Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

957. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč, stran 1651.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00), 5., 15. in 81. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 26. redni seji dne 19. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: občine) ter ureja in določa način njihovega opravljanja.
2. člen
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih služb določajo predpisi o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb. Z njimi se določi tudi vrsta in obseg javnih dobrin obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb ter njihova prostorska razporeditev.
3. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na celotnem območju občine, če ni z odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb drugače določeno.
Če to terjajo krajevne razmere, sme občina za celoto ali del svojega območja predpisati izvajalcem in uporabnikom tudi strožje pogoje in merila od tistih, ki veljajo na ravni države.
4. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je proti plačilu dostopna vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, obvezna pa je takrat, če jo proti plačilu nalaga veljavni pravni red. Občinski svet določi, kdaj je obvezna tudi uporaba javnih dobrin izbirnih gospodarskih javnih služb.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih plinov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gasilska služba (varstvo pred požarom).
6. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. oskrba s toplotno energijo in plinom,
3. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju,
4. urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališko-pogrebne dejavnosti,
5. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
6. upravljanje in vzdrževanje javnih objektov za šport in rekreacijo,
7. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in lokalnih cest, prometne in druge signalizacije ter javnih parkirišč,
8. plakatiranje in obveščanje,
9. okraševanje naselij.
III. NAČIN IN ORGANIZACIJSKE OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah;
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več javnih služb, ki jih zaradi narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je ta oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei.
8. člen
Ustanovitelj javnega podjetja in javnega gospodarskega zavoda je občina sama ali skupaj z drugimi občinami. Svojim ustanoviteljskim pravicam, ki jih določi občinski svet, se občina ne more odreči.
Če javno podjetje ali javni gospodarski zavod ustanovi več občin, se morajo njihova medsebojna razmerja ter razmerja do javnega zavoda ali javnega gospodarskega zavoda določiti v skupnem ustanovitvenem aktu.
9. člen
Če se zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe s koncesijo, je treba izvajalca izbrati na podlagi javnega razpisa.
Vsebino koncesijskega akta in koncesijske pogodbe določi občinski svet na predlog župana. O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo. Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene župan.
10. člen
Posamezno gospodarsko službo se lahko z odlokom o njenem izvajanju prenese neposredno izvajanje zasebnikom, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikom javnih dobrin, kadar to narekujejo lokacijska pogojenost ali potrebe prebivalstva in kadar je zagotovljeno upoštevanje vseh tehničnih, sanitarnih in drugih standardov in normativov. Ostala razmerja z izvajalcem gospodarske javne službe se uredijo s pogodbo.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
11. člen
Objekti in naprave, ki so občini potrebne za izvajanje gospodarskih služb, so:
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s pitno vodo,
– objekti in naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– občinske ceste in druge javne prometne površine (hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice in trgi),
– javne kurilne naprave, dimni vodi in zračniki,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s toplotno energijo in plinom,
– objekti, naprave in omrežja javne razsvetljave,
– objekti in naprave za plakatiranje in okraševanje naselij,
– pokopališki objekti in naprave,
– javni objekti za šport, rekreacijo in prireditve,
– javni parki, nasadi, zelenice, zelene površine in otroška igrišča,
– omrežja in naprave za oskrbo industrijskih porabnikov z vodo ter požarno vodo, ki so v javni rabi,
– javna parkirišča,
– požarno-varstveni objekti,
– drugi objekti in naprave, ki funkcionalno spadajo k izvajanju gospodarskih javnih služb v občini.
12. člen
Objekti in naprave iz 11. člena predstavljajo infrastrukturo gospodarskih javnih služb ter so kot javno dobro lastnina Občine Mirna Peč. Gospodarske javne službe jo morajo upravljati in uporabljati kot dobri gospodarji.
13. člen
Z odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb in predpisi, ki bodo na njihovi podlagi izdani, se morajo opredeliti objekti, naprave in omrežja, ki so namenjena za izvajanje konkretne gospodarske javne službe, določiti pogoje in način rabe teh objektov in naprav, predpisati amortizacijo ter urediti druga vprašanja, ki takšno rabo zadevajo.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju javnih služb v občini opravlja pristojna občinska služba ali organ določen z odlokom o organizaciji in delu občinske uprave.
Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin, ki šteje pet članov. Izvolitev članov, sredstva za delo, delovno področje, pristojnosti in administrativna pomoč svetu uporabnikov se določijo z aktom občinskega sveta. Način dela se določi s poslovnikom sveta uporabnikov.
16. člen
Svet uporabnikov varuje interese uporabnikov javnih dobrin zlasti tako, da:
– daje občinski upravi predloge s področja gospodarskih javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov napram izvajalcem gospodarskih javnih služb,
– opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge s področja varstva uporabnikov.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki takse, tarife, nadomestila, povračila ipd.,
– iz sredstev proračuna,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil,
– iz ostalih virov.
18. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in merljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo uporabniki glede na porabljeno količino. Predlog cen pripravi izvajalec ter ga predloži v potrditev občinskemu svetu.
Občinski svet lahko določi, da so cene posameznih storitev gospodarskih javnih služb diferencirane glede na vrsto uporabnikov ali količine opravljenih storitev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Če bo občina kasneje določila kakšno gospodarsko javno službo, ki ni zajeta v tem odloku, veljajo določbe tega odloka tudi zanjo.
20. člen
Oblike tistih gospodarskih javnih služb iz 5. in 6. člena tega odloka, ki še niso določene, se bodo skladno s tem odlokom določile naknadno.
21. člen
Do sprejetja odlokov o posameznih gospodarskih javnih službah iz 2. člena tega odloka se smiselno uporabljajo predpisi, ki jih je na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) sprejela prejšnja Občina Novo mesto, kolikor niso v nasprotju s sedaj veljavnim pravnim redom.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/02-161
Mirna Peč, dne 20. februarja 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti