Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

946. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija, stran 1626.

Na podlagi 3. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 14. 2. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbor in vrednotenje izvajalcev letnega programa športa ter njihovih programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Idrija.
2. člen
(izvajalci)
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju in izvajanju letnega programa športa.
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju občine Idrija,
– da so registrirani in že aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da število članstva s plačano članarino presega številko 15.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(programi)
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
1. delovanje športnih društev in Športne zveze Idrija,
2. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
3. športna rekreacija,
4. šport invalidov,
5. kakovostni in vrhunski šport,
6. spremljajoče strokovne naloge,
7. športne prireditve in akcije,
8. obratovanje športnih objektov,
9. investicije in investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture.
5. člen
(postopek)
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa v katerem se določi predmet javnega razpisa, pogoje za sodelovanje v javnem razpisu, okvirno višino sredstev, ki bodo razdeljena za sofinanciranje programov športa in rok za prijavo, strokovna služba Športne zveze Idrija pripravi predlog za odločanje in predlog delitve razpoložljivih sredstev. Odbor za družbene dejavnosti pri občinskem svetu dokončno oblikuje predlog izbora programov.
6. člen
(pogodba)
Z izbranimi izvajalci športnih programov župan podpiše pogodbo, v kateri se določi:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višino sredstev,
– nadzor nad namensko porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
7. člen
(izhodišča za vrednotenje programov)
1. Športni zvezi Idrija se sofinancirajo sredstva za delo sekretarja, materialni stroški in najemnine poslovnega prostora.
2. Športna društva prejmejo za delovanje sredstva glede na število članstva s plačano članarino.
3. Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se iz proračuna občine Idrija sofinancira naslednje programe:
A) Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– športni program Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– do 60-urni programi redne vadbe.
B) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– športni program Zlati sonček,
– športni program Krpan,
– do 80 urni programi redne vadbe,
– šolska športna tekmovanja.
C) Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
D) Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
E) Interesna športna vzgoja mladine
F) Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
G) Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
4. Drugi programi
A) Programi vrhunskih športnikov
B) Programi kakovostnega športa
C) Športna rekreacija odraslih
D) Šport invalidov
E) Šolanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
F) Športne prireditve
G) Investicijsko vzdrževanje in obratovanje objektov v lasti občine.
III. NORMATIVI, KAZALCI IN METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE
8. člen
Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih programov so v prilogi tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Porabniki proračuna Občine Idrija so dolžni izvajati dogovorjene programe strokovno in v skladu s tem pravilnikom in dajati Športni zvezi morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
10. člen
Športna zveza Idrija spremlja izvajanje dogovorjenih programov in o tem enkrat letno s pisnim poročilom obvešča župana in občinski svet.
11. člen
S prejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija, ki ga je sprejel Občinski svet občine Idrija dne 3. 2. 2000 (Uradni list RS, št. 14/00).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41410-3/99
Idrija, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti