Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

924. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2002, stran 1610.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 28. redni seji dne 27. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višino proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  v SIT
----------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                      543.323.510
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                 307.049.510
70  DAVČNI PRIHODKI                      213.362.510
   700 Davki na dohodek in dobiček              150.326.000
   703 Davki na premoženje                   47.297.510
   704 Domači davki na blago in storitve            15.739.000
   706 Drugi davki                           –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      93.687.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                        29.902.000
   711 Takse in pristojbine                   2.621.000
   712 Denarne kazni                          –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          54.664.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                 6.500.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     30.000.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          5.000.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                    –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                 25.000.000
73  PREJETE DONACIJE                           –
   730 Prejete donacije iz domačih virov                –
   731 Prejete donacije iz tujine                    –
   74  TRANSFERNI PRIHODKI                 206.274.000
   Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                 206.274.000
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              527.971.510
40  TEKOČI ODHODKI                       188.026.479
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            36.968.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        5.551.000
   402 Izdatki za blago in storitve              140.365.479
   403 Plačila domačih obresti                 2.142.000
   409 Rezerve                         3.000.000
41  TEKOČI TRANSFERI                      205.054.593
   410 Subvencije                        7.000.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        52.789.400
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    42.974.674
   413 Drugi tekoči domači transferi             102.290.519
   414 Tekoči transferi v tujino                    –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   118.000.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           118.000.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   16.890.438
   430 Investicijski transferi                 16.890.438
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)            15.352.000
----------------------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                v SIT
----------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           230.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 230.000
   750 Prejeta vračila danih posojil               230.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442)                –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            –
   440 Dana posojila                          –
   441 Povečanje kapitalskih deležev                  –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)            230.000
----------------------------------------------------------------------------
   C)  RAČUN FINANCIRANJA                     v SIT
----------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       –
50  ZADOLŽEVANJE                             –
   500 Domače zadolževanje                       –
   VIII. ODPLAČILO DOLGA                    15.582.000
   550 Odplačila domačega dolga                15.582.000
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –
   X. NETO ZADOLŽEVANJE
   (VII.-VIII.-IX.)                      -15.582.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.)              -15.352.000
----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet pooblasti župana, da v skladu z zakonom o javnih financah prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
5. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi sredstev obvešča občinski svet.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, požar, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 40.000 SIT odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5 % sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanovitelja.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Koroškem v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-01/02
Črna na Koroškem, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti