Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

269. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Kostel - dopolnjene 1999, stran 563.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Kostel na 10. redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Kostel – dopolnjene 1999
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Kostel – dopolnjene 1999 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se nanašajo na:
– ugotovitev gospodarskih trendov in trendov razvoja posameznih strukturiranih območij,
– pridobitev elementov varovanja naravne in kulturne dediščine ter naravnih resursov,
– pridobitev elementov razvoja komunalne in energetske ter prometne infrastrukture,
– ugotovitev konfliktnih situacij v prostorskem razvoju in predvideti njihovo usklajevanje,
– določitev hierarhije naselij glede na novo lokalno organiziranost,
– opredelitev strategije razvoja dejavnosti v prostoru v primerjavi z možnostjo izrabe obstoječih poselitvenih površin,
– opredelitev potreb po novih površinah za razvoj posameznih programov,
– opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega vzorca in varovane kulturne krajine,
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.
(1) Za določitev (redefiniranje) ureditvenih območij naselij se izdelajo strokovne podlage za utemeljitev širjenja poselitve, in sicer (a) analiza dosedanjega razvoja, stanja in razvojnih teženj, (b) analiza morfoloških, funkcijskih in okoljskih značilnosti ter na podlagi le-teh usmeritve in merila za razvoj, urejanje in oblikovanje naselij ter za razpršeno poselitev (razložena naselja, zaselke, samotne kmetije, posamezne domačije ali stavbe).
(2) Strokovne podlage s področij varovanja naravne in kulturne dediščine, naravnih resursov, razvoja komunalne in energetske ter prometne infrastrukture podajo resorna ministrstva, organi oziroma organizacije, ki so za posamezno področje odgovorni oziroma nastopajo kot upravljalci posameznih komunalnih naprav in objektov.
(3) Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se uskladijo z obveznimi izhodišči na področjih energetike, prometa in zvez, vodnega gospodarstva, poselitve ter naravne in kulturne dediščine ter z ostalih področij, skladno s strokovnim priporočilom o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA, pri čemer se kartografski del v M 1:25000 in kartografska dokumentacija v M 1 : 5000 izdelata v digitalni obliki.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv je TOPOS, d.o.o., Dolenjske Toplice.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih aktivnosti iz točke a) tega člena.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva in gozdarstva,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje – za področje gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana – za področje vodnega gospodarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Dunajska 48, Ljubljana – za področje varovanja okolja,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje varstva naravne dediščine,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana – za področje varstva naravne in kulturne dediščine,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška 47, Ljubljana – za področje prometa in zvez,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana, Kotnikova ulica 5, Ljubljana – za področje rudarstva in energetike,
– EGS – RI, d.d., Vetrinjska 2, Maribor – za področje prenosa električne energije,
– Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje, Cesta na Trato 6, Kočevje – za področje distribucije električne energije,
– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 – za področje obrambe in zaščite,
– Hydrovod Kočevje, Ljubljanska cesta 38, Kočevje – za področje vodooskrbe,
– Občina Kostel, Vas 1, Vas – za področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter področje lokalnih cest,
– TELEKOM Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana – za področje telekomunikacij in zvez,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kočevje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, enota Kočevje,
– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju Občine Kostel.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka določijo v fazi izdelave strokovnih podlag pogoje, ki jih mora izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine upoštevati pri pripravi le-teh.
Pogoje morajo podati v 30 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če jih posredujejo po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
Strokovne podlage, ki še niso izdelane in so navedene v 2. členu tega odloka, se izdelajo do 25. novembra 1999.
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se dostavi občinskemu svetu v obravnavo do konca februarja 2000.
Župan Občine Kostel sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v roku 8 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna obravnava se izvede na sedežu občine v Vasi ter v večjih naseljih v času javne razgrnitve.
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se v času javne razgrnitve posreduje v obravnavo občinskemu svetu.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka, na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
Po sprejemu stališč do pripomb občinska strokovna služba in izdelovalec v roku 50 dni poskrbita za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma za dopolnitve in popravke tistih nujnih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi, izdelovalec pa na tako dopolnjen osnutek pridobi soglasja sodelujočih organov, organizacij in skupnosti iz 4. člena tega programa.
Tako usklajen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta posreduje župan občine na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan občine posreduje po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni osnutek kot predlog na občinski svet s predlogom, da o predmetnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine razpravlja in jih sprejme z odlokom.
6. člen
Sredstva
Za pripravo manjkajočih strokovnih podlag, navedenih v 2. členu tega odloka ter izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine delno zagotovi sredstva Občina Kostel iz proračunske postavke: izdelava planskih in izvedbenih dokumentov, delno pa iz sredstev za subvencioniranje pri Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje Ljubljana.
7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-03 04/99
Vas, dne 18. novembra 1999.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost