Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

175. Uredba o vsebini in zahtevanih elementih obrazca za priglasitev koncentracije podjetij
176. Uredba o načinu opravljanja obvezne republiške gospodarske javne službe na področju vodnega gospodarstva

MINISTRSTVA

177. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polhov Gradec
178. Sklep o javni razgrnitvi spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad
179. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II
180. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Metlika
181. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rog
182. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje
183. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica
184. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci
185. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče
186. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Straža-Toplice
187. Pravilnik o mojstrskih izpitih
188. Pravilnik o označevanju vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike
189. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju registra društev
190. Pravilnik o spremembah pravilnika o znaku "Dobra igrača"

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

191. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije

OBČINE

Bloke

192. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 1999
193. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2000
194. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Braslovče

195. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče
196. Odredba o plovbnem režimu na območju Občine Braslovče

Celje

197. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija JUG - Gospodarska cona - severni del Cinkarne

Cerkvenjak

198. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 1999
199. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2000
200. Odlok o varovanju virov pitne vode

Gornja Radgona

201. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona
202. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem nadzoru v Občini Gornja Radgona
203. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona
204. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Gornja Radgona
205. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
206. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem
207. Ugotovitveni sklep
208. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Gornja Radgona

Hrpelje-Kozina

209. Poslovnik Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina

Jesenice

210. Odlok o ugotovitvi neusklajenosti delov prostorskih izvedbenih aktov z urbanistično zasnovo mesta Jesenice
211. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za energetske sanacije objektov na območju Občine Jesenice

Kobarid

212. Sklep o razglasitvi objektov za kulturni oziroma etnološki spomenik

Kostel

250. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kostel za leto 1999
251. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kostel

Križevci

213. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v letu 2000
214. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci

Lenart

215. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1999
216. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2000

Ljutomer

217. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Cezanjevci po programih posameznih vasi

Moravske Toplice

221. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2000

Murska Sobota

218. Odlok o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota
219. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Murska Sobota
220. Odlok o nadzoru izvajanja občinskih predpisov v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

222. Sklep o ukinitvi javnega dobra
223. Sklep o ukinitvi javne poti
224. Sklep o ukinitvi javne poti

Odranci

225. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Odranci za leto 1999

Pivka

226. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2000
227. Sklep o vrednosti točke za izračun nedomestila za uporabo stavbnega zemljišča
228. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Podlehnik

229. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Podlehnik
230. Odlok o komunalnih taksah v Občini Podlehnik
231. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Podlehnik
232. Pravilnik o merilih za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov

Ravne na Koroškem

233. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2000
234. Ugotovitev o prenehanju funkcije

Slovenske Konjice

235. Odlok o preoblikovanju Gospodarskega interesnega združenja GIZ Dravinjske doline v lokalno turistično organizacijo
236. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice
237. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice - poslovno-stanovanjski objekt in stanovanjske hiše
238. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

Sodražica

239. Odlok o občinskih cestah

Sveti Jurij ob Ščavnici

240. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1999
241. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2000

Šentjernej

242. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šentjur pri Celju

243. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Planina Mahne
244. Odlok o ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center

Velika Polana

245. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2000

Videm

246. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Videm za leto 1999
247. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2000

Vitanje

248. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Vitanje

Vojnik

249. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Občine Vojnik

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah Protokola 4 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" ter načinih upravnega sodelovanja k Evropskemu sporazumu med EU in Slovenijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti