Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3882. Pravilnik o priznanjih in nagradah v carinski službi, stran 7493.

Na podlagi tretjega odstavka 72. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o priznanjih in nagradah v carinski službi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrste priznanj ter postopek podeljevanja priznanj in denarnih nagrad v carinski službi.
2. člen
V Carinski upravi Republike Slovenije se delavcem ali organizacijskim enotam carinske službe ter drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in posameznikom podeljujejo naslednja priznanja:
– pisna pohvala,
– carinski znak,
– plaketa.
Delavcem carinske službe se lahko podeli tudi denarna nagrada.
II. PISNA POHVALA
3. člen
Pisna pohvala se delavcem ali organizacijskim enotam carinske službe dodeli za vidnejše dosežke pri delu carinske službe.
Pisna pohvala se lahko podeli večkrat.
4. člen
Pisna pohvala je listina z vtisnjenim znakom carinske službe. V zgornjem delu je navedeno: “CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE podeljuje POHVALO“. V spodnjem delu sta navedena dobitnik pohvale in razlog, zaradi katerega se pisna pohvala podeljuje. V levem spodnjem kotu sta številka in datum izdaje, v desnem spodnjem kotu pa je lastnoročni podpis generalnega direktorja Carinske uprave Republike Slovenije.
III. CARINSKI ZNAK
5. člen
Carinski znak je bronast, srebrn ali zlat.
6. člen
Delavcem ali organizacijskim enotam carinske službe se dodeli:
– bronasti carinski znak za pomembne uspehe pri opravljanju delovnih nalog in za prispevke k razvoju carinske službe;
– srebrni carinski znak za izjemne uspehe, dosežene na posameznih področjih dela carinske službe, ter za posebne zasluge pri razvoju in napredku carinske službe;
– zlati carinski znak za izjemne zasluge pri razvoju carinske službe in prispevke h krepitvi ugleda carinske službe.
Drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in posameznikom se dodeli:
– bronasti carinski znak za prispevke k razvoju carinske službe;
– srebrni carinski znak za posebne zasluge pri razvoju in napredku carinske službe;
– zlati carinski znak za izjemne zasluge pri razvoju carinske službe in prispevke h krepitvi ugleda carinske službe.
Posamezen carinski znak se lahko posameznemu dobitniku podeli le enkrat.
7. člen
Carinski znak je reliefno izdelan znak v velikosti 35 mm x 30 mm. Na levi strani je na obodu znaka napis “Carinski znak“, na desni pa “Republike Slovenije“. Na hrbtni strani je napis “Priznanje carinske službe“.
Carinski znak je obešen na traku, ki je enake barve kot znak ter je zložen v obliki enakostraničnega trikotnika s stranicami, ki merijo 35 mm.
Carinski znak se podeli skupaj s posebno listino.
IV. PLAKETA
8. člen
Plaketa se delavcem ali organizacijskim enotam carinske službe dodeli za dolgoletno izjemno strokovno delo, pomembne organizacijske izboljšave pri delu in za prispevke h krepitvi ugleda carinske službe.
Drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in posameznikom se plaketa dodeli za posebne prispevke h krepitvi ugleda carinske službe.
Plaketa se lahko posameznemu dobitniku podeli le enkrat.
9. člen
Plaketa je pozlačen reliefno izdelan carinski znak v velikosti 70 mm x 60 mm. Na levi strani je na obodu znaka reliefni napis “CARINSKA SLUŽBA“, na desni pa “REPUBLIKA SLOVENIJA“. Sestavni del plakete je pozlačena ploščica v velikosti 70 mm x 30 mm, na katero so vtisnjeni: ime in priimek delavca, ki prejme plaketo, ter leto podelitve.
Plaketa se podeli skupaj s posebno listino in zlato značko, ki ima obliko carinskega znaka.
V. DENARNA NAGRADA
10. člen
Denarna nagrada se podeli delavcem carinske službe za nadpovprečne delovne uspehe in za izjemne uspehe pri odkrivanju kaznivih ravnanj.
11. člen
Denarna nagrada se lahko podeli do višine povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec.
Število vseh podeljenih denarnih nagrad v enem koledarskem letu ne sme preseči 1% vseh zaposlenih v carinski službi.
VI. PODELJEVANJE PRIZNANJ IN DENARNIH NAGRAD
12. člen
Priznanja in nagrade se praviloma podeljujejo 8. oktobra, ob dnevu carinske službe. Na svečan način jih podeli generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije.
13. člen
Predloge za dodelitev priznanj in nagrad lahko podajo vodje sektorjev Generalnega carinskega urada, direktorji carinskih uradov in Sindikat carinikov Slovenije na podlagi razpisa za priznanja, ki ga vsako leto objavi Carinska uprava Republike Slovenije.
Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti natančno obrazložen, v njem morajo biti navedene vse okoliščine, ki utemeljujejo podelitev posameznega priznanja oziroma denarne nagrade.
Generalni direktor lahko podeli priznanja in nagrade tudi po lastni presoji.
14. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje generalni direktor.
Komisijo sestavljajo predstavnik Generalnega carinskega urada, predstavnik carinskih uradov in predstavnik Sindikata carinikov Slovenije.
Člani komisije imajo namestnike, ki člane komisije nadomeščajo v primeru njihove odsotnosti.
Mandatna doba komisije je 2 leti.
15. člen
Komisija po obravnavi predlogov izdela prednostni vrstni red in ga predloži v odločitev generalnemu direktorju.
16. člen
V primeru, da carinski delavec, ki naj bi prejel priznanje ali nagrado, pred podelitvijo umre, se priznanje oziroma denarna nagrada podeli njegovi ožji družini.
VII. EVIDENCA
17. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi, obdeluje, uporablja in hrani Oddelek za kadre Generalnega carinskega urada.
V evidenco se poleg podatkov o dobitniku priznanja ali nagrade vpišejo tudi vrsta priznanja, številka in datum listine o podelitvi, datum vročitve priznanja in podatki o predlagatelju. V primeru podelitve denarne nagrade se vpiše tudi njena višina.
VIII. RISBE PRIZNANJ
18. člen
Risbe priznanj iz 4., 7. in 9. člena tega pravilnika so objavljene skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
IX. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 418-27/01
Ljubljana, dne 6. septembra 2001.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost