Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000

Kazalo

150. Odlok o taborjenju v Občini Cerknica, stran 343.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/96, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 12/99 US RS in 59/99 US RS), 100. in 103. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95, 51/96 in 62/98) je Občinski svet občine Cerknica na 6. redni seji dne 3. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o taborjenju v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, način, pogoje in nadzor taborjenja v Občini Cerknica.
2. člen
1. “tabor” je skupek šotorov (tri ali več) za začasno bivanje na prostem,
2. “taborni prostor” je prostor, ki je namenjen za taborjenje oziroma je dovoljeno taboriti,
3. “taboriti” pomeni bivati v šotoru na prostem, ne glede na število šotorov, razen v kampih,
4. “tabornik” je oseba, ki tabori, ne glede na to, ali je član taborniške ali druge ustrezne organizacije,
5. “organizator taborjenja” je fizična ali pravna oseba, ki organizira taborjenje, ne glede na to, ali je za to dejavnost organizirana,
6. “organizirano skupno bivanje oseb” je taborjenje, ki jih organizirajo Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organizacijske enote, njihovi gostje (tuje organizirane skupine), kakor tudi šole, društva in druge neprofitne organizacije v okviru svojih programov,
7. “dokumentacija o taboru” obsega podatke o organizatorju taborjenja in odgovorni osebi organizatorja, čas in kraj taborjenja, poimenski seznam članov tabora z datumom rojstva,
8. “vzpostavitev v prvotno stanje” pomeni odstranitev vseh začasnih objektov, kemičnih stranišč, improviziranih naprav in očiščenje tabornega prostora in odvoz odpadkov.
II. OBMOČJE IN POGOJI ZA TABORJENJE
3. člen
Na območju Občine Cerknica je dovoljeno, na podlagi upravnega dovoljenja, taboriti na naslednjih začasnih območjih (lokacijah):
– ob potoku Cerkniščica severno od naselja Cerknica do mosta čez Cerkniščico v Begunjah (Kurja dolina), na zemljiščih parc. št. 939, 940, 2383/1 k.o. Cerknica in 1316, 1319, 1320/1 ter 1320/2 k.o. Begunje.
Na ostalem območju Občine Cerknica je taborjenje prepovedano.
Izjemoma je dovoljeno taboriti tudi na ostalih območjih, če gre za taborjenje oziroma postavitev tabora v sklopu javne prireditve, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem in taborjenje ne traja dalj kot 7 dni.
Na območju taborjenja iz prvega in tretjega odstavka tega člena je prepovedano postavljati stalne objekte. Za postavitev začasnih objektov je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje upravnega organa.
Občina lahko za potrebe civilne zaščite določi in opremi zbirni evakuacijski prostor, ki v miru služi za organizirano taborjenje. To svojo odločitev uredi z drugimi akti.
4. člen
Na območjih iz 3. člena tega odloka je dovoljeno taboriti le na podlagi dovoljenja, ki ga izda Upravna enota Cerknica, po predhodnem soglasju Občinske uprave občine Cerknica.
Dovoljenje za taborjenje se lahko izda le:
– če gre za začasno organizirano bivanje oseb, pod mentorskim vodstvom,
– če je namen tabora vzgojno-izobraževalni.
5. člen
Dovoljenje upravne enote se lahko izda, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
– soglasje lastnika oziroma upravljalca zemljišča,
– soglasje Občinske uprave občine Cerknica,
– soglasje zdravstvenega inšpektorata,
– potrdilo o plačilu turistične takse.
6. člen
Taborjenje se lahko izvaja pod naslednjimi pogoji:
– da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora,
– da se zagotovi uporaba zadostnega števila kemičnih stranišč,
– da se zagotovi zbiranje in odvoz odpadkov,
– da se zagotovi parkiranje vozil na parkiriščih ali v skladu z odredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju.
Splošni in posebni pogoji taborjenja morajo biti navedeni v dovoljenju iz prvega odstavka 4. člena.
7. člen
Organizator taborjenja mora najkasneje 3 dni pred postavitvijo oziroma odstranitvijo tabora obvestiti občinsko inšpekcijo, katere predstavnik je prisoten pri postavitvi in odstranitvi.
Organizator taborjenja je dolžan upoštevati navodila komunalnega nadzornika občine.
Organizator taborjenja mora po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora zemljišče, na svoje stroške, vzpostaviti v prvotno stanje. Kolikor tega ne stori organizator, zemljišče vzpostavi v prvotno stanje, na podlagi odločitve občinske inšpekcije ali drugega pooblaščenega organa, ki je pristojen za nadzor, pooblaščena organizacija na stroške organizatorja.
8. člen
Organizator taborjenja mora v roku 3 dni po pričetku taborjenja občinski upravi posredovati dokumentacijo o taboru.
III. NADZOR
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka imajo: občinska inšpekcija in komunalni nadzornik Občine Cerknica, pristojne službe Inšpektorata RS za okolje in prostor in Zdravstvenega inšpektorata RS.
10. člen
Pooblaščene osebe organov iz 9. člena tega odloka lahko pri izvrševanju nadzora zahtevajo na vpogled dovoljenje Upravne enote Cerknica za taborjenje in dokumentacijo o taboru.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. organizira ali omogoči taborjenje na območju, kjer je prepovedano taboriti (3. člen),
2. organizira ali omogoči taborjenje brez dovoljenja Upravne enote Cerknica (prvi odstavek 4. člena),
3. tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni z dovoljenjem (5. in 6. člen),
4. po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora zemljišča ne vzpostavi v prvotno stanje (tretji odstavek 7. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. tri dni pred postavitvijo in odstranitvijo tabora o tem ne obvesti občinske inšpekcije (prvi odstavek 7. člena),
2. ne upošteva navodil komunalnega nadzornika (drugi odstavek 7. člena),
3. pristojnemu organu občine v treh dneh po pričetku taborjenja ne posreduje dokumentacije o taboru (8. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se na mestu prekrška kaznuje fizična oseba, če:
1. tabori na območju, kjer je to prepovedano (3. člen),
2. ne vzpostavi zemljišča, na katerem je taboril, v prvotno stanje (tretji odstavek 7. člena).
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Na začasnih lokacijah iz 3. člena odloka je dovoljeno taboriti do uskladitve planskih dokumentov Občine Cerknica.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02506-008/99-9
Cerknica, dne 3. decembra 1999.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

AAA Zlata odličnost