Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

268. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kostel, stran 561.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) ter 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Kostel na 10. redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kostel
1. člen
Splošni podatki za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev
Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PUP) bodo predstavljali prostorsko regulativo na območju Občine Kostel, saj bodo predpisali merila in pogoje po posameznih področjih za neposredne posege v prostor, ki ne bodo urejeni s prostorskimi izvedbenimi načrti. Ta območja bodo izločena iz območja PUP v fazi izdelave tega PUP ali pa kasneje s sprejetjem ustreznega prostorsko izvedbenega načrta. Za izdajo lokacijskega ali enotnega dovoljenja se izdela še lokacijska dokumentacija, ki za neposredni poseg v prostor definira konkretne pogoje v skladu s pogoji teh PUP.
Območje urejanja s PUP zajema celotno območje Občine Kostel.
2. člen
Naročnik ter izdelovalec PUP
Naročnik PUP je Občina Kostel. Izdelovalec PUP je TOPOS, d.o.o., Dolenjske Toplice.
3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija
PUP se pripravi v vsebini, predpisani z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Pri pripravi PUP se mora upoštevati naslednjo veljavno urbanistično dokumentacijo ter predhodno pripravljene strokovne podlage:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 43/94),
– strokovne podlage, izdelane za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kostel – dopolnjene 1999,
– strokovne osnove varstva naravne in kulturne dediščine, ki jih je izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v letu 1995 ter eventualne dodatne strokovne podlage, ki bi jih le-ta posredoval v času pridobivanja predhodnih pogojev in usmeritev za izdelavo PUP,
– posebne strokovne podlage za Obkolpje, izdelovalec Urbanistični inštitut RS Ljubljana, 1994.
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka PUP ter soglasje k predlogu PUP
Organi in organizacije, ki podajo predhodne pogoje in mnenja k osnutku oziroma soglasje k predlogu PUP so:
– Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje – za področje gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana – za področje vodnega gospodarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje varstva naravne dediščine,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana – za področje varstva naravne in kulturne dediščine,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška 47, Ljubljana – za področje prometa in zvez,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 – za področje obrambe in zaščite,
– Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje, Cesta na Trato 6, Kočevje – za področje distribucije električne energije,
– Hydrovod Kočevje, Ljubljanska cesta 38, Kočevje – za področje vodooskrbe,
– Občina Kostel, Vas 1, Vas – za področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter področje lokalnih cest,
– TELEKOM Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana – za področje telekomunikacij in zvez,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kočevje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, enota Kočevje,
– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju Občine Kostel.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podala pogojev k posebnim strokovnim podlagam za izdelavo PUP oziroma soglasja k predlogu PUP, se bo v skladu s 35. in 45. členom ZUNDPP štelo, da nima pogojev pri izdelavi PUP oziroma, da daje soglasje k predlogu PUP.
5. člen
Posebne strokovne podlage za PUP
Strokovne podlage, izdelane za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kostel – dopolnjene 1999 ter že izdelane posebne strokovne podlage za Obkolpje (izdelovalec UI RS Ljubljana, 1994) služijo kot podlage za izdelavo osnutka PUP s tem, da se opravijo še dodatne analize, in sicer: vizualno ambientalna valorizacija prostora, motnje v okolju ter podajo omejitve razvojnih možnosti v prostoru (iz planskih izhodišč, iz spoznanj naravnih in ustvarjenih razmer in iz predhodnih pogojev in usmeritev soglasodajalcev).
V grafičnem delu strokovnih podlag se prikažejo:
– analize, valorizacije, omejitve v prostoru ter predlog možnih širitev na TTN M 1 : 5000 in/ali KKN 1 : 2880,
– prostorske skice,
– fotografije značilnih objektov in pogledov ter obstoječih problemov.
6. člen
Vsebina osnutka in usklajenega predloga PUP
Osnutek PUP se izdela v naslednji vsebini:
a) tekstualni del
– obrazložitev z izvlečki iz posebnih strokovnih podlag in pogojev ter usmeritev soglasodajalcev;
– odlok o PUP z naslednjimi poglavji:
– uvodne določbe z opredelitvijo območja,
– skupni pogoji poseganja v prostor,
– merila in pogoji glede vrste posegov v prostor,
– merila in pogoji za oblikovanje objektov,
– merila in pogoji za zunanje in druge ureditve,
– merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– merila in pogoji za prometno in komunalno in energetsko urejanje ter zveze,
– merila in pogoji za vodnogospodarsko urejanje,
– merila in pogoji za varstvo in izboljšanje okolja ter
– posebna merila in pogoji za posege v prostor;
b) grafični del
– pregledna situacija M 1 : 25000
– prikaz ureditvenih območij naselij ter ostalih območij in pogojev urejanja na TTN in/ali PKN v M 1 : 5000.
Usklajen predlog PUP:
Na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutka PUP, ki jih sprejme občinski svet, izdelovalec pripravi dopolnjen osnutek ter nanj pridobi soglasja organov in organizacij iz 3. člena tega programa.
7. člen
Postopek sprejemanja PUP
Z izdelavo dodatnih posebnih strokovnih podlag (PSP) se prične po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem in pridobitvi kartnih materialov (TTN in PKN v M 1 : 5000 ter KN za naselja v M 1 : 2880) v začetku oktobra 1999.
Posebne strokovne podlage izdela izdelovalec v 60 dneh od potrditve programa priprave oziroma do prejetja vseh predhodnih pogojev soglasodajalcev.
Osnutek PUP izdela izdelovalec v 30 dneh od potrditve PSP s strani naročnika oziroma do konca februarja 2000.
Župan občine sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PUP in se izvede sočasno z javno razgrnitvijo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Osnutek PUP se v času javne razgrnitve posreduje v obravnavo občinskemu svetu.
Javna obravnava osnutka se izvede na sedežu občine v Vasi ter v ostalih večjih naseljih v času trajanja javne razgrnitve, sočasno z javno obravnavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutka PUP v roku 15 dni od prejema vseh pripomb in predlogov.
Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP kot podlago izdelovalcu za pripravo dopolnjenega osnutka.
Dopolnjen osnutek pripravi izdelovalec v 50 dneh prejetja sprejetih stališč, na tako dopolnjen osnutek pa pridobi soglasja brez pogojev.
Predlog PUP kompletira izdelovalec v roku 30 dni od prejetja vseh soglasij.
Občinski svet obravnava predlog PUP in ga sprejme z odlokom.
Odlok se objavi v uradnem glasilu.
Izdelovalec kompletira sprejet dokument v 20 dneh po objavi odloka v uradnem glasilu.
8. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03 03/99
Vas, dne 18. novembra 1999.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost