Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

949. Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin v Občini Krško, stran 1634.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 22/00), 3., 25., 105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93, 6/96 – odl. US RS, 35/97, 73/97 – odl. US RS, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 21. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o javni snagi in čiščenju javnih površin v Občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo:
1. načini in ukrepi za vzdrževanje snage na javnih in drugih površinah, zaradi zagotavljanja higienskih pogojev za življenje na območju Občine Krško (javna snaga),
2. ukrepi za zagotovitev primernega videza mesta in drugih naselij v občini (videz naselij),
3. ukrepi in načini za urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih in drugih zelenih površin.
2. člen
Za javne površine se po tem odloku štejejo:
1. ulice, pločniki, trgi in ceste, podvozi, nadvozi, mostovi, obrežja vodotokov, naravno in grajeno vodno javno dobro,
2. železniške in avtobusne postaje, postajališča in avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih komunikacijskih poteh, ob spomenikih ter turističnih objektih (v nadaljevanju: javne zelene površine),
4. okolica javnih zaklonišč, športna in otroška igrišča in njihova okolica,
5. pokopališča,
6. kopališča.
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi naslednje druge površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (kot npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori in podobno),
2. skupna funkcionalna zemljišča, parkirišča, zelenice in otroška igrišča ob stanovanjskih blokih,
3. nezazidana stavbna zemljišča.
4. člen
Za pooblaščene izvajalce se po tem odloku štejejo tisti usposobljeni izvajalci (pravne osebe in posamezniki), ki jim je bilo opravljanje določenih javnih služb poverjeno na podlagi splošnega akta občine, na podlagi koncesije ali z drugo podobno pogodbo.
II. JAVNA SNAGA
A) Vzdrževanje javne snage
5. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah iz 2. člena skrbijo pooblaščeni izvajalci, razen v primerih 2., 4., 5. in 6. točke 2. člena, v katerih za vzdrževanje javne snage skrbijo lastniki teh površin oziroma upravljavci.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena tega odloka skrbijo lastniki oziroma upravljavci.
6. člen
Na površine iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. metati papir, cigaretne ogorke in druge odpadke,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati odpadke, dračje, vejevje, gradbeni material, embalažo, tehnične predmete in podobno,
4. odlagati zapuščena vozila (zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima nameščenih registrskih tablic ali ni registrirano ali je poškodovano in nihče ne skrbi zanj),
5. prati motorna in druga vozila,
6. odvajati vode iz zgradb in zemljišč,
7. stepati, izlivati ali metati iz oken karkoli, kar povzroča nesnago, če pa do onesnaženja pride, mora povzročitelj nesnago takoj očistiti.
Prav tako je brez predhodnega dovoljenja lastnika oziroma soglasja pristojnega organa, prepovedano na kakršenkoli drug način onemogočiti normalno rabo površin iz 2. in 3. člena tega odloka.
7. člen
Izvajalci gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
2. preprečiti širjenje prahu ob rušenju zgradb,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču, tako da se ne raznaša na javne površine.
B) Čiščenje javnih površin
8. člen
Stalno odprte poslovne površine (kot npr. železniške in avtobusne postaje, kopališča, športna igrišča, telefonske govorilnice ipd.) čistijo lastniki oziroma upravljavci teh površin.
Če lastnik površine, navedene v tem členu, le-te ne čisti redno, jo mora očistiti pooblaščeni izvajalec po naročilu komunalnega nadzornika, oziroma pristojne inšpekcije na stroške lastnika.
C) Ravnanje z odpadki
9. člen
Ravnanje z odpadki ureja poseben odlok.
10. člen
Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke.
Koše namesti pooblaščeni izvajalec. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve določi občina.
Koše za odpadke izpraznjuje in vzdržuje pooblaščeni izvajalec.
III. VIDEZ NASELIJ
11. člen
Okolico zgradb, dvorišča, žive meje in podobno, ki mejijo na javne prometne in druge urejene javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati, tako da jih najmanj dvakrat letno pokosijo, in sicer enkrat v pomladnem in enkrat v jesenskem času, oziroma najmanj enkrat letno obrežejo živo mejo ter veje okrasnega in sadnega drevja, ki visi na javne površine, tako da se omogoči polje preglednosti v skladu s predpisi o cestah.
12. člen
Na javnih in drugih površinah, ki jih določata 2. in 3. člen tega odloka, je prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja v primeru naravnih in drugih nesreč, ne velja za turistično taborjenje in taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in ne velja za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in je za taborjenje pridobljeno dovoljenje upravnega organa.
IV. ZELENE POVRŠINE
A) Vzdrževanje zelenih površin
13. člen
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in 3. člena tega odloka obsega:
1. negovanje in obnavljanje zelenic, okrasnega drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat, drevoredov in podobno,
2. vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi, koškov in druge opreme,
3. varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
14. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je prepovedano sajenje dreves in grmovnic, sekanje, obrezovanje in odstranjevanje drevja ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovoljenja občinske uprave.
15. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. trgati oziroma uničevati cvetje, uničevati drevje in grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitne ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
2. voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
3. prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
4. odlagati odpadke in smeti,
5. spuščati odpadno vodo.
16. člen
Lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati (košnja in podobno, in sicer dvakrat letno), tako da so primernega videza in na njih ni odpadkov in drugega odpadnega materiala.
17. člen
Pri čiščenju in urejanju zelenic ter obrezovanju dreves in grmičevja je dolžan lastnik oziroma pooblaščeni izvajalec odpadke takoj odstraniti in jih odlagati v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
V. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja komunalni nadzornik oziroma inšpekcija Občine Krško. Nadzor in ukrepanje se opravlja v okviru določenega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
Pooblaščeni izvajalci in občani so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje v skladu s tem odlokom. Kršitelje so dolžni prijaviti komunalnemu nadzorniku oziroma pristojni inšpekciji.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba in z 150.000 SIT posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če stori katero od dejanj, navedenih v 6. členu,
2. če ravna v nasprotju z določili 7. člena,
3. če ravna v nasprotju z določili 8. člena,
4. če ne vzdržuje redno okolice zgradbe, dvorišča, žive meje in podobno, ki mejijo na javne prometne in druge javne površine (11. člen),
5. če na javnih in drugih površinah postavi vozilo, prikolico ali šotore in podobne objekte z namenom, da bi v njih stalno ali začasno prebival (prvi odstavek 12. člena),
6. če sadi, seka, obrezuje ali odstranjuje drevje ter spremeni namembnost zelene površine brez dovoljenja pristojne službe občinske uprave (14. člena),
7. če ravna v nasprotju z določili 15. člena,
8. če ne čisti in vzdržuje nezazidanega stavbnega zemljišča (16. člen),
9. če ne odstrani in odloži odpadkov, nastalih pri obrezovanju dreves, grmičevja in urejanju zelenic v skladu z določili 17. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prejšnjega člena tega odloka.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu in miru v Občini Krško (Uradni list RS, št. 21/92 in 67/98). Predpisi za izvajanje navedenega odloka veljajo do uveljavitve novih.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-1/02-09
Krško, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti