Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

275. Sklep o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 577.

Na podlagi 42. in 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in v skladu z navodilom za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 14. seji dne 22. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, ki je s prostorskim planom Mestne občine Slovenj Gradec namenjeno za graditev objektov.
Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju iz prejšnjega odstavka, na kateri je zgrajen objekt.
3. člen
Mestna občina Slovenj Gradec gospodari s stavbnimi zemljišči v javno korist.
Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno korist se vsako leto zagotavljajo v občinskem proračunu.
GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI
4. člen
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvaja občinska služba – režijski obrat stavbnih zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec in obsega:
– promet s stavbnimi zemljišči (pridobivanje, prodaja, menjava in oddajanje zemljišč za gradnjo);
– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč).
1. Način, pogoji in postopek pridobivanja, prodaje ali oddaje občinskih zemljišč
5. člen
Občina proda ali odda stavbna zemljišča v svoji lasti na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa ali brez javnega razpisa.
6. člen
Občina lahko proda ali odda stavbno zemljišče brez javnega razpisa v skladu z 48. členom zakona o stavbnih zemljiščih:
– za gradnjo objektov za potrebe obrambe;
– za gradnjo objektov javne infrastrukture;
– za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave;
– za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš;
– za gradnjo nadomestnih objektov;
– za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja;
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča;
– za zemljišča, za katera je bil javni razpis dvakrat neuspešen;
– za gradnjo objektov za potrebe pravosodja.
Mestna občina Slovenj Gradec lahko zamenja nepremičnino za drugo enakovredno nepremičnino brez javnega razpisa. Vrednost zamenjanih nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca(ke) gradbene stroke.
Na območjih, ki se urejajo z občinskim programom opremljanja stavbnih zemljišč, Mestna občina Slovenj Gradec proda ali odda za gradnjo le stavbna zemljišča, ki so urejena skladno z programom opremljanja stavbnih zemljišč.
Stavbna zemljišča, ki ne leže na navedenih območjih, se lahko oddajo neurejena, če investitor sprejme obveznost, da jih bo uredil.
7. člen
Postopek javnega razpisa prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča se izvede z javnim zbiranjem ponudb ali javno dražbo. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava in strokovna služba režijskega obrata, ki je pristojen za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Vloge, ki prispejo na javno zbiranje ponudb in druge vloge, katere podajo interesenti za pridobitev občinskih zemljišč, obravnava komisija za oddajo stavbnih zemljišč. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani. Komisijo imenuje župan Mestne občine Slovenj Gradec.
8. člen
Postopek javne dražbe vodi občinska uprava, javno zbiranje ponudb ali javna dražba se objavi v enem od lokalnih časopisov ali Uradnem listu RS najmanj 15 dni pred obravnavo in izbiro pismenih ponudb.
9. člen
Objava javnega razpisa ali javne dražbe mora vsebovati:
– naziv in sedež občine;
– katastrske podatke o stavbnem zemljišču;
– informativna oziroma izklicna cena stavbnega zemljišča;
– višino komunalnega prispevka v SIT/m2 stavbnega zemljišča, če se prodaja ali oddaja opremljeno stavbno zemljišče;
– rok in način plačila cene stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka;
– naslov in rok za oddajo pismenih ponudb;
– rok za sklenitev pogodbe;
– podatke o namembnosti objektov, ki jih bo dovoljeno graditi na stavbnem zemljišču skladno s prostorskim izvedbenim aktom ali prostorsko ureditvenimi pogoji;
– podatke o stopnji komunalne urejenosti stavbnega zemljišča;
– varščino, ki so jo dolžni plačati ponudniki v primeru javne dražbe.
Razpisne obrazce in druge podatke dobijo ponudniki pri strokovni službi za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
10. člen
Stavbno zemljišče, za katero je bil objavljen javni razpis, odda komisija za oddajo stavbnega zemljišča ponudniku, ki ga je komisija izbrala kot najugodnejšega. Kot merila za izbor najugodnejšega ponudnika se upošteva ponudbena cena, plačilni pogoji, rok začetka in končanja gradnje.
11. člen
Komisija za oddajo stavbnega zemljišča pismeno obvesti vse ponudnike, ki so se prijavili na javni razpis, o izboru najugodnejšega ponudnika.
12. člen
Vsakemu ponudniku, ki ni bil izbran v postopku obravnave prispelih pismenih ponudb je strokovna služba dolžna dati na vpogled ponudbe tistih ponudnikov, ki jim je bilo zemljišče prodano ali oddano. Zoper sklep komisije je možna pritožba v roku 8 dni, ki se vloži na Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec. O pritožbi odloča župan Mestne občine Slovenj Gradec.
13. člen
Mestna občina Slovenj Gradec pridobiva zemljišča za svoje potrebe, za potrebe javnih zavodov in podjetij v lasti občine na podlagi odločitve o nakupu, ki jo pripravi uprava Mestne občine. Za nakupe nad 20 mio SIT sprejme odločitev o pridobitvi zemljišča Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec. Za manjše nakupe pa sprejme odločitev župan Mestne občine Slovenj Gradec.
Kot cenovno osnovo pri nakupih zemljišč se uporabijo cenitve sodno zapriseženih cenilcev in tržne vrednosti za podobna zemljišča na širšem območju, kjer se zemljišče pridobiva.
2. Opremljanje stavbnih zemljišč, komunalni prispevek
14. člen
Opremljanje stavbnih zemljišč zagotavlja Mestna občina Slovenj Gradec.
Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja za kompleksno gradnjo na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga sprejme Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec.
Občina lahko sklene z enim ali več investitorjev pogodbo o komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč za kompleksno gradnjo, ki obsega eno ali več zaokroženih območij v skladu z prostorskim izvedbenim aktom.
15. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, če ni dovoljena gradnja greznic s prostorsko izvedbenim aktom,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto,
– plinovodno omrežje in
– javno razsvetljavo.
Gradnja objektov v Mestni občini Slovenj Gradec je dovoljena na zemljiščih, za katere so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, če ni dovoljena gradnja greznic s prostorsko izvedbenim aktom,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
Ne glede na prejšnji odstavek je gradnja objektov dovoljena na zemljišču, ki ni opremljeno, kadar posamezni priključki glede na naravo objekta niso potrebni. O tem odloča pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge zainteresiranega investitorja.
16. člen
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada Mestni občini Slovenj Gradec.
17. člen
Komunalni prispevek se izračuna na podlagi navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99). Osnovo za izračun predstavlja površina stavbnega zemljišča zavezanca in mogoči priključki na javno infrastrukturo.
Komunalni prispevek na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se izračuna na podlagi predhodno izdelanega programa opremljanja s komunalnimi napravami za posamezno območje.
Do uveljavitve programa opremljanja stavbnih zemljišč se komunalni prispevek izračuna tako, da se kot podlaga za izračun upoštevajo povprečni stroški izgradnje oziroma prenove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: povprečni stroški komunalne opreme). Povprečni stroški komunalne opreme se določijo kot povprečje stroškov opremljanja na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu in jih vsako leto s sklepom potrdi občinski svet.
18. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– javne infrastrukture,
– socialnih in neprofitnih stanovanj,
– varovanih stanovanj za starejše občane in invalide kjer je investitor Mestna občina Slovenj Gradec oziroma stanovanjski sklad občine,
– gasilskih domov,
– kulturnih in športnih objektov,
– otroških vrtcev, kjer je investitor Mestna občina Slovenj Gradec,
– objektov posebnega družbenega interesa, kadar o tem odloči s sklepom občinski svet.
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil, da so plačevali samoprispevke za gradnjo posameznih omrežij in naprav oskrbovalnih sistemov ali drugih vlaganj v komunalno infrastrukturo na območju, na katerem gradijo objekt.
II. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 40/97).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42007-00054/99
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 1999.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost