Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3899. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče, stran 7514.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/93, 6/96, 45/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 9. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
1. člen
S tem odlokom se sprejme »spremembe« dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 Zreče, ki ga je izdelal ARHE Inženiring, consulting, zunanja trgovina, d. o. o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana pod številko 110/97/99/2001 v marcu 2001.
2. člen
»Spremembe« dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 Zreče vsebujejo:
– besedilo odloka o »spremembah« odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta SN 1 Zreče,
– obrazložitev »sprememb« dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 Zreče,
– Zazidalna situacija – dopolnitev M 1:1000,
– Parcelacija – dopolnitev M 1: 500.
3. člen
V odloku o »spremembah« odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta SN 1 Zreče se spremeni:
– V 4. členu se spremeni del teksta v alinei »A«.
»A« na rezervni površini se zgradi dve poslovno-stanovanjski hiši: št. 39 in št. 40.
Spremeni se poslovno-stanovanjski objekt št. 40, ki ima 467 m2 b.e.p. nad terenom in 284 m2 b.e.p. površin pod terenom.
– V 4. členu se v točki B na koncu stavka doda besedilo:
»... ali poslovno-stanovanjski objekt enako kot pod točko »A« za objekta na rezervni površini.«
– V 7. členu se spremeni del teksta v alinei »A«.
»A« stanovanjsko-poslovni objekt št. 40 na rezervni površini imat sledeče gabarite:
Osnovna enota je pravokotnega tlorisnega gabarita 18,8 m x 13 m; toleranca + – 0,5m.
Garaža ima tlorisni gabarit 6,6 m x 6 m; toleranca + – 0,3 m.
Zimski vrt 3 m od fasade hiše; toleranca +- 1,0m.
Odmik objekta od robnika pločnika /parcelna meja/ je 2 m.
– V 11. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Garaže pri objektih na gradbenih parcelah z oznako 1, 2, 3, 4, 5, 6, se locirajo na severni strani predvidenih stanovanjskih objektov z upoštevanjem odmika garaže od parcelne meje 4 m. S spremembo lokacije garaže se temu primerno spremenijo tudi dovozne poti h garažam.
Za izdajo lokacijskega oziroma enotnega gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše je potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
4. člen
Dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 Zreče so stalno na vpogled na oddelku za urejanje prostora Občine Zreče.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-01/96/01
Zreče, dne 9. julija 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost