Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3895. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, za območje KS STOPIČE IN DOLŽ, stran 7510.

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) ter 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 28. junija 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, za območje KS STOPIČE IN DOLŽ
(dopolnitev 2000/5)
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01 in 68/01; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96; 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01 in 68/01) v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na:
spremembo namenske rabe prostora skupaj 17,12 ha;
– podrobnejša določitev namenske rabe (območje kmetijskih zemljišč – vinogradniško območje)
skupaj 1,35 ha;
– določitev novih stavbnih zemljišč (sprememba 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč ter gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča na vloge zasebnikov, ki so ovrednotene in vključene v strokovne podlage za spremembe planov) ter ažuriranje planov:
sprememba 1. območja kmetijskih zemljišč skupaj 2,56 ha; sprememba 2. območja kmetijskih zemljišč skupaj 13,11 ha; sprememba gozdnih zemljišč skupaj 0,10 ha;
– spremembe in dopolnitve planov nosilcev planiranja, ki so na podlagi strokovnih podlag direktno vnešene v spremembe planov.
Kartografski del in kartografska dokumentacija k odloku predstavljata prikaz vseh sprememb in dopolnitev planskih aktov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
2. člen
(1) Naselja v KS Stopiče in Dolž se uredijo takole:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šifra Naselje        Šifra obst. UO       Poseg na   Predvidena    Predvi-  Povr. obst.       Predvidene
nase-                          karti št.   širitev obst.   dena    UO (ha)     površ. razširitev
lja                                  UO        nova UO                UO (ha)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
140  Pangrč Grm       140/3, 140/4, 140/5,   SE-10     140/1, 140/2    ne    3.74             0.90
               140/6, 140/7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195  Šentjošt        ne            NM-48     195/1       ne    5.88             0.31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85  Hrušica         85/1, 85/2, 85/3, 85/4,  NM-49     85/4        85/6   6.77       (Ažuriranje) 0.25
               85/5, 85/6, 85/7, 85/8,                                      0.85
               85/9, 85/10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9   Brezovica pri Stopičah 9/1, 9/2         SE-9     ne         ne    1.51               /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69  Gor. Težka Voda     69/1           SE-8     69/2        ne    3.44  0.37 (ali 0,52-po grafiki)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84  Hrib pri Orehku     84/1, 84/2, 84/3, 84/4,  NM-48,    ne         ne             (Ažuriranje) 0,95
               84/5, 84/6        NM-49                                  0.05
                                                     (II. obm. KZ v II. V.) 1,35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17  Črmošnjice pri Stopičah 17/1, 17/3, 17/6, 17/7,  NM-47, SE-7  17/2, 17/4, 17/5  ne    6.98             1,76
               17/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37  Dol. Težka Voda     37/2           SE-7, SE-8  37/1        ne    9.44             1.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
122 Mali Orehek       122/2, 122/3       NM-49     122/1       ne    3.08             0.36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
143 Plemberk         ne            SE-8     143/1       ne    2.39       (Ažuriranje) 0.02
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 Veliki Orehek      211/2           NM-48, NM-49 211/1       ne    3.71             0.17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
216 Verdun          216/4, 216/5, 216/6    SE-8, NM 48  216/1, 216/2,   ne    2.77             0.93
                                   216/3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189 Stopiče         189/2, 189/3, 189/4    SE-8     189/1       ne    20.21             4.12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
87  Igelnik         87/1, 87/2, 87/3     SE-19     ne         ne    1.45               /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
176 Sela pri Zajčjem Vrhu  176/1, 176/2, 176/3,   NM-49, SE-9  176/4       ne    1.81               /
               176/4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
227 Vrhe           227/1           SE-9     ne         ne    2.66               /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
233 Zajčji Vrh pri Stopičah 233/1           SE-9     233/2       ne    3.61             0.36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42  Dolž           42/1, 42/3, 42/4, 42/5  SE-9     42/2        ne    16.19             2.87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
(Spremembe in dopolnitve planov nosilcev planiranja, ki so na podlagi strokovnih podlag direktno vnešene v spremembe planov)
(1) Zasnova varovanja naravne dediščine
Cilji varstva naravne dediščine so:
– trajna ohranitev in vzdrževanje naravne dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti;
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se spremenile lastnosti naravne dediščine;
– zagotavljanje javne dostopnosti naravne dediščine (če to ni v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom) ter omogočanje njenega raziskovanja in preučevanja.
Mestna občina Novo mesto bo ob sodelovanju države aktivno vključevala naravno dediščino v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili njeno ohranitev in vzdrževanje, primerno rabo, ohranitev biotske raznovrstnosti ter kvalitetnega življenjskega okolja.
Pri načrtovanju posegov v prostor in urejanju prostora v (vplivnih) območjih naravne dediščine bo občina upoštevala Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 – v nadaljevanju: ZON), predvsem naslednje usmeritve in pogoje:
– biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zavarovana območja je potrebno aktivno vključevati v urejanje prostora, upoštevati pri določanju rabe prostora, pri izkoriščanju naravnih dobrin in pri oblikovanju ukrepov varstva dediščine (6. člen ZON);
– vsi posegi v prostor se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave;
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostora;
– v največji meri se varujejo naravne vrednote na mestu samem;
– v postopkih načrtovanja, rabe in izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja prostora mora državni ali lokalni organ izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni narave;
– nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo (96. člen ZON);
– vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste (16. člen ZON);
– posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje in za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo (104. člen ZON); dovoljenje za poseg v prostor se izda na podlagi naravovarstvenega soglasja;
– pri določitvi pogojev za neposredne posege v prostor je potrebno upoštevati tudi varstvene režime za zavarovana območja, varstvene in razvojne usmeritve ter naravovarstvene pogoje za posamezne zvrsti naravnih vrednot;
– kot poseben naravovarstveni pogoj pri vseh zvrsteh naravnih vrednot je obvezna pridobitev naravovarstvenega soglasja oziroma ocene ogroženosti, možnost pridobitve morebitnih novih raziskav flore in favne in morebiten predhodni terenski ogled oziroma terenski nadzor.
Varstveni režimi so določeni z odloki o zavarovanju.
Opis varstvenih režimov za posamezne zvrsti naravne dediščine (površinska geomorfološka, podzemna geomorfološka, hidrološkadendrološka) je v strokovnih podlagah za varstvo naravne dediščine za območje KS Dolž in KS Stopiče (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, januar 2000), ki se upoštevajo kot sestavina tega plana. Podrobnejše usmeritve ter merila in pogoje za urejanje prostora v območjih naravne dediščine opredeli pristojna varstvena služba.
(2) Zasnova varovanja kulturne dediščine
Cilji varstva kulturne dediščine so:
– vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti,
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za neposredno vključevanje kulturne dediščine v prostor in aktivno življenje,
– zagotavljanje javne dostopnosti kulturne dediščine ter omogočanje njenega raziskovanja in preučevanja; preprečevanje posegov, s katerimi bi se spremenile lastnosti, vsebina, oblika in s tem vrednost kulturne dediščine.
Mestna občina Novo mesto bo ob sodelovanju države aktivno vključevala kulturno dediščino v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in njeno vzdrževanje, njeno primerno rabo in ohranjanje kulturne identitete.
4. člen
(Spremembe in dopolnitve kartografskega dela in kartografske dokumentacije k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografskem delu k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah TK 1:25000:
Nova stavbna zemljišča se prikažejo na kartah:
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev – list št. 16.
Spremembe in dopolnitve vodnogospodarskih ureditev se prikažejo na kartah:
– Zasnova vodnogospodarskih ureditev – list št. 41.
Spremembe in dopolnitve naravne in kulturne dediščine se prikažejo na kartah:
– Zasnova varovanja naravne in kulturne dediščine – list št. 40.
Spremembe in dopolnitve naravne energetike se prikažejo na kartah:
– Zasnova energetike – list št. 45.
(2) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah:
– Nova stavbna zemljišča se prikažejo na kartah PKN 1:5000: Novo mesto 47, 48, 49 in Semič 7, 8, 9, 10, 19 in 20.
(3) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta izdelana v osmih izvodih, ki jih hranijo:
– MONM, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora (3),
– MONM, Sekretariat za kmetijstvo in turizem (1),
– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1),
– UE Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1),
– MOP, Inšpektorat za okolje in prostor – Urbanistična inšpekcija, Enota Novo mesto (1),
– MOP, Urad za prostorsko planiranje (1).
5. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-14/1999-1200
Novo mesto, dne 28. junija 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost