Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3894. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta, stran 7507.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) ter 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 12. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se sprememba in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta (Uradni list RS, št. 14/96 in popravek Uradni list RS, št. 35/96) – v nadaljevanju: odloka, ki ga je izdelal K.A.B., d.o.o., Novo mesto pod št.: URN-8/2001. Sestavni del ureditvenega načrta so tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka in se iz ureditvenega načrta Šmarjeta izvzame območje Plastoforma.
Meja območja Plastoforma na zahodu poteka ob regionalni cesti parc. št. 2905/4, zavije proti vzhodu po severnih mejah parcel št. 1921/9, 1921/5, 2,353/3, preseka parcele št. 1921/8, 2351/2, 2351/1, na meji parcele št. 1939 obrne proti jugu po vzhodni meji parcele št. 1921/8, poteka do meje s parcelo št. 1921/2. Po meji parcele poteka do regionalne ceste parc. št. 2905/4, kjer se tudi zaključi. Vse parcele so k.o. Gorenja vas.
3. člen
V okviru sprememb ureditvenega načrta se rešuje:
– umeščanje Plastoforma in potrebne širitve za nemoten razvoj dejavnosti;
– umeščanje Plastoforma v organizacijo dejavnosti v prostoru;
– potrebne spremembe prometne in komunalne opreme za tovarno Plastoform.
II. IZHODIŠČA UREJANJA
4. člen
Spremeni se 27. člen odloka v delu, ki se nanaša na Plastoform in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Lokacija Plastoforma se uredi tako, da se omilijo dosedanji negativni vizualni učinki tovarniškega obrata.
Predvidene ureditve se izvajajo:
– z vzpostavitvijo zelene bariere med naseljem in tovarno;
– s preoblikovanjem in dograditvijo obstoječega objekta;
– z gradnjo novih objektov proti naselju;
– umeščanje potrebnih novih proizvodnih površin se predvidi na severni strani obstoječega objekta;
– v smeri naselja in pokopališča se predvidi bogata ozelenitev prostora.
5. člen
Obstoječi objekti:
Za območje obstoječih objektov se predvidijo pogoji vzdrževanja, adaptacij, pogoji umeščanja dejavnosti v obstoječe objekte ter pogoji možnih sprememb namembnosti.
6. člen
Novogradnje
Razširitev obstoječe hale na južni plato
NAMEMBNOST OBJEKTA IN TEHNOLOGIJA
Montaža: obstoječa tehnologija, objekt se umešča v obstoječi kompleks na južni plato in je funkcionalna dopolnitev obstoječih gradenj, ki so že v tem kompleksu.
– Umestitev na lokacijo: objekt se predvidi ob obstoječem objektu z daljšo stranico v smeri vzhod zahod, na parceli št. 1921/8, k.o. Gorenja vas.
– Vhodi in dovozi: iz obstoječe hale in platojev ob objektu.
– Obvezna gradbena linija: razvidna iz grafične priloge.
VELIKOSTI IN MERE
TLORISNI GABARITI: širitev objekta je predvidena na južni plato do gradbene linije, ki jo definira južna fasada obstoječe hale; predvidena širitev se izvede tako, da se objekt predvidi na mestu sedanjega regalnega skladišča ob objektu; dovoljeno odstopanje je +/-5%, vendar v mejah ki jih določajo obvezne gradbene linije, usklajeno s predvidenim objektom na južnem platoju.
VIŠINSKI GABARITI: K.P. usklajena s koto pritličja obstoječega objekta, višina kapi max. 5,00 m nad končno urejenim terenom.
KOMUNALNA UREDITEV: navezava na obstoječo tovarniško infrastrukturo.
DODATNE ZAHTEVE: predvidijo se okolje varstveni ukrepi za zmanjšanje emisij in vplivov na okolje.
Gradnja nove hale na južnem platoju
NAMEMBNOST OBJEKTA IN TEHNOLOGIJA
Skladišča repro materiala, objekt se umešča v obstoječi kompleks na južni plato in je funkcionalna dopolnitev obstoječih gradenj, ki so že v tem kompleksu.
– Umestitev na lokacijo: objekt se predvidi na južnem platoju z daljšo stranico v smeri vzhod zahod, na parceli št. 1921/8, k.o. Gorenja vas.
– Vhodi in dovozi: z obstoječega platoja.
– Obvezna gradbena linija: razvidna iz grafične priloge.
VELIKOSTI IN MERE
TLORISNI GABARITI: nov objekt je predviden na južnem platoju do gradbene linije, ki jo definira obvezni zeleni pas proti naselju in gradbena linija na zahodni strani kompleksa;
velikost objekta max. 75 x 18 m, dovoljeno odstopanje je +/-5%, vendar v mejah ki jih določajo obvezne gradbene linije.
VIŠINSKI GABARITI: K.P. usklajena s koto južnega platoja, višina kapi max. 5,00 m nad končno urejenim terenom.
KOMUNALNA UREDITEV: navezava na obstoječo tovarniško infrastrukturo.
DODATNE ZAHTEVE: predvidijo se okolje varstveni ukrepi za zmanjšanje emisij in vplivov v okolje.
Gradnja nove hale na severnem platoju
NAMEMBNOST OBJEKTA IN TEHNOLOGIJA
Montaža: obstoječa tehnologija, objekt se umešča v obstoječi kompleks na severni plato in je funkcionalna dopolnitev obstoječih gradenj, ki so že v tem kompleksu.
– Umestitev na lokacijo: objekt se predvidi severno od obstoječega, na parcelah št. 1921/8, 1921/6, 1921/5, 2353/3, 2351/2, 2351/1, vse k.o. Gorenja vas.
– Vhodi in dovozi: iz predvidenih platojev ter obstoječe hale.
– Obvezna gradbena linija: razvidna iz grafične priloge.
VELIKOSTI IN MERE
TLORISNI GABARITI: širitev objekta je predvidena na severni plato do gradbene linije, ki jo definira zahodna fasada obstoječe hale, predvidena gradnja se izvede tako, da se obstoječi objekt postopno dograjuje proti severu, velikost objekta max. 75 x 36 m, dovoljeno odstopanje je +/-5%, vendar v mejah ki jih določajo obvezne gradbene linije
VIŠINSKI GABARITI: objekt se izvaja na koti obstoječega objekta. Zaradi višjega terena severno od obstoječe hale je možno novogradnjo izvesti okoli 1,00 nad koto pritličja obstoječega objekta; pri tem je kota kapi max. 5,00 m nad končno urejenim terenom.
KOMUNALNA UREDITEV: navezava na obstoječo tovarniško infrastrukturo.
DODATNE ZAHTEVE: predvidijo se okolje varstveni ukrepi za zmanjšanje emisij in vplivov v okolje.
7. člen
Oblikovni pogoji za novogradnje in možna odstopanja
– Vzpostavi se obvezna gradbena linija objektov, ki jo ne smejo presegati ureditve obstoječih objektov in predvidene novogradnje. Gradbena linija je predvidena na južni strani proti naselju, na vzhodni strani proti pokopališču ter na zahodni strani proti državni cesti.
– Dovozi in vhodi: so razporejeni s strani objektov tako, da zagotavljajo enostaven dostop do različnih funkcionalnih površin na parceli: parkirišča, manipulacijske površine, odlagalne površine, ipd.
– Horizontalni gabariti: dovoljeno odstopanje: +/-5% ter manjše dozidave, ki oblikovno členijo daljšo stranico objekta.
– Največja višina vencev pri manjših proizvodnih objektih je 5 m, pri večjih je 7 m.
– Naklon strehe: strehe naj bodo položne in izvedene v minimalnih naklonih, ki ustrezajo posameznim kritinam. V skladu z značilno tipologijo in volumni posameznih objektov je možna izvedba dvokapnih, ločnih in ravnih streh (to so dejansko dvo-ali štirikapne strehe, vendar z naklonom navznoter in notranjim odtokom). Dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov, s kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami.
– Kritina: valovita, profilirana ali ravna Alu, Cu, Zn, TiZn pločevina, tegola ali visokokvalitetni voali pri izvedbi ravnih streh (Gammat, Izotekt, Perverbit, ipd. z zaščitnim peščenim nasutjem). Na strehi je dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov.
– Obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih oblog v vseh svetlih tonih pastelnih barv.
– Objekti morajo biti locirani tako, da je možno vzdrževanje objektov, in da so upoštevani požarno varstveni predpisi.
– Odmiki od sosednjega objekta mora biti najmanj 8.0 m. Manjši odmiki so dovoljeni samo ob zagotovitvi požarnovarstvenih predpisov.
Zaradi prepoznavnosti in možnosti preurejanja je predvidena uporaba prefabrikatov, montažnih plošč ali lahkih oblog iz pločevine. Objekti naj učinkujejo v prostoru nevsiljivo, barvito in lahkotno. Prednost naj ima uporaba fasadnih elementov nevtralnih barv in tekstur kot so plošče iz pranega betona (kulir), obešene fasadne plošče iz aluminija ali vroče pocinkane pločevine, modularni betonski elementi sistemov težke montaže in podobni elementi, ki ustvarjajo vtis zadržanosti in urejenosti celotne cone.
Vidni poudarki naj bi bili bolj izraziti le na vhodih v poslovne dele in pri napisih oziroma napisnih tablah grafičnega označevanja v coni. Fasade poslovnih in trgovskih objektov, ki zahtevajo večje površine stekla naj bodo zasenčene s senčili iz lahkih kovinskih mrež.
8. člen
Pogoji za zunanjo ureditev
Notranje komunikacije v območjih obstoječih gradenj so delno obstoječe, ki se dodatno rekonstruirajo. Za nova območja se uredijo nove komunikacije, vse ureditve se izvajajo po usmeritvah tega ureditvenega načrta.
Ogrodje za urejanje odprtega prostora tvorijo robovi območja. Glavni motiv območja predstavlja vstopna ploščad z upravnim objektom, ob katerem je predviden pas zelenice. Na zunanjih robovih območja in vzdolž parkirišč je predvidena gosta zasaditev raznih vrst grmovnic (glog, češmin, leska), ki ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Na zelenih vogalih je predvidena zasaditev skupin različnih vrst dreves (lipovec, hrast, kostanj, rdeča bukev).
Za celoten kompleks je obvezen načrt zunanje ureditve, s tem da se morajo upoštevati naslednji pogoji:
– tlakovanje površin le v nujno potrebnem obsegu;
– tlakovanje parkirnih prostorov se praviloma izvaja s travnimi ploščami;
– omejevanje območja je dovoljeno s transparentnimi kovinskimi ograjami in standardnimi kovinskimi mrežami največ do višine 2 m. Priporoča se izvedba ograj z obojestransko zasajeno živo mejo (liguster) ali plezalkami.
9. člen
Tehnični elementi za zakoličevanje objektov
Izhodišča za zakoličbo objektov visokogradenj in nizkogradenj so obstoječi objekti visokogradenj, obstoječe parcelne meje, osi novo projektiranih cest in nove parcelne meje, po podanem vrstnem redu. Elementi so podani numerično v državnem koordinatnem sistemu. Toleranc pri obveznih odmikih ni.
III. POGOJI ZA KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE
10. člen
Prometna ureditev
Ob zahodni meji kompleksa Plastoform poteka regionalna cesta III. reda 667 Zbure-Mačkovec, odsek 1385. Podjetje Plastoform ima urejen obstoječi dovoz in priključek, ki se s to spremembo ureditvenega načrta Šmarjeta ne spreminja.
Nespremenjena ostaneta 29. člen odloka, ki se nanaša na obvoznico Šmarjeta, ter 30. člen odloka, ki se nanaša na lokalne ceste.
Dopolni se 31. člen odloka, ki se nanaša na manipulativne površine in doda nov odstavek:
Manipulativne površine Plastoforma so v celoti urejene na funkcionalnem zemljišču tovarne. Z obstoječega priključka na regionalno cesto, ki se ne spreminja, sta izvedena odcepa za dostop na južni plato in za dostop na parkirišča ter severni del tovarne. Notranje komunikacije potekajo v celoti okrog tovarne in so namenjene za dostope v objekt, dostavo surovin, odvoze gotovih izdelkov. Obenem so to tudi požarne poti.
11. člen
Dopolni se 32. člen odloka in se glasi:
Parkirišča morajo biti zagotovljena na funkcionalnem zemljišču objekta. Pri opredeljevanju namembnosti oziroma pri spreminjanju namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti.
Za območje Plastoforma se znotraj kompleksa uredijo parkirišča dimenzionirana na število zaposlenih in obiskovalcev. V I. fazi zadostujejo obstoječa parkirišča (44 mest). Sedanje parkirne površine se povečajo in je končno št. 78 parkirnih mest, vsa so standardnih velikosti 2,50 x 5,00m, predvidena obojestransko ob cestah. Med vrstami parkirišč so predvidene drevoredne zasaditve. Število parkirnih mest, ki zadostuje za redno obratovanje, je na terenu mogoče povečati z morebitno gradnjo dodatne ploščadi severno od sedanjih parkirišč.
12. člen
Dopolni se 33. člen odloka v delu, ki se nanaša na Požarno vodo in se glasi:
Za območje Plastoforma je potrebno zagotoviti požarno vodo 15 l/s za 2-urno gašenje. Okrog obrata se izvede hidrantno omrežje v zaprti zanki s potrebnim številom hidrantov. V primeru ugotovljene večje požarne obremenitve objektov se za dodaten varnostni ukrep predpiše suho gašenje.
Za potrebe Plastoforma se izvede rekonstrukcija obstoječega priključka.
13. člen
Dopolni se 34. člen odloka v delu ki se nanaša na Meteorno kanalizacijo in se glasi:
Meteorno vodo se odvaja v meteorno kanalizacijo in v potok Prinovec. V meteorno kanalizacijo se odvajajo meteorne vode s streh, cestišč in s parkirišč. Meteorne vode s cestišč in parkirišč se odvajajo preko lovilcev olj in maščob.
Za odvajanje meteorne vode iz območja Plastoforma, Kulturnega doma in s projektirane obvoznice se zgradi meteorna kanalizacija z izpustom v potok.
Meteorni kanal ob obvoznici Šmarjeta poteka po parcelah št. 1919/1, 1918/2, 2905/4, 1918/1, 2513/2, 2514, 2513/1, 2513/3, 1914/11, 1914/3, 1912/1, 1914/1, 2913, (tangira 1912/4), 1912/2, 1893, 2908, 1896/2, 2905/2 in 1878/1.
14. člen
Dopolni se 37. člen odloka v delu, ki se nanaša na Elektroenergetsko napajanje Plastoforma in se glasi:
Obstoječi 20kV daljnovod je potrebno poklablirati od odcepa DV do same TP Plastoform.
Prestavi se obstoječa jamborske TP Šmarjeta 2 na lokacijo izven ureditvenega območja Plastoforma, lokacijo nadomestne TP določi upravljalec elektroenergetskega omrežja.
Po izgradnje nadomestne TP in NNO proti naselju Šmarjeta, se pripadajoči 20 KV DV, jamborska TP Šmarjeta 2 in NNO demontira.
IV. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Ureditveni načrt je osnova za lokacijsko in gradbeno dovoljenje, le-ta se pridobivajo na pobudo lastnikov zemljišč.
16. člen
Stroški izgradnje infrastrukturnega omrežja za potrebe Plastoforma in ureditev predvidenih s tem ureditvenim načrtom bremenijo lastnika zemljišča.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ureditvenega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
18. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen
S to spremembo prenehajo veljati določbe Odloka o UN Šmarjeta (Uradni list RS, št. 14/96 in popravek št. 35/96), ki se nanašajo na Plastoform.
Št. 012-23/1996-1200
Novo mesto, dne 12. julija 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost