometna varnost in bo doseženo bolj tekoče odvijanje prometa, hkrati pa bo bolnišnični kompleks v precejšnji meri razbremenjen tranzitnega in dela mestnega prometa.
V okviru rekonstrukcije Šmihelske ceste bodo izvedene naslednje ureditve:
– gradnja novega odseka regionalne ceste R3-664 na odseku 2501 od km 21,760 do km 22,250 s premaknitvijo obstoječe trase ceste, ki sedaj poteka čez osrednji del bolnišničnega kompleksa, ob železniško progo na rob bolnišničnega kompleksa,
– ureditev dvostranskega hodnika za pešce in kolesarske steze ter enostranskega drevoreda na severnem delu vzhodne strani ceste (hodnik za pešce in kolesarje bosta na južnem delu poteka ceste le enostranska),
– ureditev štirih novih avtobusnih postajališč,
– ureditev treh križišč: novo “T“ križišče se bo uredilo pri železniški postaji, obstoječi križišči Šmihelske ceste z Westrovo ulico in Kandijsko cesto pa se bosta preuredili,
– prilagoditve in prenove obstoječih in gradnje novih elementov infrastrukturnih omrežij,
– opremljanje površin ob novi Šmihelski (Ljubenski) cesti s cestno in ulično razsvetljavo in ulično opremo,
– urbano oblikovanje obcestnih prostorov (pri železniški postaji, pri avtobusnih postajališčih),
– zaradi vkopa ceste v obstoječ teren na poteku severno od železniške postaje se bodo na tem delu uredile brežine, ki bodo morale biti poenoteno oblikovane in zasajene.
3. Zasnova izgradnje in prenove infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav
· Cestno omrežje
Normalni prečni prerez (NPP) ceste je naslednji:
– vozni pas     2 x 3,30 m =  6,60 m
– kolesarska steza  2 x 1,75 m =  3,50 m
– hodnik za pešce  1,85 + 2,00m = 3,85 m
– bankina-berma   2 x 0,25 m =  0,50 m
– drevored      1x 1,50 m =  1,50 m (na vzhodni strani)
Skupaj NPP             15,95 m
Pri tem so v območjih križišča za leve zavijalce predvideni še razvrstilni pasovi širine 3 m. Kolesarske steze se ob avtobusnih postajališčih zožijo na širino 1 m. NPP se spremeni na delu ceste južno od železniške postaje, kjer ni drevoreda in kjer se od P1 do P12 na vzhodni strani peščeve površine in kolesarske steze uredijo kot kombiniran hodnik širine 2,80m. NPP se spremeni tudi južno od križišča z Westrovo ulico, kjer se peščeve površine in kolesarske steze od P1 do P6 uredijo le na vzhodni strani ceste kot kombiniran hodnik širine 2,80m.
Z rekonstrukcijo ceste bosta tangirani obstoječi križišči, ki se ju rekonstruira. Eno križišče pa se uredi na novo:
– v km 21,872 se uredi križišče z Westrovo ulico (pas za levo in desno zavijanje), ki se semaforizira in sinhronizira z železniškimi novimi zapornicami;
– v km 22,000 se uredi klasično štirikrako križišče, ki navezuje kraka na železniško postajo in na staro Šmihelsko cesto in Ulico Mirana Jarca;
– v km 22,255 se nova Šmihelska (Ljubenska) cesta naveže na obstoječe križišče s Kandijsko cesto ob Krki; to križišče se dodatno semaforizira in sinhronizira, pas na Kandijski za desno zavijanje na most se podaljša ob objektu lekarne;
– v območju križišča pri železniški postaji je predvideno parkirišče z 52 parkirnimi prostori za potrebe postaje.
Na novo se uredijo štiri avtobusna postajališča, in sicer:
– obojestranski postajališči ob križišču pri železniški postaji,
– avtobusno postajališče ob levem voznem pasu med križiščem pri železniški postaji in križiščem pri mostu čez Krko,
– četrto postajališče se izvede v 2. fazi in se uredi na desni strani za križiščem pri mostu čez Krko na kraku proti Metliki.
· Plinovodno omrežje
Rekonstrukcija regionalne ceste v km 22,240 prečka plinovod P4611, od P461 v km 0+632 – MRP Bolnica NM v stacionaži 1778 m, zato se poglobi.
Na mestu prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se predvidi najmanj 0,5m vertikalnega prostega odmika, za elektro, ptt kable in javno razsvetljavo pa položitev v zaščitni cevi najmanj 3m na vsako stran plinovoda. Odmik svetil javne razsvetljave, jaškov kanalizacije, prometnih znakov in podobno mora biti najmanj 3m od plinovoda. Predvidi se postavitev oziroma prestavitev oznak za prečkanje ceste s plinovodom. V dvakrat petmeterskem pasu plinovoda se upoštevajo tudi posebni pogoji dela.
· Telekomunikacijsko omrežje
Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bo tangirano obstoječe telekomunikacijsko omrežje (zračni telefonski kabli, prostopoloženi zemeljski kabli ter telefonska kabelska kanalizacija).
Na celotnem območju gradnje ceste se predvidi izgradnja nove telefonske kabelske kanalizacije za potrebe prestavitve tangiranega TK omrežja ter izvedbo odcepov do posameznih objektov, bližnjih naselij (Drska, Westrova ulica, Ulica Mirana Jarca ter Lebanova ulica) in novopredvidenih objektov v bližnji okolici. Novopredvidena kabelska kanalizacija se naveže na obstoječo telefonsko kabelsko kanalizacijo v križišču ob Krki.
TK kabelska kanalizacija se predvidi ločeno od CATV omrežja in elektro – optičnega kabla, prav tako za CATV in elektro-optični kabel ni dovoljena uporaba telefonskih kabelskih jaškov.
· CATV omrežje
V območju načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje se predvidi trasa kabelskih razvodov za naselji Kandija in Irča vas z navezavo na obstoječe kabelsko omrežje. Nadaljevanje se predvidi v smeri naselja Šmihel (z navezavo na obstoječi kabelski razvod v Lebanovi ulici). Prioritetni sta povezavi z Westrovo ulico (križišče-prehod proge) in v križišču obstoječe Šmihelske (Ljubenske) ceste z Ulico Mirana Jarca. Navezava na obstoječo kabelsko kanalizacijo je nujna za zaključitev zanke.
V celotnem območju rekonstruirane ceste se za potrebe CATV ob trasi TK kabelske kanalizacije predvidi ena cev premera 110 mm, ki ne poteka skozi jaške TK omrežja. Cevna povezava se predvidi od začetne točke (v križišču pri mostu) do zadnjega predvidenega jaška v smeri rekonstrukcije.
· Elektroenergetsko omrežje
Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste tangira obstoječe elektroenergetske vode. Na mestu križanj z elektroenergetskimi vodi se zagotovi ročni izkop. Nadzemni vod za napajanje prometnega znaka “pešec“ pri ZD se nadomesti z novo kabelsko kanalizacijo 4x160mm.
Namesto sedanjega kabla, ki poteka od obstoječe kabelske kanalizacije v križišču pri reki Krki, se uredi nova kabelska kanalizacija 4x160mm, v predvidenem pločniku za pešce pa kabelska kanalizacija 4x160mm in 2x110mm.
Ob predvideni TK kabelski kanalizaciji se položi “dvojček“ za optični kabel (PH/HD 2x50/42). Obstoječi vod za napajanje železniške postaje se opusti.
Napajanje JR in predvidene semaforizacije v Westrovi ulici bo možno iz TP Lebanova ali TP avtobusna postaja.
· Vodovodno omrežje
Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo komunalnih odpadnih vod se izvede tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom. Pri prečkanju javnega vodovodnega omrežja z energetskim kablom ali kablom za javno razsvetljavo ter TK kablom se kabel položi v zaščitno plastično cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1 m levo in desno od smeri cevovoda. Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami znaša 1 m, minimalni horizontalni odmik nadzemnih objektov pa 3 m.
Javni vodovod v območju ceste se izvede iz LTŽ cevi (DUKTIL).
· Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda (fekalno kanalizacijsko omrežje) se uredi od km 22,176 do km 22,250 v osi predvidene ceste. Kanalizacijo se gradi iz PVC ali poliestrskih cevi.
Meteorna kanalizacija se uredi od km 21.800 in poteka v kombiniranem hodniku za pešce do priključka na obstoječi propust v križišču ob Krki. Kanalizacijo za odvajanje padavinskih odpadnih voda ni dovoljeno priključiti na javno fekalno kanalizacijsko omrežje.
Zaradi povečane koncentracije padavinskih voda se pred izpustom v Krko zgradi lovilec olj, ki mora biti takih dimenzij, da se priključi tudi obstoječi priključek križišča ob mostu čez Krko. Izpust v Krko se zgradi pod koto najnižje Krkine vode. Locira se na mestu obstoječega. Izvedba v obliki drče ni dovoljena, pač pa v zaprtem objektu. Vsi objekti za izpust in lovilec olja se zgradijo tako, da niso vidni na obstoječem pobočju in bregu reke Krke.
· Javna razsvetljava
Na območju nove Šmihelske (Ljubenske) ceste se bo uredila javna razsvetljava.
4. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Obstoječe stanje na obravnavanem območju je neurejen mestni prostor (siva cona). Z novimi ureditvami se bo dvignila raven urejenosti urbanega območja in intenzivirala njegova izraba, vendar pa je treba upoštevati še problematiko vplivnega mestnega prostora:
– obcestne ureditve in zasaditve naj zagotavljajo vizure na prostorsko dominanto – železniško postajo Kandija, prostor med cesto in postajo naj se ustrezno urbano uredi;
– cestna poteza naj se v čim večji meri opremi z ozelenitvami, ki so značilne za Novo mesto;
– treba je zagotavljati kakovostno krajinsko-arhitekturno oblikovanje obcestnega prostora vzdolž celotne obravnavane trase, tipološko usklajenost vseh novih elementov urbane opreme z obstoječimi na Šmihelskem mostu, kvalitetno oblikovanje in čim bolj intenzivno ozelenitev visokih opornih zidov ter ustrezno mikroreliefno oblikovanje in rekultivacijo vkopov.
Z načrtovanimi posegi se bodo razmere glede hrupa izboljšale za območje bolnišničnega kompleksa, za prizadete stanovanjske objekte pa se bo zagotovila pasivna protihrupna zaščita. Poleg tega bo zaradi ustreznejših elementov ceste in posodobitve vozišča promet potekal bolj tekoče, s tem pa bodo izboljšane razmere tudi na področju emisij v zrak. Vplivi hrupa bodo veliki predvsem med gradnjo.
Glede na izboljšane prometnotehnične lastnosti ceste lahko zaradi bolj tekoče speljave prometa pričakujemo zmanjšanje emisij prometa.
Za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci med gradnjo bo treba zagotoviti upoštevanje zakonske regulative v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih. Ob izvajanju gradbenih del bo potrebno preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbišča z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča.
5. Grafični prikaz programske zasnove
3. člen
(Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, in sicer publikacijska karta VI. zasnova prometnega omrežja, list št. 43.
(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelana na pkn 1:5000, in sicer karta Novo mesto 36 in 46 z območjem lokacijskega načrta.
(3) Programska zasnova za lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu je kot priloga sestavni del dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine.
(4) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu s programsko zasnovo za lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu je izdelana v 4 izvodih, ki jih hranijo:
– Mestna Občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve (3)
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1).
4. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-3/2002-1200
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti