Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

273. Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin, stran 573.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 45/94, 57/94, 6/94 in 14/95) in zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93), zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 13. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 5. redni redni seji dne 19. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja bivanje in vzrejo psov ter vzdrževanje čistoče zaradi onesnaževanja javnih površin z iztrebki psov na območju Občine Radeče.
2. člen
Popis, označevanje, cepljenje in postopke z necepljenimi ter potepuškimi psi ureja zakon o veterinarstvu.
3. člen
Pravice in dolžnosti imetnika psa po tem odloku veljajo za osebo, ki je lastnik psa, ki ji je pes zaupan, ki psa vzreja ali ima psa na kakršenkoli način v posesti (v nadaljevanju besedila: imetnik psa).
II. VZREJA PSA
4. člen
Posamezno gospodinjstvo ima lahko v vzreji največ dva psa. Za vzrejo večjega števila psov si mora pridobiti dovoljenje občinske uprave.
Določilo ne velja za imetnike psic, dokler te hranijo mladiče.
V stanovanjskih zgradbah je dovoljeno vzrejati psa na podlagi določil o hišnem redu, ki morajo biti v skladu s tem odlokom.
5. člen
Imetnik mora za psa skrbeti in mu zagotavljati:
– zadostne količine ustrezne, zdravstveno neoporečne pitne vode in hrane,
– ustrezen prostor oziroma bivališče, ki omogoča neovirano vstajanje in stanje, leganje in ležanje ter zadostno razgibavanje (podstrešja, balkoni, terase, kleti in podobno ne smejo biti psom stalno bivališče),
– psom čuvajem, ki so privezani, verigo dolžine najmanj 3 metre,
– ustrezne higienske pogoje, sveži zrak, svetloba, čistoča in zaščita pred mrazom, sončno pripeko oziroma vročino, padavinami in prepihu,
– pravočasna veterinarska oskrba, če je žival bolna ali poškodovana oziroma neboleča usmrtitev, če je po veterinarski presoji neozdravljivo bolna ali poškodovana in ji bolezen oziroma poškodbe povzročajo trpljenje,
– za omejitev prirastka nezaželenih živali s častno osamitvijo, kontracepcijo, kastracijo ali sterilizacijo,
– varen in udoben prevoz, v javnem prometu pa upoštevati predpise o prevozu živali.
6. člen
Imetnik psa je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzorstva, ne ogroža ljudi in živali.
V času ko pes ni pod neposrednim nadzorstvom svojega imetnika, mora biti v svetlem in zaprtem prostoru, v ogradi oziroma pesjaku ali pripet na verigo, katere doseg je najmanj 3 metre oddaljen od javne poti.
Imetnik psa čuvaja mora namestiti na vidno mesto opozorilni napis “HUD PES”.
Na ulicah in trgih v mestnem območju ter na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena pešcem, se pes lahko vodi le na povodcu, popadljivi psi pa morajo nositi nagobčnik.
7. člen
Če imetnik psa ne ravna v skladu s določili tega zakona in psa zanemarja, ga muči ali če je pes nevaren za okolico, se mu ga lahko odvzame.
Predlog za odvzem psa po prvem odstavku tega člena lahko podajo občani ali občinska uprava veterinarskemu inšpektorju.
Psa preda novemu imetniku, v azil ali ga brez bolečin usmrti.
Postopek tega člena velja tudi za pse brez lastnikov.
Stroške tega postopka plača lastnik, če pa le-ta ni znan občina.
8. člen
Imetniki psov iz 3. člena tega odloka, morajo vsako leto plačati občinsko takso v višini 5.000 SIT.
Plačila takse je oproščen invalid, ki ima izšolanega psa in ga potrebuje zase. Kmet za prvega psa ne plača takse, plača pa jo za vsakega nadaljnega.
Takso izstavlja občinska finančna služba na osnovi registra psov Veterinarske postaje Laško.
III. POSTOPEK RAVNANJA Z NEREGISTRIRANIMI PSI IN DRUGI PREVENTIVNI UKREPI
9. člen
Pse, ki ne nosijo pasje znamke in se gibljejo brez nadzora, mora veterinarska služba uloviti.
Ujeto žival mora služba na zahtevo lastnika, če le-ta dokaže, da je lastnik vrniti v 8 dneh od dneva, ko je bil pes ulovljen. Vse nastale stroške plača lastnik.
Če lastnik v določenem roku ne zahteva vrnitve psa oziroma ne plača nastalih stroškov lahko veterinarska služba takega psa ponudi kinološkemu društvu.
Če društvo psa ne sprejme, se ga lahko da v last drugemu lastniku oziroma v zavetišče oziroma se ga usmrti.
Če je psa potrebno usmrtiti plača stroške lastnik, če le-ta ni znan pa občina.
10. člen
Če se pri psu pojavijo znaki, ki vzbujajo sum, da je žival zbolela za steklino (močna razdraženost ali potrtost, napadalnost, slinjenje, ohromelost spodnje čeljusti ali zadnjega dela telesa), mora imetnik tako žival takoj osamiti v dobro zaprtem prostoru, ki je ločen od ljudi in živali, ter takoj obvestiti veterinarsko organizacijo.
11. člen
Kdor na javnem mestu najde poškodovanega psa, je dolžan o tem obvestiti veterinarsko organizacijo ali občinsko upravo.
12. člen
Če pes ugrizne ali kako drugače poškoduje človeka, se mora poškodovani javiti v zdravstveni ambulanti. Ta obvesti o ugrizu veterinarsko organizacijo, da ta ugotovi identiteto psa in določi ukrepe.
Pes, ki je ugriznil človeka, mora biti najmanj 10 dni pod veterinarskim nadzorom neglede ali je bil cepljen proti steklini ali ne.
Stroški nadzora bremenijo lastnika psa.
IV. OBVEZNOSTI PRI VZDRŽEVANJU ČISTOČE
13. člen
Imetnikom psov je prepovedano voditi psa na otroška igrišča, športna igrišča in podobno.
14. člen
Lastnik psa je dolžan za svojim psom odstraniti iztrebke.
V. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja občinski inšpektor.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
16. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek imetnik psa:
– če vodi psa na otroška igrišča, obdelovalne površine in podobno (13. člen),
– če redi več kot dva psa ali ima vzrejališče psov in ne prijavi vzreje v roku 8 dni (4. člen),
– če psu ne zagotavlja zadostne količine zdravstveno neoporočne pitne vode in hrane, ustreznega bivališča, ustreznih higienskih pogojev, dovolj dolgo verigo, pravočasno veterinarsko oskrbo, preventivno omejitev prirastka nezaželenih živali in varnega in udobnega prevoza v skladu s predpisi o prometu, če ne vodi psa na povodcu oziroma, če nima nagobčnika, če je to potrebno (5. člen),
– če ne odstranjuje iztrebkov psa (14. člen),
– če ni pokončal psa na neboleč način (7. člen).
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovneije.
Št. 111/99
Radeče, dne 19. novembra 1999.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost