Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3865. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni Republiki Urugvaj

Odloki

3866. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3901. Uredba o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta

Odloki

3867. Odlok o spremembah odloka o preoblikovanju inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod

Sklepi

3868. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Amanu
3869. Sklep o postavitvi častnega konzula v Amanu

Drugi akti

3870. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu s sedežem v Ljubljani
3871. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

3872. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Promet
3873. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe PROMET
3874. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*
3875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije
3876. Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti*
3877. Pravilnik o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda
3878. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v Slovenskem inštitutu za standardizacijo
3879. Pravilnik o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
3880. Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
3881. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o študiji požarne varnosti
3882. Pravilnik o priznanjih in nagradah v carinski službi
3883. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2001

BANKA SLOVENIJE

3884. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 17. 9. do 23. 9. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3885. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 2001
3886. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2001

OBČINE

Hajdina

3887. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2001

Kobilje

3888. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kobilje
3889. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobilje
3890. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobilje

Majšperk

3891. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2001
3892. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov

Murska Sobota

3893. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298 - Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti

Novo mesto

3894. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta
3895. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, za območje KS STOPIČE IN DOLŽ
3896. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 2001 (za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto) - dopolnitev 2001/2
3897. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt IMOS Češča vas) in osnutka Odloka o zazidalnem načrtu IMOS Češča vas
3898. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zreče

3899. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
3900. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
AAA Zlata odličnost