Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

928. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002, stran 1613.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopoln.) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 29. redni seji dne 28. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Črnomelj za leto 2002 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Črnomelj.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni in posebni del-načrt razvojnih programov. Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih.
Proračun Občine Črnomelj za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                            v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2002
-----------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           1.787.581
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  879.859
70  DAVČNI PRIHODKI                      827.989
   700 Davki na dohodek in dobiček              599.378
   703 Davki na premoženje                  103.356
   704 Domači davki na blago in storitve           125.255
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      51.870
   710 Udeležba na dobičku in dohodk od premoženja       30.500
   711 Takse in pristojbine                  15.000
   712 Denarne kazni                       120
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           550
   714 Drugi nedavčni prihodki                 5.700
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     45.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          5.000
   722 Prihodki od prodaje zemlj.
     in nematerialnega premoženja              40.000
73  PREJETE DONACIJE                      25.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov            25.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    837.722
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij               837.722
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             1.747.581
40  TEKOČI ODHODKI                       330.063
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            90.811
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       13.585
   402 Izdatki za blago in storitve              198.743
   403 Plačila domačih obresti                 15.049
   409 Rezerve                         11.875
41  TEKOČI TRANFERI                      622.070
   410 Subvencije                       28.922
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        339.906
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    50.418
   413 Drugi tekoči domači transferi             202.824
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   739.898
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           739.898
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   55.550
   430 Investicijski transferi                 55.550
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)            40.000
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2002
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.           –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)             –
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2002
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje                     –
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                 40.000
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga                40.000
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU             –
   (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)           - 40.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)              - 40.000
-----------------------------------------------------------------------
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
3. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Kot namenski prejemek se štejejo poleg prejemkov opredeljenih z zakonom, tudi vsa namensko pridobljena sredstva za sofinanciranje nalog iz drugih virov in donacije. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93);
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu in proračunu.
4. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
5. člen
Stalna proračunska rezerva je 0,5% skupno doseženih prihodkov v tekočem letu.
6. člen
Rezerva se uporablja za:
– pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoči prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč kot so: suša, potres, požar, epidemija, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene prve in tretje alinee prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4,000.000 SIT odloča župan. O porabi sredstev proračunske rezerve polletno župan poroča občinskemu svetu. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim sklepom.
7. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija in je predvidena za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
8. člen
Župan lahko na podlagi utemeljenih razlogov odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika.
Župan mora o prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.
Med izvrševanjem proračuna Občine Črnomelj se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju ni bilo mogoče predvideti. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu-odhodki proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine Črnomelj in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo proračuna.
Župan mora o spremenjenih proračunskih odhodkih ali prihodkih trimesečno obveščati občinski svet, če so spremembe večje od 2,000.000 SIT.
10. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transfere v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunske sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan oziroma z javnim razpisom.
11. člen
Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa. Za poravnavo obveznosti, ki imajo značaj materialnih stroškov, morajo
uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po mesečnih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila. Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Sredstva se smejo uporabljati za namene, za katere so dana.
Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
12. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovoren župan Občine Črnomelj. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
13. člen
Župan Občine Črnomelj je pooblaščen da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezervacije;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
14. člen
Občina Črnomelj v letu 2002 ne bo najela kreditov.
Občinski svet ne bo dal soglasij k zadolževanju uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij.
15. člen
Župan Občine Črnomelj izda navodilo o izvrševanju proračuna v 20 dneh po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črnomelj in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Črnomelj v letu 2002 so sestavni del proračuna za leto 2002.
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 403-02-3/2001
Črnomelj, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti