Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3878. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v Slovenskem inštitutu za standardizacijo, stran 7478.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 – odl. US, 36/96, 20/97 – odl. US, 39/99, 86/99 – odl. US in 98/99) izdaja ministrica za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve ter ministrom za finance
P R A V I L N I K
o napredovanju zaposlenih v Slovenskem inštitutu za standardizacijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek za napredovanje zaposlenih v Slovenskem inštitutu za standardizacijo (v nadaljevanju: SIST), pogoje za napredovanje in razvrščanje zaposlenih v plačilne razrede, izjemna napredovanja ter prvo razporeditev zaposlenih v plačilne razrede.
2. člen
Na delovnem mestu lahko v višji plačilni razred napreduje zaposleni, ki:
– ima zahtevano strokovno izobrazbo za delovno mesto, na katero je razporejen,
– izpolnjuje druge zahtevane pogoje za razporeditev na delovno mesto,
– izpolnjuje pogoje za napredovanje, določene z zakonom in s tem pravilnikom.
3. člen
SIST je dolžan enkrat letno, praviloma ob izdelavi poročila o opravljenem delu, obvestiti ministrstvo za gospodarstvo o opravljenem napredovanju in izvajanju tega pravilnika.
4. člen
Z napredovanjem v višji plačilni razred pridobi zaposleni količnik za določitev osnovne plače, ki je višji od izhodiščnega količnika osnovne plače delovnega mesta.
Za napredovanja se uporabljajo plačilni razredi in količniki, določeni z zakonom.
5. člen
Zaposleni lahko na delovnem mestu napreduje za največ pet plačilnih razredov.
6. člen
Zaposleni, ki je izpolnil pogoje za napredovanje, napreduje za en plačilni razred.
Izjemoma lahko zaposleni v primerih, določenih s tem pravilnikom, napreduje hkrati za največ tri plačilne razrede.
7. člen
Zaposleni lahko napreduje po preteku treh let od zadnjega napredovanja. Pri tem se upošteva dejanska delovna doba.
Izjemoma lahko zaposleni ob pogojih, določenih v tem pravilniku, napreduje prej kot v treh letih.
V obdobju iz prvega odstavka tega člena je vštet čas, ki ga je zaposleni prebil na delovnih mestih enake ali podobne zahtevnosti.
Kot delovna mesta enake ali podobne zahtevnosti se štejejo vsa delovna mesta, ki so uvrščena v isto ali višjo tarifno skupino, razen za vodilna in vodstvena delovna mesta, pri katerih se šteje le čas na takih delovnih mestih.
V obdobje iz prvega odstavka tega člena ni vštet čas pripravništva ter čas odsotnosti zaposlenega z dela zaradi bolezni, izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov v nepretrganem trajanju, daljšem od 6 mesecev, razen strokovnega izpopolnjevanja, na katerega je zaposlenega napotil delodajalec oziroma je pristojni organ SIST ugotovil, da je skladno z delovnim mestom.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za čas odsotnosti delavke oziroma delavca zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka.
8. člen
Podatki in dokumenti, pomembni za napredovanje, se hranijo v osebni mapi zaposlenega.
Podatke in dokumente je treba voditi in uporabljati tako, da je varovana tajnost osebnih podatkov skladno z zakonom.
II. POGOJI NAPREDOVANJA
9. člen
Pogoji za napredovanje na delovnem mestu so:
1. dodatna funkcionalna znanja,
2. interdisciplinarna usposobljenost delavca za opravljanje del na različnih delovnih mestih v okviru poklica,
3. samostojnost in zanesljivost pri delu,
4. ustvarjalnost,
5. nadpovprečna delovna uspešnost, izkazana v daljšem času.
Posamezni kriteriji pri predpisanih pogojih se ovrednotijo s točkami oziroma s pisno oceno.
10. člen
Kriteriji iz pogoja dodatnih funkcionalnih znanj so pridobljena in s potrdilom izkazana strokovna usposobljenost in funkcionalna znanja, ki omogočajo boljše in hitrejše opravljanje delovnih nalog in niso predpisana kot pogoj za razporeditev na delovno mesto, in sicer:
- doktorat znanosti                  250 točk
- magisterij                     150 točk
- specializacija po pridobljeni visoki
strokovni izobrazbi                  100 točk
- specializacija po pridobljeni višji strokovni
izobrazbi                       75 točk
- specializacija po pridobljeni srednji
strokovni izobrazbi                  50 točk
- diploma o pridobitvi visoke strokovne
izobrazbe                       100 točk
- diploma o pridobitvi višje strokovne
izobrazbe                       75 točk
- diploma oziroma spričevalo o pridobitvi
strokovne izobrazbe do vključno V. stopnje       50 točk
- pravniški državni izpit               100 točk
- strokovni izpit, razen izpita po končani
pripravniški dobi                   50 točk
- pedagoško-andragoška dokvalifikacija         50 točk
- certifikat o aktivnem znanju tujega jezika      50 točk
- znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil
s tečaji, seminarji in usposabljanji v trajanju
najmanj 8 pedagoških ur oziroma 1 dan brez preizkusa
znanja                         5 točk
- znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil
z 2 do 4 dnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji
brez preizkusa znanja                 10 točk
- znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil
s 5 in več dnevnimi tečaji, seminarji in
usposabljanji brez preizkusa znanja          15 točk
- v primerih, ko se tečaji, seminarji in
usposabljanja zaključijo s preizkusom znanja, se
doda točkam iz trinajste, štirinajste in petnajste
alinee tega člena za opravljen preizkus znanja še
5 točk, s tem da skupna vsota zbranih točk v
napredovalnem obdobju po trinajsti, štirinajsti,
petnajsti in šestnajsti alinei tega člena ne sme
preseči                        100 točk
- obvladovanje novih metod in postopkov pri
delu ter prilagajanje novim sredstvom za delo
(če to znanje ni upoštevano v kriterijih iz
prejšnje alinee tega člena)              20 točk
11. člen
Kriteriji iz pogoja interdisciplinarne usposobljenosti predstavljajo prvine usposobljenosti za opravljanje del na različnih delovnih mestih ter organizacijske in vodstvene sposobnosti, in sicer:
- mentorstvo                    20-50 točk
- vodenje interne delovne skupine za
izvedbo določene naloge                20 točk
- vodenje medinstitucionalne delovne
skupine za izvedbo določene naloge           30 točk
- članstvo v interni delovni skupini za
izvedbo določene naloge                10 točk
- članstvo v medinstitucionalni delovni
skupini za izvedbo določene naloge           15 točk
- večkratno ali daljše uspešno nadomeščanje
delavca na drugem delovnem mestu            20 točk
- večkratno ali daljše uspešno nadomeščanje
vodje                         40 točk
- vodenje mednarodne delovne skupine ali
organa                         60 točk
- sodelovanje v mednarodni delovni skupini
ali organu                       40 točk
- sodelovanje v državnih pogajalskih
skupinah                        40 točk
12. člen
Kriteriji iz pogoja samostojnosti in zanesljivosti pri delu predstavljajo prvine, ki pomenijo:
- strokovno utemeljen in racionalen pristop
pri opravljanju delovnih nalog ter korekten odnos
pri morebitnem delu s strankami            25 točk
- samostojno opravljanje dela, brez strokovne
pomoči in brez potrebe po preverjanju tega dela    25 točk
13. člen
Kriteriji iz pogoja ustvarjalnosti so oblike predlaganja ali izboljšanja obstoječih metod dela, strokovno uveljavljanje stališč in predstavitev področja v javnosti, aktivnosti, ki prispevajo k ugledu organa oziroma službe, v katerem je oseba zaposlena, kot tudi k razvoju stroke, vendar opravljanje takih nalog ni določeno v opisu delovnega mesta zaposlenega:
- vodenje seminarja ali strokovnega posveta
znotraj SIST                      20 točk
- vodenje seminarja ali strokovnega posveta
izven SIST s širšo udeležbo              30 točk
- aktivna udeležba (z referatom) na posvetu ali
seminarju - domačem                  20 točk
- aktivna udeležba (z referatom) na posvetu ali
seminarju - mednarodnem                40 točk
- članstvo v izpitnih komisijah            40 točk
- objavljen strokovni članek ali razprava       20 točk
- strokovna knjiga ali učbenik s področja
dela SIST                       150 točk
- prevod ali recenzija strokovnega članka
ali knjige                     20-40 točk
- samoiniciativno in kvalitetno opravljanje
dodatnih nalog poleg nalog s svojega delovnega
področja                        20 točk
- prispevek k boljšemu delu SIST ali k
njegovemu ugledu v javnosti              20 točk
- pomemben prispevek k učinkovitejšemu
izvajanju nalog SIST, k boljši organizaciji dela
in k zmanjšanju stroškov poslovanja          30 točk
- sodelovanje v izobraževalnem sistemu
organa in v sistemu izpopolnjevanja ter
usposabljanja                     30 točk
- priprava strokovnega gradiva za interno
uporabo                       20-40 točk
14. člen
Delovno uspešnost za napredovalno obdobje oceni direktor SIST s pisno oceno podpovprečen, povprečen ali nadpovprečen.
Ocene delovne uspešnosti so podlaga za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje iz kriterija delovne uspešnosti. Šteje se, da zaposleni izpolnjuje ta pogoj, če je v napredovalnem obdobju ocenjen z oceno najmanj povprečen.
15. člen
Zaposleni v tarifnih skupinah od I do V lahko napreduje za en plačilni razred, če v obdobju med dvema napredovanjema doseže skupno najmanj 50 točk po kriterijih iz pogojev iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika in je najmanj povprečno uspešen.
Zaposleni v VI. tarifni skupini lahko napreduje za en plačilni razred, če v obdobju med dvema napredovanjema doseže skupno najmanj 75 točk po kriterijih iz pogojev iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika in je najmanj povprečno uspešen.
Zaposleni v tarifnih skupinah od VII do IX lahko napreduje za en plačilni razred, če v obdobju med dvema napredovanjema doseže skupno najmanj 100 točk po kriterijih iz pogojev iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika in je najmanj povprečno uspešen.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se presežek točk, zbranih po kriterijih iz pogojev iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, prenese v naslednje napredovalno obdobje.
16. člen
Izjemoma lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj 100% preseže skupno število točk, potrebnih za napredovanje za en plačilni razred, in je nadpovprečno delovno uspešen:
– hkrati za največ tri plačilne razrede, pri čemer je za vsako 100% preseganje števila točk možno napredovati za en plačilni razred ali
– za en plačilni razred pred potekom treh let od zadnjega napredovanja, vendar ne prej kot v osemnajstih mesecih.
17. člen
Dokazila oziroma ocena o izpolnjevanju pogojev (v nadaljevanju: dokazila) morajo biti v pisni obliki.
Kot dokazila se štejejo potrdila o opravljenih izpitih ali drugih usposabljanjih, fotokopije naslovnic objavljenih knjig ali člankov, akti o imenovanjih, potrdila oziroma ocene, ki jih izda delodajalec, in drugi dokumenti, s katerimi je mogoče dokazati izpolnjeni kriterij.
Dokazila mora predložiti zaposleni, razen dokazil, ki jih izda delodajalec.
Pisna dokazila se lahko za napredovanje uporabijo le enkrat, veljajo pa le tista, ki so pridobljena v napredovalnem obdobju.
18. člen
Ne glede na izpolnjene pogoje za napredovanje zaposleni ne more napredovati, če:
– od dneva dokončnosti odločbe o izrečenem disciplinskem ukrepu javnega opomina ali denarne kazni še nista minili dve leti,
– od dneva izteka preizkusne dobe zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa pogojnega prenehanja delovnega razmerja še nista minili dve leti,
– je bil pravnomočno kaznovan za prekršek ali obsojen za kazniva dejanja, storjena na delu ali v zvezi z delom, dokler navedena kazen ni izbrisana iz ustrezne evidence.
Zaposleni lahko napreduje po preteku navedenih omejitev, če izpolnjuje pogoje za napredovanje.
III. POSTOPEK NAPREDOVANJA
19. člen
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje se preverja trikrat letno, in sicer 1. januarja, 1. maja in 1. septembra za vse zaposlene, ki do navedenih rokov dopolnijo dobo najmanj treh let od zadnjega napredovanja.
20. člen
Predlog za napredovanje da vodja organizacijske enote ali delavec, ki meni, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.
21. člen
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi ocenjevalnega lista, ki je sestavni del tega pravilnika (obrazec št. 1).
Ocenjevalni list izpolni vodja organizacijske enote, v kateri je zaposlen, ki se ocenjuje.
Ocenjevalnemu listu morajo biti priložena pisna dokazila.
Direktor mora zaposlenega na njegovo zahtevo seznaniti z vsebino ocenjevalnega lista.
22. člen
O napredovanju zaposlenih odloča direktor SIST na predlog vodje organizacijske enote.
Zaposlenemu, ki napreduje, se izda odločba, v kateri se določi plačilni razred oziroma količnik za določitev plače.
Odločba mora biti izdana v 30 dneh po roku, določenem v 19. členu tega pravilnika.
Zaposlenemu pripada plača v skladu z določbo iz prejšnjega odstavka od prvega dne v naslednjem mesecu po izdaji odločbe.
23. člen
Zoper odločbo iz 22. člena ima zaposleni pravico v 15 dneh od prejema odločbe vložiti ugovor.
Zaposleni, ki ni napredoval, ima pravico v 15 dneh od prejema odločbe vložiti zahtevo za uveljavitev pravice.
Direktor odloči o ugovoru ali o zahtevi za uveljavitev pravice v 30 dneh od prejema ugovora ali zahteve ter o odločitvi in razlogih zanjo obvesti zaposlenega.
24. člen
Ob prvi zaposlitvi v SIST se zaposleni v skladu s tem pravilnikom praviloma razvrsti v plačilni razred s količnikom za določitev osnovne plače delovnega mesta, razen, če izpolnjuje pogoje, določene za napredovanje v tem pravilniku za uvrstitev v višji plačilni razred, o čemer odloča direktor ob sklenitvi delovnega razmerja.
Delavec je ob prvi zaposlitvi lahko izjemoma uvrščen v višji plačilni razred, kot je uvrščen osnovni količnik delovnega mesta, če je njegovo delo zaradi znanja in izkušenj nenadomestljivo za opravljanje dejavnosti SIST.
25. člen
Pripravnik se po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu razvrsti v ustrezni plačilni razred glede na delovno mesto, za katero je sklenil delovno razmerje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Delavci SIST, prevzeti od Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje na podlagi 28. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in 30. člena sklepa o ustanovitvi SIST (Uradni list RS, št. 70/00) se ob prvi razporeditvi v skladu z določili tega pravilnika uvrstijo na sistemizirana delovna mesta SIST na tak način, da upoštevaje vrednost posameznega delovnega mesta, izraženega s količnikom, ter upoštevaje predpisane dodatke za posamezno delovno mesto, njihove pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ostanejo nespremenjene.
27. člen
Za zaposlenega, ki ob uveljavitvi tega pravilnika še ni dopolnil treh let delovne dobe, se ob dopolnitvi treh let preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje na način, določen v določbah tega pravilnika.
28. člen
V skladu z določili tega pravilnika – ne glede na določbo prve alinee 2. člena tega pravilnika, lahko pri prvi razporeditvi v SIST napreduje zaposleni, ki je razporejen na delovno mesto, za katero nima zahtevane stopnje strokovne izobrazbe, če ima na dan uveljavitve tega pravilnika najmanj 20 let delovne dobe, od tega najmanj 10 let na delovnih mestih enake ali podobne stopnje zahtevnosti.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 619-16/00
Ljubljana, dne 13. julija 2001.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost