Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije, stran 7456.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS, 29/95 in 80/99) ter petega odstavka 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 – odl. US RS in 89/99) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije
1. člen
V pravilniku o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 62/96 in 13/97-popravek) se spremeni naslov pravilnika tako, da se glasi:
“Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti”.
2. člen
V 1., 2., 3., 4., 5., 6., drugem odstavku 9., 10., tretji in peti točki 12., prvem in drugem odstavku 14., prvem odstavku 15., 16., 17., 20. in 22. členu ter v naslovih II. in III. poglavja se besedilo “in tehnologije” v različnih sklonih črta.
3. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za zvezo društev.”.
4. člen
V 3. členu se besedilo “minister za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “minister, pristojen za področje znanosti”.
5. člen
V 4. členu se besedilo “Ministrstvo za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “Ministrstvo, pristojno za področje znanosti”.
6. člen
Dosedanji 8. člen postane nov drugi odstavek 7. člena.
7. člen
Nov 8. člen se glasi:
“Društvo mora za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– pogoj, da društvo kot pravna oseba zasebnega prava deluje vsaj v obdobju dveh let pred vložitvijo zahteve za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti;
– pogoj, da ima društvo dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju znanosti, opredeljene v temeljnem aktu društva;
– pogoj, da je društvo v obdobju zadnjega leta pred vložitvijo zahteve za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti, sredstva društva pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju znanosti.”.
8. člen
V 9. členu se dosedanji prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti, se društvu podeli za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja statusa.”.
9. člen
V četrti alinei 12. člena se doda besedilo: “ter pretežnem uporabljanju sredstev društva za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju znanosti, v preteklem letu”.
10. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
“Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti, ter podaljšanje oziroma izguba statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti”.
11. člen
V 20. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Društvo mora najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve statusa vložiti zahtevo za podaljšanje statusa, če želi status obdržati. Na podlagi vložene zahteve ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev za podaljšanje statusa.”.
Dosedanji 20. člen postane nov drugi odstavek 20. člena s tem, da se za besedilom “v 7.” črta besedilo “in 8.”, za besedilom “tega pravilnika” pa se doda besedilo “, ali če društvo ne izpolnjuje več pogojev, opredeljenih v 8. členu tega pravilnika.”.
12. člen
Dosedanji 22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Po izvedenem postopku preverjanja minister izda odločbo o podaljšanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti, za novo obdobje petih let oziroma odločbo o odvzemu statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti. V primeru odvzema statusa se po pravnomočnosti odločbe iz evidence izbrišejo vsi podatki o društvu.”.
13. člen
Pri društvih, katerim je bil skladno s pravilnikom o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 62/96 in 13/97 - popravek) podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije brez omejitve dobe statusa, ministrstvo, pristojno za področje znanosti, po preteku petih let od dneva izdaje odločbe o podelitvi statusa, po uradni dolžnosti preveri njihovo izpolnjevanje pogojev za status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti, skladno s V. poglavjem tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/2001
Ljubljana, dne 3. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost