Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

911. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-B), stran 1589.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. februarja 2002.
Št. 001-22-16/02
Ljubljana, dne 8. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-B)
1. člen
V zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odločba US, 39/00 – popravek odločbe US, 49/00, 61/00 in 100/00 – odločba US) se v prvem odstavku 19. člena v 59. točki za besedama “125 ccm“ dodajo besede “in največ 11kW“, besedilo “do 350 ccm delovne prostornine motorja,“ pa nadomesti z besedilom “z omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa kategorije A, katerih moč motorja ne presega 25 kW ali katerih razmerje moč motorja/masa ne presega 0,16 kW/kg, ter kategorije A brez omejitev, če ga je pridobil po dopolnjenem 21. letu starosti in nima najmanj dve leti vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije B“.
Na koncu 62. točke se podpičje nadomesti s piko in doda besedilo “Gospodarska vožnja je tudi prevoz oseb v okviru turistične ponudbe, ki se opravlja s skupino vozil, ki jo sestavljajo vlečno vozilo s priklopnimi vozili za prevoz oseb (v nadaljnjem besedilu: cestni turistični vlak);“.
2. člen
V 29. členu se v prvem odstavku v 8. točki na koncu prve alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– za cestni turistični vlak.“
3. člen
V 71. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo “in za prevoz oseb, ki se na kratkih razdaljah opravlja s cestnim turističnim vlakom.“
4. člen
V 79. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo “Cestni turistični vlak, s katerim se v okviru turistične ponudbe na kratkih razdaljah opravlja prevoz oseb, ima lahko največ tri priklopna vozila za prevoz oseb.“
5. člen
Drugi odstavek 124. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A z omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa kategorije A katerih moč motorja ne presega 25 kW ali katerih razmerje moč motorja/masa ne presega 0,16 kW/kg, se izda osebi, ki je opravila vozniški izpit za vožnjo vozil kategorije A in še ni dopolnila 21 let starosti. Omejitev traja dve leti.“
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev se izda osebi, ki je opravila vozniški izpit za vožnjo vozil kategorije A po dopolnjenem 21. letu starosti.
(4) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev se izda osebi, ne da bi opravljala vozniški izpit, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je dopolnila starost 18 let in ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 125 ccm in največ 11 kW;
– da ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A z omejitvijo iz drugega odstavka tega člena po preteku te omejitve. Osebi, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A z omejitvijo iz drugega odstavka tega člena, ki je dopolnila 21 let starosti, pa ji omejitev še ni pretekla, se lahko vozniško dovoljenje vozil kategorije A brez omejitev izda pod pogojem, da je opravila posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A.“
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
6. člen
V 129. členu se črta druga alinea.
V tretji alinei se število “20“ nadomesti s številom “18“.
7. člen
V 133. členu se v deveti alinei za besedilom “125 ccm“ doda besedilo “in največ 11kW“, besedilo “do 350 ccm“ pa se nadomesti z besedilom “z omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa kategorije A, katerih moč motorja ne presega 25 kW ali katerih razmerje moč motorja/masa ne presega 0,16 kW/kg.“
8. člen
V 140. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo “Kandidati za voznike vozil kategorije A, ki so dopolnili 21 let starosti, se usposabljajo po posebnem praktičnem programu usposabljanja, ki je prilagojen vozilom z večjo močjo motorja.“
9. člen
V 151. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Osebi, ki je dopolnila 18 let in ima na dan uveljavitve tega zakona najmanj dve leti vozniško dovoljenje kategorije A do 125 ccm in največ 11kW, se na njeno zahtevo izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev, ne da bi opravljala vozniški izpit.
(2) Osebi, ki ima na dan uveljavitve tega zakona najmanj dve leti vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 350 ccm, se na njeno zahtevo izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev, ne da bi opravljala vozniški izpit.
(3) Osebi, ki je dopolnila 21 let in ima na dan uveljavitve tega zakona vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 125 ccm in največ 11kW ali A do 350 ccm, pa ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov, se na njeno zahtevo izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev, če opravi posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo motornih koles kategorije A.
11. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A in z določbami tega zakona uskladi predpise o postopku za izdajo in zamenjavo vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A ter vodenju evidenc najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za šolstvo, najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona natančneje določi program praktičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil kategorije A.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost in tehnologijo, izda predpise o homologaciji za cestni turistični vlak najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
12. člen
Do izdaje ustreznih predpisov o homologaciji mora cestni turistični vlak izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:
– svetlobna oprema po predpisih o homologaciji za cestna vozila,
– zvočni znak,
– sledljivost priklopnih vozil vlečnemu vozilu,
– zaviranje,
– povezano zaviranje vlečnega vozila in priklopnih vozil,
– pri polnem zaviranju pot ustavitve največ 12 metrov,
– parkirna zavora, ki deluje na vlečno in vsa priklopna vozila;
– zvočni in svetlobni znak pri prekinitvi zveze med vlečnim vozilom in priklopnimi vozili,
– levo in desno vzvratno ogledalo,
– zavarovanje potnikov na priklopnih vozilih pred naključnim padcem iz vozila,
– emisija izpušnih plinov po predpisih o homologaciji za cestna vozila ali kmetijske traktorje.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/89-1/122
Ljubljana, dne 28. februarja 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti