Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3889. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobilje, stran 7503.

Na podlagi 10. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) je Občinski svet občine Kobilje na 15. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kobilje
1. člen
V statutu Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) se spremeni naslednje besedilo:
Besedilo 20. člena statuta se briše v celoti in se nadomesti z besedilom, tako da glasi: »Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
– sprejme načrt varstva pred požarom Občinske gasilske zveze,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
– daje koncesije,
– odloča o najemu občinskega posojila,
– sprejema in obravnava pritožbe občanov,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote, odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.«
2. člen
V osmem odstavku 23. člena se doda sedma alinea, ki glasi:
»– če nastopijo drugi razlogi, določeni v zakonu.«
3. člen
Spremeni se naslov pod točko 2.1. in glasi:
»2.2. Odbori in komisije občinskega sveta«
4. člen
V celoti se črta besedilo 29. člena in se nadomesti s besedilom, tako da glasi:
»Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.
Člane komisije in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov.«
5. člen
V celoti se črta besedilo 30. člena in se nadomesti s besedilom, tako da glasi:
»Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.«
6. člen
Deveta alinea 37. člena se črta. Namesto te pride novo besedilo:
»– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave,«
7. člen
Spremeni se naslov pod zaporedno točko 6, tako da pravilno glasi:
»6. OBČINSKA UPRAVA
1. Organizacija občinske uprave«
8. člen
Tretji odstavek 102. člena se črta. Namesto tega pride novo besedilo:
»Občinski proračun je sprejet, če je zanj opredeljena večina glasov navzočih članov ob navzočnosti večine vseh članov občinskega sveta.«
9. člen
Namesto celotnega besedila 111. člena pride novo besedilo:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
10. člen
Celotno besedilo 117. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.«
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-717
Kobilje, dne 3. septembra 2001.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost