Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

956. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2002, stran 1649.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) ter 15. in 70. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 26. redni seji dne 19. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Mirna Peč za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
   Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2002
                                  v SIT
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          315.052.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 129.631.000
70  DAVČNI PRIHODKI                     110.164.000
   700 Davki na dohodek na dobiček             97.451.000
   703 Davki na premoženje                  4.225.000
   704 Domači davki na blago in storitve           8.488.000
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    23.767.000
   710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja     6.600.000
   711 Takse in pristojbine                 1.467.000
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         6.000.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                9.700.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   181.121.000
   740 Transferni prihodki iz drugih 
   javnofinančnih institucij                181.121.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              377.220.000
40  TEKOČI ODHODKI                      76.380.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          18.300.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      2.380.000
   402 Izdatki za blago in storitve             54.100.000
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                        1.600.000
41  TEKOČI TRANSFERI                    147.920.000
   410 Subvencije                      20.060.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      27.985.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
   ustanovam                        14.489.000
   413 Drugi tekoči domači transferi            85.386.000
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  23.520.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         23.520.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 29.400.000
   430 Investicijski transferi               29.400.000
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                  -62.168.000
------------------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2002
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------------------
 C) RAČUN FINANCIRANJA
   Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2002
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               -62.168.000
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         +62.168.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) =III.          +62.168.000
------------------------------------------------------------------------
Negativna razlika je krita s stanji sredstev na računih 31. 12. 2001.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Mirna Peč je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 1,600.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v proračunu 2002 ne namerava zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna Peč ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim osebam, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 5,000.000 tolarjev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mirna Peč v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/02-01
Mirna Peč, dne 19. februarja 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti