Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3881. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o študiji požarne varnosti, stran 7493.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 30. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o študiji požarne varnosti
1. člen
V pravilniku o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98) se v 3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Študija se lahko izdela kot samostojna mapa ali se jo kot celoto vključi v eno od nosilnih map (načrtov).”
2. člen
V 1. točki 4. člena se na koncu besedila črta vejica in doda besedi “in investitorju,”.
3. člen
V 1. točki drugega odstavka 5. člena se za alineo f) doda nova alinea, ki se glasi:
“g) možnosti za gasilsko intervencijo, dovozi, dostopi in sredstva za gašenje,”.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
“5. zahteve za lokacijo objekta z zadostnimi odmiki od drugih objektov tako, da je preprečen prenos požara,”.
V 6. točki se na koncu črta vejica in doda besedilo “ter v morebitne nadaljnje delitve,”.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
“8. načrtovanje evakuacijske poti ter načrta umika glede na namembnost, velikost objekta in predvideno število ljudi v objektu,”.
V 11. točki se za vejico doda besedilo “vključno s krmiljenjem v primeru požara,”.
Za 11. točko se doda nova 11.a točka, ki se glasi:
“11.a zahteve za krmiljenje tehnologij, inštalacij ter drugih elementov, ki lahko vplivajo na potek požara,”.
V 13. točki se za besedo “površine” črta vejica in doda besedilo “in dovozne poti,”.
4. člen
V 7. točki 6. člena se na koncu črta vejica in doda besede “in dovozne poti,”.
5. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pooblastilo za izdelovalca študije velja dokler izdelovalec izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane pogoje oziroma do odvzema.”
6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kot strokovni izpit za projektanta požarne varnosti se šteje opravljen strokovni izpit za projektanta požarne varnosti po programu izdelanem v skladu s pravilnikom o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 35/98 in 94/99).”.
7. člen
2. točka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“2. kljub opozorilom uprave ali inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ne izdeluje študije na primerni strokovni ravni ali v skladu s predpisi in standardi,”.
8. člen
V 1. točki prvega odstavka 15. člena se doda nova točka 1.3., ki se glasi:
“1.3. objekti za rušenje oziroma odstranitev – merilo 11.”.
V drugem odstavku 15. člena se merili 2 in 3 spremenita tako, da se glasita:
“merilo 2: namenjen za krajše bivanje z 20 in več ležišči,
merilo 3: namenjen za zbiranje oziroma delo ljudi, če so prostori za delo in za zbiranje ljudi pod nivojem tal ali v dveh ali več etažah,” .
9. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Šteje se, da izpolnjuje pogoj iz 1. točke 8. člena tega pravilnika tudi inženir z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj kot projektant požarne varnosti, če je izpolnjeval ta pogoj pred uveljavitvijo tega pravilnika.”.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-46/2000-7
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost