Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002

Kazalo

991. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250, stran 1702.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 34. seji dne 31. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 (v nadaljevanju lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje Acer, Novo mesto, d.o.o., pod številko LN-01/2000. Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele zemljišč v katastrskih občinah Kandija in Šmihel z naslednjimi parcelnimi številkami: 1289 (južni del Šmihelske ceste), 1354/6 (železnica), 1029/3, 1449 (Westrova ulica), vse k.o. Šmihel in št. 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644 (cesta), 645, 646, 647, 657, 663/1, 663/2, 664, 666, 667,668, 669 (Šmihelska c.), 670/1 (železnica), 671, 672, 675, 676, 677, 678, 680, 693, 696, 697, 698, 700, 732 (Ulica Mirana Jarca), vse k.o. Kandija.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
3. člen
Lokacijski načrt obravnava rekonstrukcijo regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 v dolžini 490m.
Rekonstrukcija oziroma novogradnja Šmihelske (Ljubenske) ceste je dolga 490m in se prične v km 21.760 pri priključku Ulice Mirana Jarca in poteka proti severu približno vzporedno z železniško progo. Na odseku od km 21,7+60,00 do 21,8+80,00 poteka cesta po trasi obstoječe stare Šmihelske ceste s korekcijami horizontalnih in vertikalnih elementov in razširitvami do potrebne širine načrtovanega prečnega profila. Vertikalna zaokrožitev se oblikuje pri železniški postaji v km 22.020, niveleta pa se v 4% vzdolžnem naklonu enakomerno spušča do križišča pri mostu.
Od železniške postaje naprej poteka cesta v useku in se naveže na obstoječe trikrako križišče v osi mostu čez Krko, pravokotno na Topliško in Kandijsko cesto.
Normalni prečni prerez (NPP) ceste je naslednji:
– vozni pas     2 x 3,30 m =  6,60 m
– kolesarska steza  2 x 1,75 m =  3,50 m
– hodnik za pešce  1,85 + 2,00m = 3,85 m
– bankina-berma   2 x 0,25 m =  0,50 m
– drevored      1 x 1,50 m =  1,50 m (na vzhodni strani)
--------------------------------------------------------------
Skupaj NPP             15,95 m
Pri tem so v območjih križišča za leve zavijalce predvideni še razvrstilni pasovi širine 3 m. Kolesarske steze se ob avtobusnih postajališčih zožijo na širino 1 m. NPP se spremeni na delu ceste južno od železniške postaje, kjer ni drevoreda in kjer se od P1 do P12 na vzhodni strani peščeve površine in kolesarske steze uredijo kot kombiniran hodnik širine 2,80m. NPP se spremeni tudi južno od križišča z Westrovo ulico, kjer se peščeve površine in kolesarske steze od P1 do P6 uredijo le na vzhodni strani ceste kot kombiniran hodnik širine 2,80m.
4. člen
Preureditev križišč in priključkov
Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bosta tangirani obstoječi križišči, ki se ju rekonstruira. Eno križišče pa se uredi na novo:
– v km 21,872 se uredi križišče z Westrovo ulico (pas za zavijanje naravnost in desno), ki se semaforizira in sinhronizira z železniškimi novimi zapornicami;
– v km 22,000 se uredi klasično štirikrako križišče, ki navezuje kraka na železniško postajo in na staro Šmihelsko cesto in Ulico Mirana Jarca;
– v km 22,255 se nova Šmihelska (Ljubenska) cesta naveže na obstoječe križišče s Kandijsko cesto ob Krki; to križišče se dodatno semaforizira in sinhronizira, pas na Kandijski za desno zavijanje na most se podaljša ob objektu lekarne;
– v območju križišča pri železniški postaji je predvideno parkirišče z 52 parkirnimi prostori za potrebe postaje.
5. člen
Dostopi
Dostopi do obstoječih stanovanjskih objektov se delno spremenijo. Uredijo se le desni dovozi z nove Šmihelske (Ljubenske) ceste za objekte Šmihelska c. 19, 18, 15 in 9, zato se dovoz s smeri severa preusmeri v križišču pri železniški postaji na Ulici Mirana Jarca. Del sedanje Šmihelske ceste – od križišča z Ulico Mirana Jarca do križanja z novo Šmihelsko (Ljubensko) cesto izgubi sedanjo tranzitno funkcijo ter se ohrani za lokalni dovoz in pešpromet.
6. člen
Objekti in zidovi
Uredijo se:
– Oporni zid od severnega roba parkirišča, ki je ob križišču pri železniški postaji, do podvoza v križišču pri mostu-levo. Višina zidu se spreminja glede na vkop v obstoječi teren in oblikovanje brežin. Oporni zid je najnižji pri železniški postaji ter ob križišču pri mostu, vmes pa je višji.
– Oporni zid, ki se prične približno z začetkom razširitve ceste za avtobusno postajališče (AP se uredi na levi strani cestišča) in se nadaljuje do križišča pri mostu-desno. Višina zidu se spreminja glede na vkop v obstoječi teren in glede na oblikovanje brežin.
– Parapeti s kovinskimi ali mrežnimi ograjami od uvoza za stanovanjsko hišo Šmihelska c.19 na jugu do uvoza za stanovanjsko hišo Šmihelska c.9 na severu-desno.
Oporni zidovi naj bodo čim nižji, višinske razlike naj se, kjer je to tehnično izvedljivo, rešujejo z brežinami.
7. člen
Avtobusna postajališča
Na novo se uredijo štiri avtobusna postajališča, in sicer:
– obojestranski postajališči ob križišču pri železniški postaji,
– avtobusno postajališče ob levem voznem pasu med križiščem pri železniški postaji in križiščem pri mostu čez Krko,
– četrto postajališče se izvede v 2. fazi in se uredi na desni strani za križiščem pri mostu čez Krko na kraku proti Metliki.
8. člen
Rušitve objektov
Izvedba Šmihelske (Ljubenske) ceste in vseh spremljajočih ureditev zahteva nekaj rušenj zidanih objektov in nadstrešnic, in sicer:
– rušenje prizidka k objektu železniške postaje in treh lesenih pomožnih železniških objektov,
– rušenje dveh objektov Novotehne ter nadstrešnice in dveh stanovanjskih objektov na prostoru med Zdravstvenim domom in železniško progo in rušitev opuščenega objekta ob Kandijski cesti,
– ukinitev sedanjega dovoza do Zdravstvenega doma (v drugi fazi oziroma ko bo zagotovljen drug uvoz).
9. člen
Kolesarski in pešpromet
Kolesarski in pešpromet se spelje po kolesarskih in pešhodnikih tako, da se upoštevajo obstoječe dovoljene povezave levega in desnega brega nove Šmihelske (Ljubenske) ceste in da so omogočeni varni pešprehodi ceste ter dostopi do obeh postaj, bolnic in v stanovanjski območji levo in desno od ceste.
10. člen
Javna razsvetljava
Vzdolž ceste je predvidena izvedba dveh tipov javne razsvetljave, in sicer cestne svetilke enostransko na zahodni strani ceste ter ulične svetilke enostransko na vzhodni strani ceste. Svetila se razmestijo izmenično (cestna – ulična – cestna svetilka).
11. člen
Oblikovanje objektov, ureditev in urbane opreme
Urbane ureditve pri železniški postaji
Območje pri železniški postaji se urbano uredi (kot manjši trg). Pri postajališču za avtobus se namesti tipska nadstrešnica. Vzdolž železniške proge se uredi večje parkirišče, ki se ga delno tlakuje in delno asfaltira ter opremi z urbano opremo.
Oporni zidovi in ograje
Oporni zidovi in ograje se oblikujejo skladno z oblikovanjem teh elementov na Šmihelskem mostu. Vidne fasade opornih zidov naj se horizontalno in vertikalno členijo v ponavljajoče se elemente in ozelenijo. Pri oblikovanju opornega zidu ob avtobusnem postajališču pri mostu (levo) se preveri možnost za oblikovanje zidu z vmesno bermo, na kateri se zasadijo prevešave grmovnice. Ograje proti kompleksu Zdravstvenega doma se izvedejo kot kombinacija betonskih in kovinskih transparentnih elementov.
Preostale ograje na parapetih se izvedejo kot kovinske transparentne ali mrežne in morajo biti oblikovane skladno s tipologijo ograj na Šmihelskem mostu. Barva kovinskih ograj je poenotena z barvo preostalih kovinskih elementov (siva mat).
Drobna urbana oprema
Uporabi se urbana oprema (ulične svetilke, koši za smeti, klopi, konfini ipd.), ki bo tipološko usklajena z obstoječo na Šmihelskem mostu. Ulične svetilke naj bodo tipološko poenotene s svetilkami na Šmihelskem mostu, vendar sodobneje oblikovane, svetloba pa naj bo usmerjena na cestišče. Barva vseh kovinskih elementov (svetilke, ograje, koši za smeti idr.) se poenoti (mat siva).
Nadstrešnice pri avtobusnih postajališčih
Uporabi naj se tipske nadstrešnice – kovinska konstrukcija, transparentna plastična polnila (enake, kot je nadstrešnica ob Topliški cesti).
Ureditev in zaščita brežin in vegetacija
Brežine se izvedejo v naklonu 1:2 do 1:1.5 in se vegetacijsko utrdijo, zatravijo in mestoma zasadijo z nizkim grmičevjem. Nad opornimi zidovi se zasadijo prevešave pokrovne rastline. Na območju pri železniški postaji se zasadi skupina oziroma niz dreves – visokorastočih istovrstnih listavcev (javor, lipa ali lipovec).
Drevored
Ob vzhodni strani Šmihelske (Ljubenske) ceste se od križišča s Kandijsko cesto do križišča pri železniški postaji v primerni oddaljenosti od roba pločnika zasadi enojni drevored istovrstnih listavcev (javor, lipa ali lipovec).
III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
Plinovodno omrežje
Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste v km 22,240 prečka plinovod P4611 od P461 v km 0+632 – MRP Bolnica NM v stacionaži 1778 m, zato se poglobi.
Na mestu prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se predvidi najmanj 0,5m vertikalnega prostega odmika, za elektro, ptt kable in javno razsvetljavo pa položitev v zaščitni cevi najmanj 3m na vsako stran plinovoda. Odmik svetil javne razsvetljave, jaškov kanalizacije, prometnih znakov in podobno mora biti najmanj 3m od plinovoda. Predvidi se postavitev oziroma prestavitev oznak za prečkanje ceste s plinovodom. V dvakrat petmeterskem pasu plinovoda se upoštevajo tudi posebni pogoji dela.
13. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bo tangirano obstoječe telekomunikacijsko omrežje (zračni telefonski kabli, prostopoloženi zemeljski kabli ter telefonska kabelska kanalizacija).
Na celotnem območju gradnje ceste se predvidi izgradnja nove telefonske kabelske kanalizacije za potrebe prestavitve tangiranega TK omrežja ter izvedbo odcepov do posameznih objektov, bližnjih naselij (Drska, Westrova ulica, Ulica Mirana Jarca ter Lebanova ulica) in novopredvidenih objektov v bližnji okolici. Novopredvidena kabelska kanalizacija se naveže na obstoječo telefonsko kabelsko kanalizacijo v križišču ob Krki.
TK kabelska kanalizacija se predvidi ločeno od CATV omrežja in elektro-optičnega kabla, prav tako za CATV in elektro-optični kabel ni dovoljena uporaba telefonskih kabelskih jaškov.
14. člen
CATV omrežje
V območju načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje se predvidi trasa kabelskih razvodov za naselji Kandija in Irča vas z navezavo na obstoječe kabelsko omrežje. Nadaljevanje se predvidi v smeri naselja Šmihel (z navezavo na obstoječi kabelski razvod v Lebanovi ulici). Prioritetni sta povezavi z Westrovo ulico (križišče-prehod proge) in v križišču obstoječe Šmihelske (Ljubenske) ceste z Ulico Mirana Jarca. Navezava na obstoječo kabelsko kanalizacijo je nujna za zaključitev zanke.
V celotnem območju rekonstruirane ceste se za potrebe CATV ob trasi TK kabelske kanalizacije predvidi ena cev premera 110 mm, ki ne poteka skozi jaške TK omrežja. Cevna povezava se predvidi od začetne točke (v križišču pri mostu) do zadnjega predvidenega jaška v smeri rekonstrukcije.
15. člen
Elektroenergetsko omrežje
Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste tangira obstoječe elektroenergetske vode. Na mestu križanj z elektroenergetskimi vodi se zagotovi ročni izkop. Nadzemni vod za napajanje prometnega znaka “pešec“ pri zdravstvenem domu se nadomesti z novo kabelsko kanalizacijo 4x160mm.
Namesto sedanjega kabla, ki poteka od obstoječe kabelske kanalizacije v križišču pri reki Krki, se uredi nova kabelska kanalizacija 4x160mm, v predvidenem pločniku za pešce pa kabelska kanalizacija 4x160mm in 2x110mm.
Ob predvideni TK kabelski kanalizaciji se položi “dvojček“ za optični kabel (PH/HD 2x50/42). Obstoječi vod za napajanje železniške postaje se opusti.
Napajanje javne razsvetljave in predvidene semaforizacije v Westrovi ulici bo možno iz TP Lebanova ulica ali TP avtobusna postaja.
16. člen
Vodovodno omrežje
Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo komunalnih odpadnih vod se izvede tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom. Pri prečkanju javnega vodovodnega omrežja z energetskim kablom ali kablom za javno razsvetljavo ter TK kablom se kabel položi v zaščitno plastično cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1 m levo in desno od smeri cevovoda. Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami znaša 1 m, minimalni horizontalni odmik nadzemnih objektov pa 3 m.
Javni vodovod v območju ceste se izvede iz LTŽ cevi (DUKTIL).
17. člen
Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda (fekalno kanalizacijsko omrežje) se uredi od km 22,176 do km 22,250 v osi predvidene ceste. Kanalizacijo se gradi iz PVC ali poliestrskih cevi.
Meteorna kanalizacija se uredi od km 21.800 in poteka v kombiniranem hodniku za pešce do priključka na obstoječi propust v križišču ob Krki. Kanalizacijo za odvajanje padavinskih odpadnih voda ni dovoljeno priključiti na javno fekalno kanalizacijsko omrežje.
Zaradi povečane koncentracije padavinskih voda se pred izpustom v Krko zgradi lovilec olj, ki mora biti takih dimenzij, da se nanj priključi tudi obstoječi priključek križišča ob mostu čez Krko. Izpust v Krko se zgradi pod koto najnižje Krkine vode. Locira se na mestu obstoječega. Izvedba v obliki drče ni dovoljena, pač pa v zaprtem objektu. Vsi objekti za izpust in lovilec olja se zgradijo tako, da niso vidni na obstoječem pobočju in bregu reke Krke.
IV. PRIKAZ PROSTORSKIH UREDITEV PO POSAMEZNIH PODROČJIH
18. člen
Rešitve v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine
Rekonstrukcija oziroma novogradnja ceste tangira dve enoti kulturne dediščine (arheološko območje Novo mesto in Železniška postaja Kandija) ter cesto Drska (še ohranjena stara mestna vpadnica), katere vizualna os vzdolž historične komunikacije proti Kapitlju se ohranja, že sedaj nedovoljen pešprehod pa se ukine. Objekt železniške postaje se ohrani, odstrani pa se kasnejši neustrezen prizidek. Novonastali predprostor objekta se ustrezno urbano uredi, s čimer so dani pogoji za celovito prenovo in ureditev objekta in pripadajočih odprtih površin. Ob zemeljskih delih je treba zagotoviti arheološki nadzor in o pričetku del pravočasno obvestiti ZVNKD Novo mesto.
19. člen
Vplivi na promet in urbano strukturo
Z direktno navezavo nove ceste na križišče pri mostu čez Krko bo bolnišnični kompleks razbremenjen tranzitnega in dela mestnega prometa, ki se bo po ureditvi nove Šmihelske (Ljubenske) ceste premaknil na zahodno obrobje kompleksa. Promet bo potekal v ukopu, vplivi s ceste bodo dodatno omiljeni z zasaditvami (grmovna ozelenitev brežin in drevored).
Izgradnja nove prevezave regionalne ceste bo omogočila racionalnejše urejanje prometa v bolnišničnem območju, hkrati pa bo v urbano shemo tega dela mesta vnesla spremembe pri omrežju pešpoti. V okviru nove ceste bo urejen kolesarski in pešpromet, stara cesta Drska kot edina prečna povezava se zaradi težko premostljivih višinskih razlik prekine, ohrani se vizualna os – pogled na Kapitelj.
20. člen
Varstvo zraka
Med gradnjo (zemeljska dela, rušitve) naj se zagotovijo ustrezni ukrepi za varstvo zraka (predvsem proti prašenju). Izvajalec gradbenih del mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišč ne bodo presežene mejne koncentracije prašnih usedlin v zraku (preprečevanje nekontroliranega raznosa prašnih delcev v času rušitve, raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi).
21. člen
Varstvo pred prekomernim hrupom
Zagotoviti je treba protihrupno zaščito preobremenjenih objektov, zato je treba izdelati projekt pasivne protihrupne zaščite za objekte, ki ležijo znotraj mejne izofone 65 dB(A) in sicer: Ulica Mirana Jarca 20, Šmihelska 20, Šmihelska 18, Šmihelska 15, Šmihelska 14, Šmihelska 9, Šmihelska 8, Šmihelska 7, Šmihelska 6, Zdravstveni dom – severna fasada.
22. člen
Varstvo tal in površinskih voda pred onesnaženjem
Med gradnjo je treba preprečiti možnosti za onesnaženje tal in podtalja. Za čas po izgradnji, ko do onesnaženj lahko pride ob morebitnih nesrečah z izlivi nevarnih in drugih škodljivih snovi, je pomembna ureditev kontroliranega odvajanja padavinskih odpadnih voda s cestišča. Z racionalno organizacijo gradbišča je treba preprečiti gaženje tal zunaj utrjenih površin. Odkopane gornje plasti tal se bodo uporabile za sanacijo brežin v obcestnem prostoru.
23. člen
Varstvo prostorskih kvalitet
Obstoječe stanje na obravnavanem območju je neurejen mestni prostor (siva cona). Z novimi ureditvami se bo dvignila raven urejenosti urbanega območja in intenzivirala njegova izraba, vendar pa je treba upoštevati še problematiko vplivnega mestnega prostora:
– Obcestne ureditve in zasaditve naj zagotavljajo vizure na prostorsko dominanto – Železniško postajo Kandija, prostor med cesto in postajo naj se ustrezno urbano uredi, cestna poteza naj se v čimvečji meri opremi z ozelenitvami, ki so značilne za Novo mesto, za dodatno vizualno zaščito zahodnega dela območja zdravstvene dejavnosti se uredi gosta ozelenitev (grmičevje po brežini).
– Treba je zagotavljati kakovostno krajinsko-arhitekturno oblikovanje obcestnega prostora vzdolž celotne obravnavane trase, tipološko usklajenost vseh novih elementov urbane opreme z obstoječimi na Šmihelskem mostu, kvalitetno oblikovanje in čimbolj intenzivno ozelenitev visokih opornih zidov ter ustrezno mikroreliefno oblikovanje in rekultivacijo vkopov.
24. člen
Rešitve za omilitev vplivov na tangirana stanovanjska območja
Zagotoviti je treba varnost prebivalcev v stanovanjskih objektih, ki se jim nova trasa približa, in ustrezno urediti dostope do objektov, ki se jim cesta po rekonstrukciji bistveno bolj približa od obstoječe. Treba je informirati prebivalce, predvsem tiste, ki jih poseg neposredno zadeva, o končni rešitvi in ureditvi novonačrtovane trase ceste ter njenih posledicah v prostoru in prometni shemi, o časovnih terminih in cestnih zaporah ter drugih motnjah v času gradnje in hkrati doseči z njimi dogovor, ki bo ustrezal prebivalcem in ne bo poslabšal tehničnih in prostorskih rešitev rekonstrukcije oziroma novogradnje ceste.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
25. člen
Ureditve, predvidene v lokacijskem načrtu, se bodo izvajale fazno, in sicer:
1. faza bo obsegala izvedbo ureditev nove Šmihelske (Ljubenske) ceste od križišča pri mostu do križišča z Ulico Mirana Jarca skupaj s spremljajočimi ureditvami in posegi.
2. faza bo obsegala izvedbo avtobusnega postajališča na desnem voznem pasu pri sedanjem uvozu do Zdravstvenega doma. Zaradi tega bo treba ukiniti sedanji dovoz, zato bo izvedba 2. faze možna po uskladitvi z ureditvenim načrtom za bolnišnični kompleks in izvedbo novega priključka za Zdravstveni dom.
VI. TOLERANCE
26. člen
Odstopanja od določil tega lokacijskega načrta
Dovolijo se manjša odstopanja poteka trase, ki naj ne presegajo ±1 m. Dovolijo se odstopanja pri višinah opornih zidov in pri oblikovanju brežin, ki so lahko bolj strme ter bolj ozelenjene. Načeloma naj odstopanja ne presegajo ±1 m. Izvedba posegov mora biti načrtovana tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih (kar velja tudi za vertikalni potek trase), in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomske, tehnične in prostorske (urbanistično-arhitekturne) boljše rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav ter prikaz posega glede na veljavne planske dokumente. Ta odstopanja morajo biti usklajena s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj je potrebno pridobiti ponovno soglasje soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani.
VII. PREHODNE DOLOČBE
27. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
VIII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju urejanja tega lokacijskega načrta veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/92).
29. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-4/2002-1200
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti