Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

3. Uredba o ratifikaciji Dogovora med ministrom za zdravstvo Republike Slovenije in zvezno ministrico za delo, zdravstvo in socialne zadeve Republike Avstrije o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski, stran 13.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTROM ZA ZDRAVSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO MINISTRICO ZA DELO, ZDRAVSTVO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE AVSTRIJE O POVRAČILU STROŠKOV S PAVŠALNIMI ZNESKI
1. člen
Ratificira se Dogovor med ministrom za zdravstvo Republike Slovenije in zvezno ministrico za delo, zdravstvo in socialne zadeve Republike Avstrije o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski, podpisan dne 25. novembra 1999 na Dunaju.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
D O G O V O R
O POVRAČILU STROŠKOV S PAVŠALNIMI ZNESKI
Minister za zdravstvo
Republike Slovenije
in
zvezna ministrica za delo, zdravstvo in socialne zadeve
Republike Avstrije
skleneta na podlagi določb drugega odstavka 15. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z dne 10. marca 1997 (v nadaljevanju »sporazum«),
da se v naslednjih primerih stroški zdravstvenih storitev povrnejo s pavšalnimi zneski:
I. DEL
1. V primerih stalnega prebivališča, zajetih v tretjem odstavku 11. člena ter v drugem in tretjem odstavku 13. člena sporazuma, bodo pristojni avstrijski nosilci oziroma Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja stroške zdravstvenih storitev, ki jih morajo zagotoviti slovenski nosilci, povrnili v obliki mesečnega pavšalnega zneska. Pri tem se za
a) vsakega zavarovanca po avstrijskih pravnih predpisih, čigar upravičeni družinski člani prebivajo v Sloveniji,
b) vsakega v Sloveniji živečega prejemnika avstrijske pokojnine ali vlagatelja pokojninskega zahtevka, vključno z njegovimi družinskimi člani, kot tudi za
c) v Sloveniji živeče prejemnike pokojnine po pokojniku, ki je bil zavarovan po avstrijskih pravnih predpisih,
za vsak mesec pravice do storitev plača samo en pavšalni znesek.
2. Kot osnova za izračun mesečnih pavšalnih zneskov za leto 1997 se določita
– za družinske člane zavarovanca znesek 10.070 SIT,
– za prejemnike pokojnine ali vlagatelje pokojninskih zahtevkov pa znesek 17.503 SIT.
Zneska se v primerih začasnega bivanja oseb, naštetih v 1. točki, v Avstriji zmanjšata za 5%. Tako izračunana zneska veljata – zaokrožena na cele tolarje – kot mesečna pavšalna zneska za leto 1997.
3. Stroške storitev za osebe, navedene v 1. točki, ki so bile zagotovljene med začasnim bivanjem v Avstriji po črki (c) prvega odstavka 11. člena sporazuma, pa v vseh primerih povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
4. V 2. točki določena pavšalna zneska za leto 1997 se prvič uskladita za leto 1998 glede na gibanje izdatkov za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji (znesek po osebi) na podlagi primerjave predpreteklega leta s preteklim letom in se zaokrožita na cele tolarje.
5. Pavšalne zneske plačujejo pristojni avstrijski nosilci ali – če gre za prejemnike pokojnine ali vlagatelje pokojninskih zahtevkov in njihove družinske člane – Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja, in sicer za celotno obdobje od začetka do konca pravice do storitev. Pri tem se koledarski mesec, v katerem se prične pravica do storitev, obračuna v celoti. Koledarski mesec, v katerem pravica do storitev preneha, pa se obračuna samo, če pravica do storitev preneha zadnjega dne v tem mesecu. Če je obvestilo o prenehanju pravice do storitev pristojni nosilec zavarovanja poslal več kot 30 dni po prenehanju pravice do storitev, se za izračun pavšalnega zneska namesto dneva prenehanja pravice do storitev upošteva datum oddaje na pošti.
6. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pošlje Glavni zvezi avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja v tekočem koledarskem letu za prejšnje koledarsko leto obrazce v dveh izvodih, ločeno za družinske člane zavarovancev kot tudi za upokojence in vlagatelje pokojninskih zahtevkov ter njihove družinske člane. Za tiste zahtevke, ki niso bili vloženi pravočasno, bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije poslal dogovorjene obrazce, ločeno po koledarskih letih.
7. Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja v dveh mesecih po prejemu dokumentacije (4. in 6. točka) Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije nakaže skupno vsoto zneskov, ki so jih priznali pristojni avstrijski nosilci oziroma Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja. Hkrati se upoštevajo tudi naknadno priznani zneski iz prejšnjih let.
8. Slovenski nosilci bodo v primerih, ko avstrijski nosilci povrnejo dejansko nastale stroške za svoje zavarovane osebe, za opravljene zdravstvene storitve v Sloveniji obračunali naslednje stroške:
ti stroški se izračunavajo tako, da se upošteva cena storitev, dogovorjena v zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji za tekoče leto, spremenjena za uradno ugotovljeno zvišanje ali znižanje stroškov zdravstvenih storitev v preteklem letu v primerjavi z dogovorjeno ceno v preteklem letu.
II. DEL
1. V primerih stalnega prebivališča oseb, zajetih v tretjem odstavku 11. člena ter v drugem in tretjem odstavku 13. člena sporazuma, bodo pristojni slovenski nosilci oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije stroške zdravstvenih storitev, ki jih morajo zagotoviti avstrijski nosilci, povrnili v obliki mesečnega pavšalnega zneska. Pri tem se za
a) vsakega zavarovanca po slovenskih pravnih predpisih, čigar upravičeni družinski člani prebivajo v Avstriji,
b) vsakega v Avstriji živečega prejemnika slovenske pokojnine ali vlagatelja pokojninskega zahtevka, vključno z njegovimi družinskimi člani, kot tudi za
c) v Avstriji živeče prejemnike pokojnine po pokojniku, ki je bil zavarovan po slovenskih pravnih predpisih,
za vsak mesec pravice do storitev plača samo en pavšalni znesek.
2. Kot osnova za izračun mesečnih pavšalnih zneskov za leto 1997 se določita
– za družinske člane zavarovanca znesek 1.682 ATS,
– za prejemnike pokojnine ali vlagatelje pokojninskih zahtevkov znesek 3.972 ATS.
Zneska se v primerih začasnega bivanja oseb, naštetih v 1. točki, v Sloveniji zmanjšata za 5%. Tako izračunana zneska veljata – zaokrožena na cele šilinge – kot mesečna pavšalna zneska za leto 1997.
3. Stroške storitev za osebe, navedene v 1. točki, ki so bile zagotovljene med začasnim bivanjem v Sloveniji po črki (c) prvega odstavka 11. člena sporazuma, pa v vseh primerih povrne avstrijski nosilec oziroma Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja.
4. V 2. točki določena pavšalna zneska za leto 1997 se prvič uskladita za leto 1998 glede na gibanje izdatkov za zdravstveno zavarovanje oziroma deželnih skladov v Avstriji (znesek po osebi) na podlagi primerjave predpreteklega leta s preteklim letom in se zaokrožita na cele šilinge.
5. Pavšalne zneske plačujejo pristojni slovenski nosilci ali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za celotno obdobje od začetka do konca pravice do storitev. Pri tem se koledarski mesec, v katerem se prične pravica do storitev, obračuna v celoti. Koledarski mesec, v katerem pravica do storitev preneha, pa se obračuna samo, če pravica do storitev preneha zadnjega dne v tem mesecu. Če je obvestilo o prenehanju pravice do storitev pristojni nosilec zavarovanja poslal več kot 30 dni po prenehanju pravice do storitev, se za izračun pavšalnega zneska namesto dneva prenehanja pravice do storitev upošteva datum oddaje na pošti.
6. Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja pošlje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v tekočem koledarskem letu za prejšnje koledarsko leto obrazce v dveh izvodih, ločeno za družinske člane zavarovancev kot tudi za upokojence in vlagatelje pokojninskih zahtevkov ter njihove družinske člane. Za tiste zahtevke, ki niso bili vloženi pravočasno, bo Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja poslala dogovorjene obrazce, ločeno po koledarskih letih.
7. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v dveh mesecih po prejemu dokumentacije (4. in 6. točka) Glavni zvezi avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja nakaže skupno vsoto zneskov, ki so jih priznali pristojni slovenski nosilci oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Hkrati se upoštevajo tudi naknadno priznani zneski iz prejšnjih let.
III. DEL
1. Ta dogovor je mogoče sporazumno spremeniti ali dopolniti.
2. Ta dogovor začne veljati, ko slovenska stran obvesti avstrijsko, da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti, in se uporablja hkrati s sporazumom, če v nadaljevanju ni drugače določeno.
3. Dogovor velja za eno koledarsko leto in se molče podaljšuje vsakokrat za naslednje koledarsko leto, če ga katera od pogodbenic pisno ne odpove najkasneje tri mesece pred iztekom koledarskega leta.
4. Določbe 8. točke I. dela tega dogovora se uporabljajo od 1. januarja 2000.
5. Za zdravstvene storitve, zagotovljene osebam iz 1. točke II. dela, se vključno do 31. decembra 1999 povrnejo dejanski stroški. Po tem datumu pa se povračilo stroškov obračuna v skladu z določbami II. dela tega dogovora.
6. Avstrijske območne blagajne, ki nudijo pomoč v primerih, zajetih v prvem in tretjem odstavku 11. člena sporazuma, bodo vključno do 31. decembra 1999 za odobrena zdravila obračunale slovenskim nosilcem veljavni pavšalni znesek, ki ga znotraj države za primer nudenja pomoči v Avstriji med seboj upoštevajo nosilci.
Sestavljeno na Dunaju dne 25. novembra 1999 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za ministra za zdravstvo
Republike Slovenije
Zvezdana Veber Hartman l. r.
Za zvezno ministrico
za delo, zdravstvo in socialne
zadeve Republike Avstrije
Dr. Helmut Siedl l. r.
V E R E I N B A R U N G
ÜBER DIE ERSTATTUNG VON KOSTEN DURCH PAUSCHALZAHLUNGEN
Der Minister für das Gesundheitswesen
der Republik Slowenien
und
die Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales
der Republik Österreich
vereinbaren auf Grund der Bestimmungen des Artikels 15 Absatz 2 des Abkommens zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über soziale Sicherheit vom 10. März 1997 (im Folgenden “Abkommen” genannt),
dass in den nachstehenden Fällen die Kosten für Sachleistungen durch Pauschalzahlungen zu erstatten sind:
ABSCHNITT I
1. In den von Artikel 11 Absatz 3 sowie Artikel 13 Absätze 2 und 3 des Abkommens erfassten Fällen des Wohnortes werden die Kosten für die von den aushelfenden slowenischen Trägern zu gewährenden Sachleistungen von den zuständigen österreichischen Trägern bzw. vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger in Form eines monatlichen Pauschalbetrages erstattet. Dabei ist für
a) jeden nach den österreichischen Rechtsvorschriften Versicherten, dessen anspruchsberechtigte Familienangehörige in Slowenien wohnen,
b) jeden in Slowenien wohnhaften Bezieher einer österreichischen Pension oder Pensionswerber einschließlich seiner Familienangehörigen sowie
c) die in Slowenien wohnhaften Bezieher von Hinterbliebenenpensionen eines nach den österreichischen Rechtsvorschriften Versicherten
pro Monat des Anspruches nur ein Pauschalbetrag zu leisten.
2. Als Grundlage für die Berechnung der monatlichen Pauschalbeträge für das Jahr 1997 wird
– für Familienangehörige eines Versicherten der Betrag von SIT 10.070,
– für Pensionsbezieher oder Pensionswerber der Betrag von SIT 17.503
festgesetzt. Diese Beträge werden für die Fälle des vorübergehenden Aufenthaltes einer unter Ziffer 1 genannten Person in Österreich um 5 % vermindert. Die so ermittelten Beträge - gerundet auf volle Tolar - gelten als Pauschalbeträge für das Jahr 1997.
3. Die Kosten für die einer unter Ziffer 1 genannten Person während eines vorübergehenden Aufenthaltes in Österreich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c des Abkommens gewährten Sachleistungen sind jedoch in allen Fällen von der Krankenversicherungsanstalt zu erstatten.
4. Die unter Ziffer 2 festgelegten Pauschalbeträge des Jahres 1997 werden erstmals für das Jahr 1998 der Entwicklung der Ausgaben für die Krankenversicherung in Slowenien (Kopfquote) angepasst, die sich aus dem Vergleich des vorvergangenen Jahres mit dem vergangenen Jahr ergibt und auf volle Tolar gerundet.
5. Die Pauschalbeträge werden von den zuständigen österreichischen Trägern oder - soweit es sich um Pensionsbezieher oder Pensionswerber und deren Familienangehörige handelt - durch den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger für den gesamten Zeitraum vom Beginn bis Ende des Leistungsanspruches gezahlt. Hiebei ist der Kalendermonat, in dem der Leistungsanspruch beginnt, voll anzurechnen. Der Kalendermonat, in dem der Leistungsanspruch endet, ist nur dann anzurechnen, wenn das Ende des Leistungsanspruches auf den Letzten dieses Monats fällt. Wenn die Mitteilung über das Ende des Leistungsanspruches durch den zuständigen Versicherungsträger später als 30 Tage nach dem Ende des Leistungsanspruches abgesendet wird, tritt für die Verrechnung des Pauschalbetrages der Tag der Postaufgabe an die Stelle des Endes des Leistungsanspruches.
6. Die Krankenversicherungsanstalt übersendet dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger im laufenden Kalenderjahr für das vorangegangene Kalenderjahr Listen in zweifacher Ausfertigung für die Familienangehörigen der Versicherten sowie für die Pensionsbezieher und Pensionswerber einschließlich ihrer Familienangehörigen. Für jene Forderungen, die nicht rechtzeitig gestellt wurden, wird die Krankenversicherungsanstalt eigene Listen - nach Kalenderjahren getrennt - übermitteln.
7. Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger überweist die Gesamtsumme der von den zuständigen österreichischen Trägern bzw. der vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger anerkannten Beträge innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Unterlagen (Ziffern 4 und 6) an die Krankenversicherungsanstalt. Dabei werden auch die nachträglich anerkannten Beträge aus den Vorjahren berücksichtigt.
8. Die slowenischen Träger werden in den Fällen, in denen die österreichischen Träger die tatsächlich entstandenen Kosten für ihre Versicherten erstatten, für die in Slowenien gewährten Sachleistungen folgende Kosten verrechnen:
Die Kosten werden so berechnet, dass die Tarife für die Leistungen, die in der Krankenversicherung in Slowenien für das laufende Jahr vereinbart sind, entsprechend der amtlich festgestellten Erhöhung oder Verminderung der Kosten der Sachleistungen im vergangenen Jahr im Vergleich mit den vereinbarten Tarifen im vergangenen Jahr geändert werden.
ABSCHNITT II
1. In den von Artikel 11 Absatz 3 sowie Artikel 13 Absätze 2 und 3 des Abkommens erfassten Fällen des Wohnortes werden die Kosten für die von den österreichischen Trägern zu gewährenden Sachleistungen von den zuständigen slowenischen Trägern bzw. von der Krankenversicherungsanstalt in Form eines monatlichen Pauschalbetrages erstattet. Dabei ist für
a) jeden nach den slowenischen Rechtsvorschriften Versicherten, dessen anspruchsberechtigte Familienangehörige in Österreich wohnen,
b) jeden in Österreich wohnhaften Bezieher einer slowenischen Pension oder Pensionswerber einschließlich seiner Familienangehörigen sowie
c) die in Österreich wohnhaften Bezieher von Hinterbliebenenpensionen eines nach den slowenischen Rechtsvorschriften Versicherten
pro Monat des Anspruches nur ein Pauschalbetrag zu leisten.
2. Als Grundlage für die Berechnung der monatlichen Pauschalbeträge für das Jahr 1997 wird
– für Familienangehörige eines Versicherten der Betrag von ATS 1.682,
– für Pensionsbezieher oder Pensionswerber der Betrag von ATS 3.972
festgesetzt. Diese Beträge werden für die Fälle des vorübergehenden Aufenthaltes einer unter Ziffer 1 genannten Person in Slowenien um 5 % vermindert. Die so ermittelten Beträge - gerundet auf volle Schilling - gelten als monatliche Pauschalbeträge für das Jahr 1997.
3. Die Kosten für die einer unter Ziffer 1 genannten Person während eines vorübergehenden Aufenthaltes in Slowenien nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c des Abkommens gewährten Sachleistungen sind jedoch in allen Fällen vom österreichischen Träger bzw. vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu erstatten.
4. Die unter Ziffer 2 festgelegten Pauschalbeträge des Jahres 1997 werden erstmals für das Jahr 1998 der Entwicklung der Ausgaben für die Krankenversicherung bzw. der Landesfonds in Österreich (Kopfquote) angepasst, die sich aus dem Vergleich des vorvergangenen Jahres mit dem vergangenen Jahr ergibt und auf volle Schilling gerundet.
5. Die Pauschalbeträge werden von den zuständigen slowenischen Trägern bzw. der Krankenversicherungsanstalt für den gesamten Zeitraum vom Beginn bis Ende des Leistungsanspruches gezahlt. Hiebei ist der Kalendermonat, in dem der Leistungsanspruch beginnt, voll anzurechnen. Der Kalendermonat, in dem der Leistungsanspruch endet, ist nur dann anzurechnen, wenn das Ende des Leistungsanspruches auf den Letzten dieses Monats fällt. Wenn die Mitteilung über das Ende des Leistungsanspruches durch den zuständigen Versicherungsträger später als 30 Tage nach dem Ende des Leistungsanspruches abgesendet wird, tritt für die Verrechnung des Pauschalbetrages der Tag der Postaufgabe an die Stelle des Endes des Leistungsanspruches.
6. Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger übersendet der Krankenversicherungsanstalt im laufenden Kalenderjahr für das vorangegangene Kalenderjahr Listen in zweifacher Ausfertigung für die Familienangehörigen der Versicherten sowie für die Pensionsbezieher und Pensionswerber einschließlich ihrer Familienangehörigen. Für jene Forderungen, die nicht rechtzeitig gestellt wurden, wird der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger eigene Listen - nach Kalenderjahren getrennt - übermitteln.
7. Die Krankenversicherungsanstalt überweist die Gesamtsumme der anerkannten Beträge innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Unterlagen (Ziffern 4 und 6) an den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Dabei werden auch die nachträglich anerkannten Beträge aus den Vorjahren berücksichtigt.
ABSCHNITT III
1. Diese Vereinbarung kann einvernehmlich geändert oder ergänzt werden.
2. Diese Vereinbarung tritt – soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird - in Kraft, sobald die slowenische Seite die österreichische Seite davon unterrichtet, dass in der Republik Slowenien alle innerstaatlich erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, und ist mit Wirksamkeit des Abkommens anzuwenden.
3. Diese Vereinbarung gilt jeweils für ein Kalenderjahr und gilt stillschweigend als verlängert, wenn sie nicht bis spätestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres von einem der beiden Vertragspartner schriftlich gekündigt wird.
4. Abschnitt I Ziffer 8 dieser Vereinbarung wird ab 1. Jänner 2000 angewendet.
5. Für die Sachleistungen, die einer unter Abschnitt II Ziffer 1 genannten Person gewährt werden, sind bis einschließlich 31. Dezember 1999 die tatsächlichen Kosten zu erstatten. Nach diesem Zeitpunkt erfolgt die Kostenerstattung nach den Bestimmungen des Abschnittes II dieser Vereinbarung.
6. Die österreichischen Gebietskrankenkassen als aushelfender Träger verrechnen für die in den Fällen nach Artikel 11 Absätze 1 und 3 des Abkommens bis einschließlich 31. Dezember 1999 gewährten Heilmittel dem slowenischen Träger den innerstaatlich in Österreich für die Leistungsaushilfe der Träger untereinander geltenden Pauschalbetrag.
Geschehen zu Wien, am 25. November 1999 in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
Für den
Minister für das
Gesundheitswesen
Zvezdana Veber Hartman e. h.
Für die
Bundesministerin für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
Dr. Helmut Siedl e. h.
3. člen
Za izvajanje tega dogovora skrbi Ministrstvo za zdravstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št.: 550-05/97-18 (T1)
Ljubljana, dne 13. januarja 2000
Vlada Republike Slovenije
dr.Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost