Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

252. Sklep o prenehanju mandata poslanca

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

253. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
254. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

255. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

283. Uredba o spremembi uredbe o določitvi Davčnih uradov davčne uprave Republike Slovenije in njihovih sedežev
284. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
285. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
286. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst rib
287. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije

Odloki

288. Odlok o spremembi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate

Drugi akti

256. Odločba o imenovanju vodje skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

257. Odredba o izobraževalnem programu umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri
258. Odredba o izvajanju 43. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/98) v januarju leta 2000
259. Pravilnik o odlaganju odpadkov
260. Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi
261. Pravilnik o proizvodih zavajujočega videza
262. Pravilnik o spremembah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
289. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
290. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v drugi polovici leta 1999

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

291. Poročilo o gibanju plač za november 1999

OBČINE

Ajdovščina

263. Poslovnik Občinskega sveta občine Ajdovščina

Celje

264. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev centralne čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici

Grad

265. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000

Kostel

266. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostel
267. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
268. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kostel
269. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Kostel - dopolnjene 1999

Radeče

270. Odlok o komunalnih taksah v Občini Radeče
271. Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
272. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
273. Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin

Slovenj Gradec

274. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
275. Sklep o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec
276. Sklep o izvzemu iz režima javnega dobra

Slovenska Bistrica

277. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1999
278. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
279. Sklep o ukinitvi statuta zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi
280. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Slovenska Bistrica
281. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Slovenska Bistrica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

282. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o mednarodnih cestnih prevozih (BPLMCP)

Vlada Republike Slovenije

2. Uredba o ratifikaciji Tehničnega dogovora o delovanju večnacionalnih sil kopenske vojske (VSKV)
3. Uredba o ratifikaciji Dogovora med ministrom za zdravstvo Republike Slovenije in zvezno ministrico za delo, zdravstvo in socialne zadeve Republike Avstrije o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o prenehanju oziroma začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost