Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

115. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

169. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA, Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
170. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
171. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva

Sklepi

172. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

116. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske vzgoje
117. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
118. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
119. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
120. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
121. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
122. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
123. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
124. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
125. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
126. Odredba o imenovanju svetovalcev za begunce
127. Odredba o določitvi seznama hujših kršitev, zaradi katerih je potrebno vozilo izločiti iz prometa ali zavrniti vstop v Republiko Slovenijo
128. Pravilnik o zapisniku o nadzoru nad prevozom nevarnega blaga
129. Pravilnik o definiciji in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa
130. Pravilnik o letnem poročilu o opravljenih nadzorih nad prevozom nevarnega blaga
131. Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal
132. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček
133. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij
134. Pravilnik o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov
135. Navodilo o načinu izvedbe zmanjšanja stanja lastniških certifikatov zaradi stečajev
136. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2000
137. Minimalna plača za mesec januar 2000
138. Količnik povišanja plač od vključno meseca januarja 2000 dalje
139. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno januarja 2000 dalje
140. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
173. Odredba o spremembi izobraževalnega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar
174. Odredba o spremembi izobraževalnega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Živilstvo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

141. Ugotovitveni sklep
142. Ugotovitveni sklep
143. Ugotovitveni sklep
144. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 1999
145. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1999

OBČINE

Beltinci

146. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
147. Odlok o komunalnih taksah v Občini Beltinci
148. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in varstva pred požarom, na območju Občine Beltinci

Cerknica

149. Statut Občine Cerknica
150. Odlok o taborjenju v Občini Cerknica

Divača

151. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi pravilnika o štipendiranju

Dobje

152. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dobje v letu 2000

Gorišnica

153. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Markovci in Presoje vplivov na okolje za isto cesto

Gornji Petrovci

154. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2000

Hrpelje-Kozina

155. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Hrpelje-Kozina

Kočevje

156. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v letu 2000

Kostel

157. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2000

Lendava

158. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za leto 2000

Loška dolina

159. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Loška dolina za leto 2000

Mirna Peč

160. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč

Novo mesto

161. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto

Postojna

162. Sklep o razpisu krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Bukovje

Rogatec

163. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 1999
164. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec
165. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v letu 2000
166. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
167. Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Rogatec

Vojnik

168. Odlok o občinskih cestah v Občini Vojnik

POPRAVKI

1. Popravek pravilnikov iz Uradnega lista RS, št. 73/99
AAA Zlata odličnost