Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

325. Sklep ustavnega sodišča Up-73/99 o nesprejemu ustavne pritožbe D. R. iz Ljubljane
326. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti nekaterih določb zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe in o začasnem zadržanju četrtega, enajstega, dvanajstega in trinajstega odstavka 51. člena istega zakona
327. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

292. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev
293. Sklep o pogojih, ki jih mora izdajatelj zagotoviti na mestih za vpisovanje vrednostnih papirjev
294. Sklep o poročanju o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije
295. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom več kot 10% celotne izdaje vrednostnih papirjev, za katere se vlaga zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje
296. Sklep o natančnejši vsebini registra izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanje in načinu javnega dostopa do podatkov
297. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb
298. Sklep o kapitalski ustreznosti borzno posredniške družbe
299. Sklep o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji
300. Sklep o poročanju borzno posredniških družb
301. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška družba
302. Sklep o izračunu izpostavljenosti borzno posredniške družbe
303. Sklep o najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih rezervacij borzno posredniške družbe
304. Sklep o oglaševanju v zvezi z vrednostnimi papirji in storitev v zvezi z vrednostnimi papirji
305. Sklep o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s strankami in premoženjem strank borzno posredniških družb
306. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe
307. Sklep o načinu obveščanja o nameravani odtujitvi kvalificiranega deleža v borzno posredniški družbi
308. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila borzno posredniške družbe
309. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila borzno posredniške družbe
310. Sklep o podrobnejši vsebini poslovnega poročila borzno posredniške družbe
311. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu poročanja borze
312. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu poročanja klirinško depotne družbe
313. Sklep o poslovnih knjigah borzno posredniških družb
314. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in člana uprave družbe za upravljanje
315. Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo obveznosti iz trgovanja s standardiziranimi finančnimi instrumenti
316. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
317. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2000
318. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
319. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
320. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
321. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
322. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
323. Sklep o znesku državne pokojnine
324. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva

OBČINE

Hodoš

328. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2000
329. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Hodoš
330. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš
331. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hodoš

Ig

332. Poslovnik Občinskega sveta občine Ig

Prebold

333. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2000
334. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Prevalje

335. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prevalje
336. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
337. Odlok o občinskih cestah
338. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2000
339. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ribnica na Pohorju

340. Pravilnik o merilih za določitev prispevkov, oprostitev in olajšav pri plačilu socialnovarstvene storitve "Pomoč na domu"

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

341. Odlok o uporabi grba in zastave ter o občinskem prazniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
342. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
343. Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah s koncesijo

Šalovci

347. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2000

Šentjernej

344. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2000
345. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 1999
346. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Šentjernej

Tišina

348. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za leto 2000

Tržič

349. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2000
350. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tržič v letu 2000
351. Sklep o postopkih oddaje javnih naročil v Občini Tržič

Vransko

352. Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Vransko
353. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2000

Žalec

354. Odlok o občinskih cestah
355. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
356. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
358. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski dolini o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Šempeter v Savinjski dolini

Žetale

359. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 1999
360. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Žetale
361. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
362. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2000
AAA Zlata odličnost