Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002

Kazalo

1000. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2002, stran 1719.

Na podlagi 2.člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ribnica za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi višina proračuna Občine Ribnica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 74)      1,267.429
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)              592.599
70  DAVČNI PRIHODKI                   496.811
   700 Davki na dohodek in dobiček           398.564
   703 Davki na premoženje               37.493
   704 Domači davki na blago in storitve        60.754
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  95.788
   710 Udeležba na dobički in dohodkih
   od premoženja                    36.500
   711 Takse in pristojbine               5.986
  712 Denarne kazni                     102
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       8.200
   714 Drugi nedavčni prihodki             45.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 40.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      40.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                 –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 634.830
   740 Prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  634.830
   II. SKUPAJ ODHODK
   (40 + 41 + 42 + 43)                1,346.429
40  TEKOČI ODHODKI                   288.057
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        68.194
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    13.286
   402 Izdatki za blago in storitve          191.833
   403 Plačilo domačih obresti              4.744
   409 Rezerve                     10.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  354.877
   410 Subvencije                    14.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     31.913
   413 Drugi tekoči domači transferi          308.964
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                634.736
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       634.736
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               69.759
   430 Investicijski transferi             69.759
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             -79.000
----------------------------------------------------------------
B) BILANCA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)           4.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             4.000
   750 Prejeta vračila danih posojil           4.000
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                    –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV         –
   440 Dana posojila                     –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)        4.000
----------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
   VII. ZADOLŽEVANJE                  90.000
50  ZADOLŽEVANJE                     90.000
   500 Domače zadolževanje               90.000
   VIII. ODPLAČILO DOLGA                15.000
55  ODPLAČILO DOLGA                   15.000
   550 Odplačilo domačega dolga             15.000
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU          –
   (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE                 75.000
   (VII. - VIII. - IX.)
   XI. NETO FINANCIRANJE                79.000
   (VI. + X.)
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Ribnica.
4. člen
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki so bili vplačani v proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale izdatek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki so predvidena za posamezni namen.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe, in sicer:
– med oddelki znotraj posameznega področja funkcionalne dejavnosti posebnega dela proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega v sprejetem proračunu,
– med področji funkcionalnih dejavnosti v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10% obsega v sprejetem proračunu.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju in ob zaključnem računu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno.
7. člen
Če se med letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
8. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2001 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 0,5% prejemkov za proračunsko rezervo.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki so opredeljene v drugem odstavku 49. člena zakona o javnih financah do višine proračunske postavke. O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz drugega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
13. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati najmanj 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa najmanj 60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok začne teči z dnem, ko uporabnik proračuna prejme listino, ki je podlaga za izplačilo.
Plačilni roki, določeni v prvem odstavku tega člena, se ne uporabljajo za plačila:
– plač, drugih osebnih prejemkov ter nadomestil delavcev,
– pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb in poravnav,
– tekoče transfere.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.
14. člen
Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih.
15. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga skupaj z zaključnim računom do 28. februarja tekočega leta predložiti občinskemu svetu. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina predložijo poročila v istem roku županu.
16. člen
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezervacije.
17. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je odredbodajalec.
18. člen
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v skladu s sistemom notranje kontrole.
Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.
19. člen
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
20. člen
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti občinski interes.
V primeru,da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
21. člen
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 5,000.000 SIT.
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom zakona o lokalni samoupravi in z 38. členom statuta Občine Ribnica.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
Občinski svet občine Ribnica odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem soglasju ministrstva za finance.
24. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
25. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta.Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
26. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep župana.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 01-403-02-2/01
Ribnica, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti