Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

270. Odlok o komunalnih taksah v Občini Radeče, stran 565.

Na podlagi 13. in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72, ter Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95), 13. in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 5. redni seji dne 19. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Radeče
1. člen
S tem odlokom se predpišejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih in zabaviščnih parkih,
2. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
3. za uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za potrebe poslovne dejavnosti,
4. za začasno uporabo javnih površin za gospodarske, zabavne in druge prireditve,
5. za priložnostna sporočila, objave in oglase z mobilnimi ozvočevalnimi postajami in podobnimi sredstvi,
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago izven poslovnega prostora,
7. za uporabo javnih površin za parkiranje in kampiranje,
8. za parkiranje tovornjakov in priklopnikov na parkiriščih, namenjenih za parkiranje tovornih vozil,
9. za vsako točilno mesto za prodajo vseh vrst pogonskega goriva,
10. za poslovanje nočnih lokalov.
Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete in storitve je določena v tarifi komunalnh taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Komunalne takse se določajo v točkah.
Občinski svet usklajuje vrednost točke do konca decembra za naslednje leto v skladu z gibanjem rasti življenjskih potrebščin, ki jih vsako leto objavlja Statistični urad RS.
3. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna občine ter se delijo na letne in dnevne komunalne takse.
Letne komunalne takse se lahko plačujejo tudi v polletnih ali mesečnih obrokih, dnevne takse pa se plačujejo izključno v enkratnem znesku.
4. člen
Taksni zavezanec je po tem odloku pravna oziroma civilnopravna oseba in samostojni podjetnik, ki v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo neposredno uporablja taksne predmete ne glede na njihovo lastništvo, oziroma opravlja storitve, od katerih se plača taksa.
V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve oziroma pričetka uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni organ občine o odstranitvi oziroma prenehanju uporabe taksnega predmeta ali opravljanja storitev.
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni uporabljal, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
Vsak taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu vsako leto najkasneje do 1. decembra sam prijaviti letno taksno obveznost za naslednje leto.
Če taksna obveznost nastane med letom, jo mora taksni zavezanec prijaviti takoj oziroma najkasneje v 15 dneh od njenega nastanka. Prav tako mora taksni zavezanec najkasneje v 15 dneh pristojnemu občinskemu organu pisno prijaviti prenehanje taksne obveznosti oziroma vsako spremembo in druge podatke, ki vplivajo na odmero ali izterjavo komunalne takse.
6. člen
Pristojni organ občine v upravnem postopku z odločbo določi taksnemu zavezancu vrsto in višino letne komunalne takse ter način plačevanja.
V primeru, da taksni zavezanec sam ne prijavi letnih taksnih obveznosti ali to odklanja, mu pristojni občinski organ oziroma od njega pooblaščeni organ po uradni dolžnosti z odločbo odmeri komunalno takso na podlagi ugotovitvenega postopka in razpoložljivih uradnih podatkov, hkrati pa komunalni inšpektor zoper zavezanca predlaga uvedbo postopka o prekršku.
7. člen
Taksni zavezanec, ki plača dnevno komunalno takso, je le-to dolžan plačati pri pristojnem občinskem organu pred nastankom taksne obveznosti, o čemer se mu izda potrdilo.
Na organiziranih sejemskih in množičnih prireditvah plačajo zavezanci dnevno komunalno takso v času sejma ali druge prireditve na samem prireditvenem prostoru.
8. člen
Pred pričetkom fizične namestitve taksnih predmetov, ki predstavljajo poseg v prostor, si mora zavezanec pridobiti ustrezno dovoljenje Upravne enote Laško. Za uporabo javnih površin za poslovne namene pa si mora zavezanec pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Če si zavezanec za namestitev taksnega predmeta oziroma za uporabo javne površine ni pridobil ustreznega dovoljenja, odredi komunalni inšpektor takojšnjo odstranitev taksnega predmeta oziroma prenehanje uporabe javne površine ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, zoper kršitelja pa predlaga uvedbo postopka o prekršku.
Odstranitev taksnega predmeta iz prejšnjega odstavka se v skrajnem primeru opravi z izvršbo na stroške kršitelja.
9. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vnaprej, razen če je v taksni tarifi drugače določeno.
Letne komunalne takse plačujejo zavezanci na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa.
Za letne takse, ki presegajo znesek 200.000 SIT, se lahko odredi plačilo v enakih mesečnih obrokih, in sicer do 5. v mesecu za tekoči mesec. Za letne takse v višini od 50.000 SIT do 200.000 SIT se lahko odredi plačilo v dveh polletnih obrokih, pri čemer zapade prvi obrok do 1. marca, drugi pa do 1. julija. Letne takse v višini do 50.000 SIT se plačujejo v enkratnem znesku do 1. marca za tekoče leto.
Plačilo letne takse, ki nastane med letom, se predpiše v odločbi o odmeri komunalne takse.
Če taksni zavezanec v zgoraj predpisanih rokih ne poravna taksnih obveznosti, se taksa prisilno izterja s 50% pribitkom na osnovno vrednost celotne takse oziroma posameznega neplačanega obroka.
10. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se za fizične osebe opravi po določbah zakona o davkih občanov, za pravne in civilnopravne osebe pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo nepovratih obveznosti pravnih oseb.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse pa zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
11. člen
Plačila komunalne takse so oproščene naslednje pravne in civilnopravne ter fizične osebe:
1. Občina Radeče in krajevne, četrtne oziroma vaške skupnosti na svojem območju, če same nastopajo kot organizator ali pokrovitelj javnih prireditev ali če objavljajo javne oglase;
2. politične stranke in njihovi odbori v zvezi z volilno kampanijo;
3. državni organi v primeru, ko gre za uradna sporočila in objave, namenjena občanom ter za prireditev ob državnih praznikih;
4. objave, ki jih objavljajo javni zavodi, javna podjetja, društva in verske skupnosti ter druge organizacije in posamezniki, kadar gre izključno za dobrodelne in nekomercialne prireditve ali javna obvestila v zvezi z njihovo dejavnostjo.
Župan občine lahko na predlog taksnega zavezanca s sklepom odloči o olajšavi oziroma oprostitvi plačila komunalne takse v primeru, če zavezanec utrpi večjo materialno škodo oziroma elementarno nesrečo.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščeni organ občine. Taksni zavezanci so dolžni pristojnim občinskim organom v zvezi z uradnim postopkom omogočiti ogled taksnih predmetov.
KAZENSKI DOLOČBI
13. člen
Z denarno kaznijo
– od 30.000 SIT do 150.000 SIT se kaznujeta pravna in civilnopravna oseba ali samostojni podjetnik;
– od 10.000 SIT do 30.000 SIT pa tudi odgovorna oseba pravne oziroma civilnopravne osebe;
če ravnajo v nasprotju s 5., 7., 8. in 12. členom tega odloka.
V primerih kršitve določil prvega odstavka 7. člena tega odloka ter 2. in 3. točke tarifne št. 5, lahko komunalni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 30.000 SIT za pravne in civilnopravne osebe ter 10.000 SIT za samostojne podjetnike.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati na območju Občine Radeče odlok o komunalnih taksah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 34/91).
Št. 111/99
Radeče, dne 19. novembra 1999.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

             Tarifa št. 11. Za uporabo glasbenega avtomata se plača letna komunalna taksa za posamezni
element

- v javnih lokalih po                        300 točk

- v društvenih prostorih zaprtega tipa po              150 točkPojasnila:

a) Za glasbeni avtomat se ne štejejo aparati za predvajanje glasbe (gramofoni, 
magnetofoni, radijski in televizijski sprejemniki).

b) Za javne lokale se štejejo gostilne, restavracije, hoteli, kavarne, nočni
lokali, bifeji, društveni prostori, klubi, menze ipd. ter pripadajoči vrtovi,
terase in drugi prostori za goste.

2. Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna komunalna taksa
za vsako posamezno igralno sredstvo

- za elektronski igralni avtomat  (fliper, pikado itd.)      1.500 točk

- za biljard (navaden ali avtomatski)                1.000 točk

- za druga igralna sredstva (stenski  avtomati, košarke, namizni nogomet, 
balinišča, mini golf in podobno)                  1.000 točk

3. V gostujočih zabaviščnih parkih se plača dnevna komunalna taksa za uporabo
vsakega posameznega glasbenega avtomata ali igralnega sredstva, in sicer:

- za glasbeni avtomat po                        30 točk

- za igralno sredstvo po                       100 točkOpombe:

a) Takse od igralnih sredstev plača neposredni uporabnik lokala ne glede na
lastništvo igralnih avtomatov.

b) V društvenih prostorih zaprtega tipa se za igralna sredstva plača polovica
predpisane takse.

c) Taksa se ne plača od igralnih avtomatov za igre na srečo, ki majo posebno
nalepko in se od njih plača republiška taksa.

4. Takse se ne plačajo od igralnih sredstev kot so šah, domino ipd.             Tarifa št. 2Za reklamne napise, objave, oglase na panojih, tablah itd., ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača letna taksa od m2 :

1. če so trajnega značaja glede na velikost:

- od 2 m2                              100 točk

- od 2 m2 do 5 m2                          200 točk

- nad 5 m2                             300 točk

2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo trajnega
značaja glede velikosti:

- do 2 m2                              50 točk

- od 2 m2 do 5 m2                          80 točk

- nad 5 m2                             120 točkOpomba:

1. Taksa iz te tarifne številke se ne plačuje za napise firm, ki so po zakonu
ali odloku občinske skupščine obvezni. V primeru, da je na poslovni stavbi več
označb firme, se taksa ne plača od ene označbe, nadaljnje označbe pa se štejejo
kot reklamni napisi v smislu te tarifne številke.             Tarifa št. 3Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za
potrebe poslovne dejavnosti in za postavitev premične opreme na teh površinah se
plača letna komunalna taksa za vsak uporabljeni m2 javne površine

- za gostinsko dejavnost

I. območje                             950 točk

II. območje                            750 točk- za trgovsko dejavnost

I. območje                             750 točk

II. območje                            500 točk- za ostale dejavnosti

I. območje                             500 točk

II. območje                            250 točk

V času izven sezone veljajo 50 % vrednosti točk.Opombe:

a) Za javne površine se po tem odloku štejejo trgi, ulice, ceste, pločniki,
javne poti, javne zelenice ipd.

b) Taksna obveznost obstaja, če tudi dejavnosti začasno ne obratujejo.

c) Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin se šteje do 100 dni uporabe
javnih površin na leto. Za čas sezone se šteje čas od 1. maja do 31. oktobra.

č) Za premično opremo se štejejo mize, stoli, klopi, senčniki, montažni
nadstreški ipd.

d) Če zavezanec za uporabo javne površine plačuje občini najemnino, se mu
komunalna taksa za uporabo javne površine ne obračuna. Enako velja za uporabo
javne površine na javnih tržnicah, na katerih ima razpolagalno pravico komunalno
podjetje in le-to samo obračunava najemnino.             Tarifna št. 4Za začasno uporabo javnih in drugin površin za gospodarske, zabavne in druge
prireditve na priložnostnih lokacijah se plača dnevna komunalna taksa po m2
prodajne površine oziroma, površine objekta:

1. Za vse vrste začasno postavljenih kioskov, stojnic in za prodajo direktno iz
transportnega vozila ali s tal

- za prodajo pijač, hrane in zelenjave                 10 točk

- za prodajo ostalih artiklov                      5 točk

2. Za postavitev šotorov, namenjenih

za prireditev in poslovne namene                    10 točk

3. Za postavitev začasnih odrov, miz,

klopi in druge opreme za poslovne namene

in prireditve se za celotni kompleks obračuna

dnevna komunalna taksa za vsak m2                   2 točki

4. Za postavitev cirkusov in zabaviščnih

parkov se zaračuna dnevna taksa za celotno

zasedeno javno površino, in sicer za vsak m2              1 točkaOpombi:

a) Če javno površino koristi več taksnih zavezancev, se vsakemu zavezancu
obračuna sorazmerni del takse.

b) Za organizacijo sejmov, ki jih organizirajo občina, krajevne skupnosti ali
druge organizacije z dovoljenjem občine, se lahko dnevna komunalna taksa določi
posebej glede na dejanske stroške organizacije sejma. V tem primeru potrdi
višino posamezne komunalne takse občinski odbor za komunalno in cestno
gospodarstvo.             Tarifa št. 5Za priložnostna sporočila, objave in razglase z mobilnimi ozvočevalnimi
postajami in podobnimi sredstvi se plača
dnevna komunalna taksa v višini                   200 točkOpomba:

Taksni zavezanec mora takso poravnati pred pričetkom objavljanja.             Tarifa št. 6Za uporabo vitrin, ki so trajno nameščene izven poslovnega prostora in so
namenjene za razstavljanje in prodajo blaga, se plača letna komunalna taksa

- do velikosti 2 m2                         300 točk

- velikost 2 m2 in več                       500 točkOpomba:

Taksa za vitrine se plača ne glede, ali je vitrina pritrjena na matičnem ali
drugem objektu, ali pa je prostostoječa.             Tarifa št. 71. Za uporabo javnih površin za parkiranje avtomobilov plača vsak lastnik ali
neposredni uporabnik poslovnih prostorov, ki za svojo poslovno dejavnost ne
razpolaga z lastnimi ali zadostnimi parkirišči, letno komunalno takso od m2
koristne poslovne površine

a) za industrijske obrate

- do 200 m2                             100 točk

- nad 200 m2                             80 točk

za proizvodne obrtne dejavnosti

- do 100 m2                             70 točk

- nad 100 m2                             50 točk

b) za posamezni lokal trgovske in gostinske dejavnosti

- do 50 m2 poslovne površine                     50 točk

- nad 50 m2 do 100 m2 koristne poslovne

površine                               30 točk

- nad 100 m2 koristne poslovne površine               20 točk

c) za posamezni lokal ali poslovni prostor

za druge dejavnosti se obračuna letna

komunalna taska za 1 m2 koristne poslovne

površine                               10 točkOpombe:

a) Taksa za industrijske in obrtne dejavnosti zadeva tiste obrate, ki so
locirani v strnjenih naseljih izven industrijskih in obrtnih con.

b) Taksni zavezanci, ki v celoti razpolagajo z lastnimi ali najetimi parkirišči,
so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki.

Šteje se, da industrijski in obrtni obrati v celoti pokrivajo potrebe po
parkiriščih, če razpolagajo s po enim urejenim parkirnim mestom za vsakega
zaposlenega, ki ima stalno oziroma začasno bivališče oddaljeno nad 2 km od
delovnega mesta.

Gostinski lokali zadovoljujejo potrebe po parkiriščih, če imajo zagotovljeno po
eno urejeno parkirno mesto za vsako mizo s štirmi stoli, trgovski lokali pa, če
razpolagajo s po enim parkirnim mesto na vsakih 20 m2 koristne poslovne površine
(brez skladiščnih in pomožnih površin).

c) Taksni zavezanci, ki le delno pokrivajo potrebe po parkiriščih, plačajo
sorazmerni del komunalne takse.

d) Družbene dejavnosti so oproščene plačila komunalne takse po tarifni št. 7.

2. Za uporabo javnih površin za kampiranje oziroma šotorjenje se plača dnevna
komunalna taksa

- za posamezno vozilo s kamp prikolico                80 točk

- za posamezno vozilo in šotor                    40 točk

- za posamezni šotor                         20 točkOpomba:

Kampiranje ali šotorjenje je dovoljeno le na prostoru, ki ga predhodno določi
pristojni občinski organ. Taborniške in skavtske organizacije iz matične občine
so oproščene takse za taborjenje.             Tarifa št. 8Za trajno uporabo parkirišča, namenjenega za parkiranje tovornih vozil, znaša
letna komunalna taksa

- za tovornjak s priklopnikom                   10.000 točk

- za tovornjak                           7.500 točk

- za prikolico                           5.500 točk

- za poltovornjak in druga tovorna vozila

do 3 tone nosilnosti                        3.000 točkOpomba:

Za trajno uporabo parkirišča se šteje redna uporaba parkirišča za dobo enega
leta.

Za uporabo parkirišča za krajšo dobo od enega leta, plača zavezanec sorazmerni
del letne komunalne takse.             Tarifa št. 9Za vsako točilno mesto za prodajo vseh vrst pogonskega goriva se plača letna
komunalna taksa, ki znaša                    60.000 točk.Opomba:

Taksni zavezanci so dolžni komunalno takso po tej tarifi plačevati v enakih
mesečnih obrokih, in sicer vnaprej najkasneje do 5. v mesecu za tekoči mesec.             Tarifa št. 10Za lokale, ki redno poslujejo v nočnem času po 23. uri, plačajo zavezanci letno
komunalno takso

- za velikost lokala do 100 m2 koristne

poslovne površine                        10.000 točk

- za lokal v velikosti nad 100 m2 koristne

poslovne površine                        20.000 točkOpomba:

Za nočne lokale se štejejo vsi gostinski lokali, diskotete in zabavišča, ki
imajo ustrezno dovoljenje za poslovanje v nočnem času in obratujejo po 23. uri.

Taksni zavezanci morajo dnevno komunalno takso plačati pred prireditvijo.

AAA Zlata odličnost