Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

945. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2002, stran 1624.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 26. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Idrija za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Idrija za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in obveznostmi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.
Občinski proračun za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
                               SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki               1.587,834.592
II.  Skupaj odhodki               1.694,539.907
III.  Proračunski primanjkljaj           –106,705.315
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil         12,165.000
V.   Dana posojila                 16,389.178
VI.  Prejeta minus dana posojila          –4,224.178
VII.  Skupni presežek (primanjkljaj)        –110,929.493
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                 –
IX.  Odplačilo dolga                 4,909.000
X.   Neto zadolževanje               –4,909.000
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih                  –115,838.493
XII.  Stanje prihodkov iz leta 2001         115,838.493
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za namenske prihodke proračuna se, skladno z določbo prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah določijo naslednji prihodki:
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki požarne takse,
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
– turistična taksa.
5. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se dodatna sredstva namenijo iz druge postavke proračuna.
Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki začasni prerazporeditvi župan.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 7,802.219 SIT. Uporablja za namene opredeljene v prvem odstavku 107. člena statuta Občine Idrija.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 1. točke prvega odstavka 107. člena statuta Občine Idrija do višine 1,000.000 SIT za posamezen namen odloča župan.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervacijo.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za posamezen namen odloča župan.
9. člen
Namenska sredstva iz sredstev državnega proračuna, vključno s sredstvi sofinancerjev, se smejo porabiti izključno za prejete namene.
V primeru nerealizacije namenskih sredstev iz prvega odstavka tega člena se posamezne predvidene postavke proračuna ne realizirajo oziroma se realizirajo v obsegu prejetih sredstev.
10. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih del lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Župan lahko izvede javno naročilo le, če je predmet javnega naročila zajet v proračunu občine.
O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last oziroma odtujevanje nepremičnin odloča župan do višine 500.000 SIT, nad tem zneskom pa občinski svet.
11. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti.
Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trimesečno.
Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posameznem področju.
12. člen
Sredstva za sofinanciranje programov posrednih proračunskih porabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna oziroma računa za izvršeno nalogo.
13. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja Občine Idrija.
14. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Idrija, se smejo zadolževati le s soglasjem Občine Idrija.
15. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
16. člen
Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Idrija, so dolžni oddajati javna naročila v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Sredstva za blago, gradbena dela in storitve, ki so predmet javnega naročila, se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil izveden postopek v skladu z zakonom o javnih naročilih.
17. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od njega pooblaščena oseba v občinski upravi.
18. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine in jih morajo le-te predložiti v potrditev v tridesetih dneh po sprejemu proračuna.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 3 milijone SIT je veljaven le ob predhodnem pisnem soglasju župana.
19. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni finančno-računovodski službi Občine Idrija predložiti poročila o namenski porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do 31. 3. 2002.
20. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljena s tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s področja javnih financ.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/01
Idrija, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti