Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

271. Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 568.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90, 17/91, 18/93, 47/93, 29/95, 44/97) ter 13. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 5. redni seji dne 19. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
S tem odlokom je določena vrsta, namen, najmanjša in največja velikost, način in mesto gradnje pomožnih objektov, ki jih sme občan graditi brez lokacijskega dovoljenja za svoje potrebe in potrebe svojih družinskih članov, če gradnjo objekta priglasi in si ob priglasitvi pridobi potrdilo za lokacijske zadeve pristojnega organa.
2. člen
Priglasitev nameravane graditve pomožnega objekta mora vsebovati opis in namen objekta, številko parcele – opis zemljišča in opis objekta.
Priglasitev mora imeti naslednje priloge:
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal – zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev, kakor tudi izpisek Geodetske uprave z mapno kopijo;
– v dvojniku kopijo katastrskega načrta s skico terena z vrisanim predvidenim objektom in z vsemi obstoječimi vzporednimi objekti, napravami in napeljavami, z merami velikosti in medsebojne oddaljenosti;
– v dvojniku skico pomožnega objekta z navedbo izmer in opisom gradbenega materiala ter rokov dograditve.
3. člen
Pod pogoji, določenimi s tem odlokom sme občan brez lokacijskega dovoljenja graditi naslednje pomožne objekte:
– drvarnice,
– shrambe za vrtno orodje,
– kurnike, zajčnike in čebelnjake,
– vrtne ute,
– manjše hleve za drobnico in divjad ter manjše svinjake,
– shrambe za poljščine,
– shrambe za poljedeljsko orodje in stroje,
– sušilnice za sadje,
– začasna zavetišča za živino in divjad,
– lope za shrambo sena in stelje,
– manjše kozolce,
– lahke montažne garaže za en osebni avtomobil,
– rastlinjake,
– stolpne in koritaste silose,
– vrtne in dvoriščne ograje,
– podporne in oporne zidove,
– nadstrešnice in pristrešnice,
– tople grede,
– naprave za izkoriščanje sončne energije,
– ograde za živino in divjad.
Na priglasitev sme občan odstranjevati objekte, ki se v smislu določb tega odloka lahko štejejo za pomožne objekte, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
4. člen
V 3. členu tega odloka navedene pomožne objekte se sme zgraditi brez lokacijskega dovoljenja, če so zato izpolnjeni naslednji splošni in posebni pogoji:
1. Splošni pogoji:
– da objekt ne poslabšuje pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav;
– da objekt ne potrebuje novih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave;
– da zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebuje posebnega statičnega in drugega gradbeno-tehničnega preverjanja;
– objekt ne sme biti postavljen na območje prve skupine kmetijskih zemljišč, razen če služi za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– objekta ni možno graditi v varovalnih pasovih cest, železnice, vodotokov, elektrovodov, vodovodov in drugih napeljav in naprav za katere je predpisan varovalni pas;
– objekt mora biti pritlično grajen;
– objekt se mora arhitektonsko in krajinsko vklapljati v okolje;
– objekt ne sme motiti posesti ali upravljanje dejavnosti drugih;
– z uporabo objekta ne smejo nastajati razmere, ki bi škodljivo vplivale na okolje.
2. Posebni pogoji:
– drvarnice, shrambe za vrtno orodje, kurniki, zajčniki, čebelnjaki, vrtne ute, manjši svinjaki, manjši hlevi za drobnico, shrambe za poljščine, sušilnice za sadje ne smejo presegati tlorisne površine 15 m2 in morajo biti postavljeni v bližini stanovanjskega ali gospodarskega objekta investitorja. V posebnih primerih je lahko objekt postavljen na primernem mestu, glede na namen;
– shramba za poljedeljsko orodje in stroje, začasno zavetišče za živino in lesena lopa za shrambo sena ali stelje tlorisno ne sme presegati 30 m2;
– lahka montažna garaža za en osebni avtomobil tlorisno ne sme presegati 16 m2. Grajena mora biti iz lahkih montažnih elementov ali lesa, postavljena v bližini stanovanjskega ali gospodarskega poslopja, oziroma na drugem primernem mestu;
– rastljinjak ne sme presegati 30 m2 tlorisne površine;
– stolpni in koritasti silos ne sme presegati kapacitete 60 m3. Grajen mora biti v dvoriščnem prostoru hleva;
– vrtna ograja, dvoriščna ograja, oporni zid, podporni zid in škarpa ne sme presegati višine 1,5 m;
– nadstrešnice in pristrešnice tlorisno ne smejo presegati 60 m2, sme biti zaprta največ od treh strani z lahkim materialom in mora biti grajena v dvoriščnem prostoru investitorja;
– gradnja zasebnih poti in zasebnih parkirišč se lahko zgradi samo na lastnem zemljišču s tlorisno površino največ do 25 m2 parkirišče, širina poti pa znaša največ do 3 m.
V okviru urbanističnih zasnov je na območju, ki se ureja ali je predvideno za urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti možna gradnja drvarnic, vrtnih ut, shramb za vrtno orodje, garaž za en osebni avtomobil ter naprav za izkoriščanje sončne energije; v ureditvenih že zgrajenih območjih pa tudi gradnja dvoriščnih in vrtnih ograj ter opornih ter podpornih zidov.
Za graditev ostalih naprav (manjši kozolec, tople grede, naprave za izkoriščanje sončne energije in drugo...), ki se sme graditi brez lokacijskega dovoljenja ni posebnih pogojev.
5. člen
Občan sme graditi tudi večnamenski pomožni objekt, ki je v funkcionalni soodvisnosti, vendar le za namene, ki so določeni v posamezni točki posebnih pogojev in to največ v okviru dimenzij določenih za enega teh objektov.
6. člen
Upravni organ vroči občanu skupaj s potrdilom o priglasitvi gradnje pomožnega objekta en izvod overjene tehnične dokumentacije.
Nadzorstvo opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o pomožnih objektih za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki ga je sprejela Skupščina Občine Laško in je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 42/86.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 111/99
Radeče, dne 19. novembra 1999.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost