Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002

Kazalo

987. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2002, stran 1696.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 34. redni seji dne 16. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Grosuplje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                                 v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------------
Trimestni konto                        Proračun 2002
----------------------------------------------------------------------------                                      
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             2.232.224
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   1.863.271
70  DAVČNI PRIHODKI                       1.316.049
700  Davki na dohodek in dobiček                 1.001.349
703  Davki na premoženje                      189.326
704  Domači davki na blago in storitve               125.374
71  NEDAVČNI PRIHODKI                       547.222
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          34.180
711  Takse in pristojbine                      11.415
712  Denarne kazni                            17
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev              20.460
714  Drugi nedavčni prihodki                    481.150
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      210.000
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             150.000
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
   premoženja                           60.000
73  PREJETE DONACIJE                         1.000
730  Prejete donacije iz domačih virov                1.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                      157.953
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
   institucij                           157.953
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               2.315.756
40  TEKOČI ODHODKI                         384.847
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim               110.256
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost           15.517
402  Izdatki za blago in storitve                  231.974
403  Plačila domačih obresti                     18.600
409  Rezerve                             8.500
41  TEKOČI TRANSFERI                        773.755
410  Subvencije                            8.000
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom            471.019
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        108.850
413  Drugi tekoči domači transferi                 185.886
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                     752.534
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev               752.534
43  INVESICIJSKI TRANSFERI                     404.620
430  Investicijski transferi                    404.620
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.–II.)      –83.532
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA 
   KAPITAL. DELEŽEV                        20.082
75  PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                       20.082
750  Prejeta vračila danih posojil                  5.582
751  Prodaja kapitalskih deležev                   9.800
752  Kupnine iz naslova privatizacije                 4.700
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                       42.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         42.000
440  Dana posojila                          42.000
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb               0
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije           0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.
   KAPITAL. DELEŽ. (IV.–V.)                    –21.918
C) RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE                        19.700
50  ZADOLŽEVANJE                          19.700
500  Domače zadolževanje                       19.700
   VIII. ODPLAČILA DOLGA                      32.250
55  ODPLAČILA DOLGA                         32.250
550  Odplačila domačega dolga                    32.250
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)             –118.000
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)               –12.550
   PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU IZ LETA 2001             118.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)               83.532
----------------------------------------------------------------------------
Posebni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
4. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 60% navedenih pravic uporabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 1,500.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča župan.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500.000 tolarjev odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-3/01
Grosuplje, dne 16. januarja 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti