Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

260. Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi, stran 537.

Na podlagi 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi
1. člen
Ta pravilnik določa parametre podzemnih voda, ki so predmet monitoringa onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (v nadaljnjem besedilu: monitoring podzemnih voda), kadar gre skladno z zakonom za obratovalni monitoring, preventivni monitoring ali monitoring učinkov sanacijskih ukrepov, ter metodologijo vzorčenja, merjenja in evidentiranja podatkov monitoringa podzemnih voda.
Pravilnik določa tudi način sporočanja podatkov iz prejšnjega odstavka ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, in pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec monitoringa podzemnih voda.
2. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Podzemne vode so vode pod površjem tal v zasičenih območjih poroznih kamnin ali v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem.
2. Nevarne snovi so snovi ali skupine snovi, določene v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, ki so določene kot nevarne snovi zaradi svoje strupenosti, obstojnosti ali počasne razgradljivosti in sposobnosti, da se kopičijo v okolju.
3. Neposredni izliv nevarnih snovi v podzemne vode je vnos nevarnih snovi v podzemne vode neposredno brez precejanja skozi zemljino ali kamenine, ki so pod površino tal.
4. Posredni izliv nevarnih snovi v podzemne vode je vnos nevarnih snovi v podzemne vode posredno s pronicanjem skozi zemljino ali kamenine, ki so pod površjem tal.
5. Osnovni parametri podzemnih voda so temperatura, pH-vrednost, električna prevodnost, raztopljeni kisik, barva, motnost, redoks potencial, celotni organski ogljik, adsorbljivi organski halogeni in parametri ionske bilance: amonij, natrij, kalij, kalcij, magnezij, železo, hidrokarbonati, nitrati, sulfati, kloridi, fosfati in borati.
6. Indikativni parameter onesnaženosti podzemnih voda (v nadaljnjem besedilu: indikativni parameter) je parameter, ki je zaradi verjetnosti onesnaževanja podzemnih voda zaradi posrednega ali neposrednega izliva nevarnih snovi določen za spremljanje onesnaženosti podzemnih voda na določenem kraju in v določenem času.
7. Opozorilna sprememba indikativnega parametra je vrednost spremembe indikativnega parametra, ki je določena kot vrednost, pri kateri je verjetno prišlo do čezmernega onesnaženja podzemnih voda zaradi posrednega ali neposrednega izliva nevarnih snovi.
8. Vplivno območje je območje, na katerem izliv nevarnih snovi zaradi toka površinskih in podzemnih voda povzroča onesnaženje podzemnih voda.
9. Opazovalna vrtnina je naprava, opremljena za izvajanje meritev parametrov podzemnih voda in njihovo vzorčenje v posameznih ciljnih hidrogeoloških conah.
3. člen
Zavezanec za zagotovitev monitoringa podzemnih voda (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je onesnaževalec, povzročitelj tveganja ali povzročitelj čezmerne obremenitve okolja.
Onesnaževalec je zavezanec, kadar mora kot upravljalec vira onesnaževanja skladno s predpisi pri opravljanju svoje dejavnosti zagotoviti imisijski monitoring onesnaženosti podzemnih voda kot posledico svojih obremenitev.
Povzročitelj tveganja je zavezanec, kadar mora kot upravljalec vira onesnaževanja skladno s predpisi zagotoviti preventivni monitoring onesnaženosti podzemnih voda zaradi preprečevanja nastanka čezmernih obremenitev ali nevarnosti za okolje.
Povzročitelj čezmerne obremenitve je zavezanec, kadar mora kot upravljalec vira onesnaževanja skladno s predpisi zagotoviti monitoring učinkov svojih sanacijskih ukrepov.
4. člen
Izvedba monitoringa podzemnih voda obsega:
– merjenje gladine podzemnih voda in globine opazovalne vrtine,
– predčrpanje vode iz opazovalne vrtine,
– merjenje temperature zraka ter meritve temperature vode, elektroprevodnosti, pH vrednosti, vsebnosti kisika, motnosti in redoksi potenciala na lokaciji opazovalne vrtine,
– vzorčenje podzemnih voda in pripravo vzorca,
– analiza vzorca podzemnih voda,
– izračun in vrednotenje spremembe indikativnih parametrov in
– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.
5. člen
Monitoring podzemnih voda se izvaja po programu monitoringa podzemnih voda.
Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– prikaz hidrogeoloških razmer in tokovne mreže podzemnih voda,
– posnetek ničelnega stanja podzemnih voda,
– ciljne hidrogeološke cone,
– značilnosti vira onesnaževanja, ki so pomemebne za onesnaževanje podzemnih voda,
– lokacije ter opis izdelave in opreme opazovalnih vrtin,
– načrt preiskušanja ustreznosti mreže opazovalnih vrtin,
– določitev osnovnih parametrov podzemnih vod, ki so predmet monitoringa,
– določitev indikativnih parametrov, ki so predmet monitoringa,
– pogostost meritev osnovnih in indikativnih parametrov, in
– določitev opozorilne spremembe indikativnih parametrov.
Program monitoringa iz prvega odstavka tega člena mora izdelati oseba iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika.
Program iz prejšnjega odstavka pred začetkom izvajanja monitoringa podzemnih voda potrdi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v postopkih izdaje predpisanih soglasij ali dovoljenj.
6. člen
Parametre ionske bilance v okviru osnovnih parametrov podzemnih voda ter indikativne parametre se v programu monitoringa iz prejšnjega člena določi tako, da se izbere tiste nevarne snovi iz priloge 1 tega pravilnika, ki glede na značilnosti vira onesnaževanja lahko v primeru neposrednega ali posrednega izliva nevarnih snovi pomenijo verjetnost onesnaženosti podzemnih voda.
7. člen
Posnetek ničelnega stanja podzemnih voda v programu monitoringa iz 5. člena tega pravilnika zajema posnetek vrednosti osnovnih parametrov podzemnih voda in indikativnih parametrov iz prejšnjega člena na vplivnem območju vira onesnaževanja in izven njega.
Meritev za posnetek ničelnega stanja iz prejšnjega odstavka ni treba izvesti, če je podatke o parametrih podzemnih voda iz prejšnjega odstavka mogoče pridobiti iz državnega monitoringa onesnaženosti podzemnih voda.
8. člen
Opozorilna sprememba izbranih indikativnih parametrov se v programu iz 5. člena tega pravilnika določi kot razmerje spremembe indikativnega parametra in vrednosti tega parametra v podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic zaradi posrednega ali neposrednega izliva nevarnih snovi, in se izraža kot:
100 X (C(N1) – C(N2)) / C(N2)
kjer je:
– C(N1)vrednost indikativnega parametra, izmerjena na vplivnem območju,
– C(N2)povprečna vrednost indikativnega parametra, izmerjena izven vplivnega območja ali v okviru posnetka ničelnega stanja podzemnih voda.
9. člen
Za vsako opazovalno vrtino se monitoring podzemnih voda zagotovi v obsegu, določenem v 4. členu tega pravilnika.
Pred odvzemom vzorcev iz opazovalnih vrtin je treba obstoječo podzemno vodo v vrtini predhodno izčrpati.
Zaradi zagotavljanja nadzora nad hidravličnimi lastnostmi opazovalne vrtine je treba najmanj enkrat letno izvesti čiščenje in testiranje vrtine.
10. člen
Analiza vzorca podzemne vode obsega meritev osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih voda.
11. člen
Za vzorčenje in meritve temperature zraka, temperature vode, elektroprevodnosti, pH vrednosti, vsebnosti kisika, motnosti in redoksi potenciala in pripravo vzorca se uporabljajo metode, določene s standardi iz priloge 1 tega pravilnika.
Za analizo vzorca podzemnih voda se za osnovne parametre ionske bilance uporabljajo metode, določene s standardi iz priloge 2 tega pravilnika.
Za analizo vzorca podzemnih voda se za indikativne parametre uporabljajo metode, določene s standardi iz priloge 3 tega pravilnika.
Za meritve, določene po prejšnjih odstavkih, se lahko uporabljajo tudi druge merilne in analizne metode, če so rezultati validacij teh metod enaki rezultatom validacij metod standardov iz prilog 1, 2 in 3 tega pravilnika.
Standardi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena z oznako SIST ISO, SIST EN in DIN so na vpogled pri slovenskem nacionalnem organu za standardizacijo, drugi standardi za merilne metode pa pri ministrstvu.
12. člen
Meritve gladine podzemnih voda se izvajajo trajno.
Meritev osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih voda se izvaja najmanj štirikrat letno s časovnim presledkom najmanj dveh mesecev, če ni drugače predpisano.
13. člen
Spremembo indikativnega parametra je treba izračunati za vsako meritev indikativnega parametra.
Sprememba indikativnega parametra se izračuna kot naslednje razmerje:
100 X (C(1) – C(2)) / C(2)
kjer je:
– C1 povprečna vrednost indikativnega parametra za opazovalno vrtino, na kateri so izmerjene največje povprečne vrednosti indikativnega parametra,
– C2 povprečna vrednost indikativnega parametra za opazovalno vrtino, na kateri so izmerjene najmanjše povprečne vrednosti indikativnega parametra.
Povprečne vrednosti indikativnih parametrov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo povprečne vrednosti, ugotovljene v zadnjih petih letih, če pa niso na razpolago, pa povprečne vrednosti, ugotovljene v obdobju izvajanja monitoringa podzemnih vod.
14. člen
O meritvah monitoringa podzemnih voda mora zavezanec za vsako koledarsko leto izdelati poročilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– izvajalcu monitoringa,
– zavezancu in njegovi dejavnosti,
– vrsti meritev in obsegu osnovnih in indikativnih parametrov,
– mestu, času in načinu vzorčenja,
– načinu predčrpanja in izmerjenih vrednostih osnovnih parametrov podzemnih voda,
– uporabljenih merilnih metodah in merilni opremi, in
– rezultatih vsake posamezne meritve in izračuna spremembe indikativnih parametrov, in
– vrednotenju spremembe indikativnih parametrov glede na opozorilne spremembe teh parametrov.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora zavezanec v obliki, ki jo predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, predložiti ministrstvu vsako leto do 31. marca za preteklo leto.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora zavezanec hraniti najmanj pet let.
15. člen
Zavezanec, ki izvaja monitoring podzemnih voda sam, ali oseba, ki izvaja monitoring podzemnih voda za zavezanca, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).
Pooblastilo je dokument, s katerim se pravni ali fizični osebi prizna upravičenost za izvajanje monitoringa podzemnih voda.
Ministrstvo izda pooblastilo za izvajanje meritev in analiz osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih voda v obsegu, za katerega zavezanec ali oseba iz prvega odstavka tega člena zaprosi.
16. člen
Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik, in
2. da ima usposobljene delavce za izvajanje monitoringa podzemnih voda, in
3. da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za izvajanje kemičnih analiz po metodah iz 11. člena tega pravilnika za najmanj enega od osnovnih parametrov ionske bilance in enega od indikativnih parametrov.
17. člen
Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika dobi pooblastilo na podlagi vloge pri ministrstvu.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o prosilcu za pooblastilo in navedbo o obsegu izvajanja monitoringa podzemnih voda, za katerega prosilec želi pooblastilo. Vlogi mora biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena.
18. člen
Zavezancu ali osebi iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika se lahko izda pooblastilo za največ šest let. Pooblastilo se obnovi na podlagi vloge prosilca, če izpolnjuje pogoje, določene v 16. členu tega pravilnika.
Ministrstvo lahko zavezancu ali osebi iz prejšnjega odstavka odvzame pooblastilo v celoti ali za posamezni merjeni parameter pred iztekom njegove veljavnosti:
1. če ne izpolnjuje več pogojev iz 16. člena tega pravilnika ali
2. če je dvakrat zaporedoma dosegel negativni rezultat pri medlaboratorijskih primerjalnih analizah za isti parameter.
19. člen
Za potrebe izvajanja monitoringa podzemnih voda za zavezance po drugih osebah, ministrstvo vodi seznam pooblaščenih oseb iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika.
Seznam pooblaščenih oseb iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in sedež osebe,
2. obseg izvajanja monitoringa podzemnih voda, za katerega ima oseba pooblastilo.
20. člen
Ne glede na določbe 16. člena tega pravilnika lahko zavezanec ali oseba iz 15. člena tega pravilnika dobi pooblastilo do 31. decembra 2000 tudi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik,
2. da ima usposobljene delavce z ustrezno izobrazbo in izkušnjami za izvajanje meritev odpadnih vod skladno s predpisi in
3. da ima vzpostavljen sistem za zagotavljanje in preverjanje kakovosti meritev in analiz in je v obdobju zadnjih treh let pred izdajo pooblastila vsaj enkrat dosegel pozitivne rezultate pri medlaboratorijskih primerjalnih analizah za merjenje najmanj enega od osnovnih in enega od indikativnih parametrov.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-52/99
Ljubljana, dne 7. januarja 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
                                                PRILOGA 1

   Standardne metode za meritve temperature zraka, vode, pH vrednosti, elektroprevodnosti, vsebnosti
              kisika, motnosti in redoksi potenciala podzemne vode

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Št.  Parameter meritve na terenu  Enota    Izražen  Merilni  Standard     Minimalna
                         kot    princip           spodnja
                                             meja določanja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.01  Temperatura zraka       stopinj C       EL     DIN 38404-4    1

1.02  Temperatura vode        stopinj C       EL     DIN 38404-4    0,1

1.03  pH                          EL     SIST ISO 10523  0,1

1.04  Elektroprevodnost       mS/cm         EL     SIST EN 27888   1

1.05  Kisik             mg/l    O2     EL     SIST EN 25814   0,2

1.06  Motnost            NTU          TUR    SIST EN ISO 7027 1

1.07  Redoks potencial        m           EL     DIN 38404-6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                PRILOGA 2

         Standardne metode za analizo vzorca podzemnih voda za osnovne parametre

---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Št.  Parameter meritve na terenu    Enota   Izražen   Merilni  Minimalna Standard
                          kot     princip  spodnja
                                     meja
                                     določanja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.01  Barva               m(na -1)       SPEK    1     SIST EN ISO 7887

2.02  Skupni organski ogljik      mg/l   C      IR     0,5    SIST ISO 8245

2.03  Adsorbirane organsko
    vezane halogenske spojine     mg/l   Cl     KUL    2     SIST ISO 9562

2.04  Amonij              mg/l   NH(4)    ISE    0,01    SIST ISO 7150-1

2.05  Natrij              mg/l   Na     AAS    0,05    DIN 38406-14

2.06  Kalij               mg/l   K      AAS    0,05    DIN 38406-13

2.07  Kalcij              mg/l   Ca     VOL          SIST ISO 6058

2.08  Magnezij             mg/l   Mg     VOL          SIST ISO 6059

2.09  Železo              mg/l   Fe     SPEK         SIST ISO 6332

2.10  Hidrogenkarbonati         mg/l   HCO(3-)   SPEK         SIST EN ISO 9963-1

                                           SIST EN ISO 9963-2

2.11  Nitrati              mg/l   NO(3)    SPEK         SIST EN ISO 10304-1

2.12  Sulfati              mg/l   SO(2-)   SPEK         SIST EN ISO 10304-1

2.13  Kloridi              mg/l   Cl(-)    SPEK         SIST EN ISO 10304-1

2.14  Ortofosfati            mg/l   PO(4)(3-)  SPEK         SIST ISO 6878-1

2.15  Borati              mg/l   B      SPEK         SIST ISO 9390
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                PRILOGA 3

       Standardne metode za analizo vzorca podzemnih voda za indikativne parametre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.   Parameter         Enota   Izražen  Merilna    Minimalna Referenčni
št.                      kot    metoda    spodnja  standard
                                    meja
                                    določanja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ORGANSKE HALOGENE SPOJINE
     Organoklorni pesticidi
3.001  Aldrin (1)         mikrog/l       GC/ECD    0,005   SIST EN ISO 6468

3.002  Klordan (15)        mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.003  DDD(o,p) (46)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.004  DDD(p,p) (46)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.005  DDT(p,p) (46)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.006  DDE(p,p) (46)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.007  1,3-dikloropropen (67)   mikrog/l       GC/ECD    0,01

3.008  1,2-diklorpropan (65)   mikrog/l       GC/ECD    0,01

3.009  1,3-diklorpropan-2-ol
     (66)            mikrog/l       GC/ECD    0,01

3.010  2,3-dillorpropen (67)   mikrog/l       GC/ECD    0,01

3.011  Dieldrin (71)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.012  Endosulfan (alfa + beta)
     (76)            mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.013  Endrin (77)        mikrog/l       GC/ECD    0,015

3.014  Izodrin (/)        mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.015  Heptaklor (82)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.016  Heptaklorepoksid (82)   mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.017  Heksaklorobenzen (83)   mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.018  alfa-HCH (85)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.019  beta-HCH (85)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.020  gama-HCH(lindan) (85)   mikrog/l       GC/ECD    0,005

3.021  delta-HCH (85)       mikrog/l       GC/ECD    0,005

     Kloroanilini in
     dikloroanilini (52)

3.022  2-Kloroanilin (17)     mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.023  3-Kloroanilin (18)     mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.024  4-Kloroanilin (19)     mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.025  4-Klor-2,6-dimetilanilin
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.026  2,3-Dikloroanilin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.027  2,4-Dikloroanilin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.028  2,5-Dikloroanilin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.029  2,6-Dikloroanilin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.030  3,4-Dikloroanilin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.031  3.5-Dikloroanilin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.032  2,4,6-Trikloroanilin (/)  mikrogl  spojina  GC/ECD    0,01

     Kloronitroanilini

3.033  4-Kloro-2-nitroanilin
     (27)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.034  2-Kloro-5-nitroanilin (/) mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

     Klorobenzeni,
     diklorobenzeni in
     triklorobenzeni

3.035  Klorobenzen (20)      mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01    SIST EN ISO 6468

3.036  1,2-Diklorobenzen (53   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.037  1,3-Diklorobenzen (54)   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.038  1,4-Diklorobenzen (55)   mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.039  1,2,3-Triklorobenzen (/)  mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.040  1,2,4-Triklorobenzen
     (118)           mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.041  1,3,5-Triklorobenzen (/)  mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.042  1,2,3,4-Tetraklorobenzen
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.043  1,2,3,5-Tetraklorobenzen
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.044  1,2,4,5-Tetraklorobenzen
     (109)           mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.045  Pentaklorobenzen (/)    mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.046  Triklorobenzeni -
     tehnična zmes (117)    mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

     Kloronitrobenzeni,
     dikloronitrobenzeni (63)

3.047  1-Klor-2-nitrobenzen (28) mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.048  1-Klor-3-nitrobenzen (29) mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.049  1-Klor-4-nitrobenzen (30) mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.050  1-Klor-2,4-dinitrobenzen
     (21)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.051  1,2-Diklor-3-nitrobenzen
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.052  1,2-Diklor-4-nitrobenzen
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.053  1,3-Diklor-4-nitrobenzen
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.054  1,3-Diklor-5-nitrobenzen
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.055  1,4-Diklor-2-nitrobenzen
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.056  Pentaklornitrobenzen (/)  mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

     Klorotolueni

3.057  2-Klorotoluen (38)     mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.058  3-Klorotoluen (39)     mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.059  4-Klorotoluen (40)     mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.060  2,4-Diklorotoluen (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD

     Kloronitrotolueni (32)

3.061  2-Klor-4-Nitrotoluen (/)  mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.062  2-Klor-6-Nitrotoluen (/)  mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.063  3-Klor-4-Nitrotoluen (/)  mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.064  4-Klor-2-Nitrotoluen (31) mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.065  4-Klor-3-Nitrotoluen (/)  mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.066  5-Klor-2-Nitrotoluen (/)  mikrog/l  spojina  GC/ECD

     Klorotoluidini (42)

3.067  2-Klor-p-toluidin (41)   mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.068  3-Klor-o-toluidin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.069  3-Klor-p-toluidin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.070  5-klor-o-toluidin (/)   mikrog/l  spojina  GC/ECD

     Kloronaftaleni (26)

3.071  1-Kloronaftalen (25)    mikrog/l  spojina  GC/ECD

3.072  Kloronaftaleni -
     tehnična zmes (26)     mikrog/l  spojina  GC/ECD

     Klorirani fenoli

3.073  2-Amino-4-Klorofenol (2)  mikrog/l       GC/MS     0,01    EPA 8040

3.074  4-Kloro-3-Metilfenol (24) mikrog/l       GC/MS     0,01    EPA 8040

3.075  2-Klorofenol (33)     mikrog/l       GC/MS     0,01    EPA 8040

3.076  3-Klorofenol (34)     mikrog/l       GC/MS     0,01    EPA 8040

3.077  4-Klorofenol (35)     mikrog/l       GC/MS     0,01    EPA 8040

3.078  2,4-Diklorofenol (64)   mikrog/l       GC/MS     0,01    EPA 8041

3.079  Pentaklorofenol (102)   mikrog/l       GC/MS     0,01    EPA 8042

3.080  Triklorofenoli (122)    mikrog/l       GC/MS     0,01    EPA 8043

     Ostale klorove spojine

3.081  Benzilklorid (alfa-
     klorotoluen) (9)      mikrog/l

3.082  Benzilidenklorid

     (alfa-alfa-diklorotoluen)
     (10)            mikrog/l

3.083  Kloralhidrat (14)     mikrog/l

3.084  Kloroocetna kislina (16)  mikrog/l

3.085  2-Kloroetanol (22)     mikrog/l

3.086  3-Kloropropen
     (alilklorid) (37)     mikrog/l

3.087  Cianurjev klorid (44)   mikrog/l

3.088  Diklorobenzidin (56)    mikrog/l

3.089  Diklorodiizopropileter
     (57)            mikrog/l

3.090  Epiklorhidrin (78)     mikrog/l

     Ariloksialkanojske
     kisline - pesticidi

3.091  2,4-D (45)         mikrog/l       GC/MS/

                             SIM(pH2)   0,05    ISO/DIS 15913

3.092  Diklorprop (69)      mikrog/l       GC/MS/

                             SIM(pH2)   0,05

3.093  Diklofop (/)        mikrog/l

3.094  Fenoksaprop-P (/)     mikrog/l

3.095  Fluazipop (/)       mikrog/l

3.096  Fluroksipir (/)      mikrog/l

3.097  Haloksifop (/)       mikrog/l

3.098  MCPA (90)         mikrog/l       GC/MS/

                             SIM(pH2)   0,05

3.099  MCPB (/)          mikrog/l       GC/MS/

                             SIM(pH2) 0,05

3.100  Mekoprop (91)       mikrog/l

3.101  2,4,5-T (107)       mikrog/l       GC/MS/

                             SIM(pH2) 0,05

3.102  Triklopir (/)       mikrog/l

     Poliklorirani bifenili
     (101)

3.103  2,4,4'-Triklorobifenil
     (PCB-28)          mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01    SIST EN ISO 6468

3.104  2,2',5,5'-
     Tetraklorobifenil
     (PCB-52)          mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.105  2,2',4,5,5'-
     Pentaklorobifenil

     (PCB-101)         mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.106   2,2',3,4,4',5'-
     Heksaklorobifenil

     (PCB-138)         mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.107  2,2',4,4',5,5'-
     Heksaklorobifenil

     (PCB-153)         mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.108  2,2',3,4,4',5,5'-
     Heptaklorobifenil

     (PCB-180)         mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01    SIST EN ISO 6468

3.109  2,2',3,3',4,4',5,5'-
     Oktaklorobifenil

     (PCB-194)         mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

3.110  2,3',4,4',5-
     Pentaklorobifenil

     (PCB-118)         mikrog/l  spojina  GC/ECD    0,01

     ORGANSKE FOSFORJEVE
     SPOJINE

     Organofosforni pesticidi

3.111  Acefat (/)         mikrog/l  spojina

3.112  Azinfos-metil (6)     mikrog/l  spojina

3.113  Azinfos-etil (5)      mikrog/l  spojina

3.114  Bromofos-etil (/)     mikrog/l  spojina

3.115  Cianofos (/)        mikrog/l  spojina

3.116  Demeton-S-metil (47)    mikrog/l  spojina

3.117  Diazinon (/)        mikrog/l  spojina

3.118  Diklorfos (70)       mikrog/l  spojina

3.119  Dimetoat (73)       mikrog/l  spojina

3.120  Disulfoton (75)      mikrog/l  spojina

3.121  Etion (/)         mikrog/l  spojina

3.122  Etoprofos (/)       mikrog/l  spojina

3.123  Fenamifos (/)       mikrog/l  spojina

3.124  Fention (81)        mikrog/l  spojina

3.125  Fenitrotion (80)      mikrog/l  spojina

3.126  Fentoat (/)        mikrog/l  spojina

3.127  Foksim (103)        mikrog/l  spojina

3.128  Fonofos (/)        mikrog/l  spojina

3.129  Forat (/)         mikrog/l  spojina

3.130  Formotion (/)       mikrog/l  spojina

3.131  Fosalon (/)        mikrog/l  spojina

3.132  Fosetil (am.) (/)     mikrog/l  spojina

3.133  Fosfamidon (/)       mikrog/l  spojina

3.134  Fosmet (/)         mikrog/l  spojina

3.135  Izofenfos (/)       mikrog/l  spojina

3.136  Klorfenvinfos (/)     mikrog/l  spojina

3.137  Klormefos (/)       mikrog/l  spojina

3.138  Klorpirifos (/)      mikrog/l  spojina

3.139  Klorpirifos-metil (/)   mikrog/l  spojina

3.140  Kumafos (43)        mikrog/l  spojina

3.141  Malation (89)       mikrog/l  spojina

3.142  Metamidofos (93)      mikrog/l  spojina

3.143  Metidation (/)       mikrog/l  spojina

3.144  Mevinfos (94)       mikrog/l  spojina

3.145  Monokrotofos (/)      mikrog/l  spojina

3.146  Naled (/)         mikrog/l  spojina

3.147  Ometoat (97)        mikrog/l  spojina

3.148  Oksidemeton-metil (98)   mikrog/l  spojina

3.149  Paration (100)       mikrog/l  spojina

3.150  Paration-metil (/)     mikrog/l  spojina

3.151  Pirimifos-etil (/)     mikrog/l  spojina

3.152  Pirimifos-metil (/)    mikrog/l  spojina

3.153  Pirazofos (/)       mikrog/l  spojina

3.154  Sulfotep (/)        mikrog/l  spojina

3.155  Temefos (/)        mikrog/l  spojina

3.156  Terbufos (/)        mikrog/l  spojina

3.157  Tetraklorvinfos (/)    mikrog/l  spojina

3.158  Tiometon (/)        mikrog/l  spojina

3.159  Triazofos (113)      mikrog/l  spojina

3.160  Triklorfon (116)      mikrog/l  spojina

3.161  Vamidotion (/)       mikrog/l  spojina

     Druge fosforjeve spojine

3.162  Tributilfosfat (114)    mikrog/l  spojina  GC/MS

     ORGANSKE KOSITROVE
     SPOJINE

3.163  Dibutilkositer diklorid
     (49)            mikrog/l  spojina  GC/MS/MS   0,08

3.164  Dibutilkositer oksid (50) mikrog/l  spojina  GC/MS/MS   0,08

3.165  Dibutilkositrove spojine
     (ostale) (51)       mikrog/l  spojina  GC/MS/MS   0,08

3.166  Tetrabutilkositer (108)  mikrog/l  spojina  GC/MS/MS   0,08

3.167  Tributilkositer oksid
     (115)           mikrog/l  spojina  GC/MS/MS   0,08

3.168  Trifenilkositer acetat
     (125)           mikrog/l  spojina  GC/MS/MS   0,08

3.169  Trifenilkositer klorid
     (126)           mikrog/l  spojina  GC/MS/MS   0,08

3.170  Trifenilkositer
     hidroksid (127)      mikrog/l  spojina  GC/MS/MS   0,08

     ALIFATSKI HALOGENI
     OGLJIKOVODIKI

     Alkani

3.171  Tribromometan (/)     mikrog/l  spojina  GC/HS     1     SIST EN ISO 10301

3.172  1,2-Dibromoetan (48)    mikrog/l  spojina

     Klorometani

3.173  Bromodiklorometan (/)   mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.174  Bromotriklorometan (/)   mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.175  Dibromoklorometan (/)   mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.176  Diklorometan (62)     mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.177  Trikloronitrometan (/)   mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.178  Triklorometan (23)     mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.179  Tetraklorometan (13)    mikrog/l  spojina  GC/HS     1

     Kloroetani

3.180  1,1-Dikloroetan (58)    mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.181  1,2-Dikloroetan (59)    mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.182  1,1,1-Trikloroetan (119)  mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.183  1,1,2-Trikloroetan (120)  mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.184  1,1,2-Triklorotrifluore-
     tan (123)         mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.185  1,1,1,2-Tetrakloroetan
     (/)            mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.186  1,1,2,2-Tetrakloroetan
     (110)           mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.187  Pentakloroetan (/)     mikrog/l  spojina

3.188  Heksakloroetan (86)    mikrog/l  spojina

     Kloropropani

3.189  1,3-Dikloropropan (/)   mikrog/l  spojina

3.190  1,1,2-Trikloropropan (/)  mikrog/l  spojina

3.191  1,2,3-Trikloropropan (/)  mikrog/l  spojina

     Kloroeteni

3.192  Kloroeten (vinilklorid)
     (128)

3.193  1,1-Dikloroeten (60)    mikrog/l  spojina  GC/HS     1     SIST EN ISO 10301

3.194  1,2-Dikloroeten (61)    mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.195  cis-1,2-Dikloroeten (/)  mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.196  trans-1,2-Dikloroeten (/) mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.197  1,1,2-Trikloroeten (121)  mikrog/l  spojina  GC/HS     1

3.198  1,1,2,2-Tetrakloroeten
    (111)            mikrog/l  spojina  GC/HS     1

     Klorobutadieni

3.199  2-Klorobutadien (36)    mikrog/l  spojina

3.200  Heksaklorobutadien (84)  mikrog/l  spojina

     OSTALE ORGANSKE SPOJINE
     (kancerogene)

     Amini

3.201  Benzidin (8)        mikrog/l  spojina

3.202  Dietilamin (72)      mikrog/l  spojina

3.203  Dimetilamin (74)      mikrog/l  spojina

     Aromatski ogljikovodiki
     - benzeni, ksileni

3.204  Benzen (7)         mikrog/l  spojina  GC/HS     5     SIST ISO 11423-1

3.205  Butil-hidroksitoluen (/)  mikrog/l  spojina

3.206  Stiren (vinilbenzen) (/)  mikrog/l  spojina

3.207  Toluen (112)        mikrog/l  spojina  GC/HS     5

3.208  1,2-Dimetilbenzen (/)   mikrog/l  spojina

3.209  1,3-Dimetilbenzen (/)   mikrog/l  spojina

3.210  1,4-Dimetilbenzen (/)   mikrog/l  spojina

3.211  Etilbenzen (79)      mikrog/l  spojina

3.212  1,2,3-Trimetilbenzen (/)  mikrog/l  spojina

3.213  1,2,4-Trimetilbenzen (/)  mikrog/l  spojina

3.214  1,3,5-Trimetilbenzen (/)  mikrog/l  spojina

3.215  Ksileni - tehnična
     zmes (129)         mikrog/l  spojina

3.216  Izopropilbenzen (87)    mikrog/l  spojina

     Policiklični aromatski
     ogljikovodiki

3.217  Naftalen (96)       mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005   ISO-DIS 7981-2

3.218  Acenaftilen (/)      mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.219  Acenaften (/)       mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.220  Fluoren (/)        mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.221  Fenantren (/)       mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.222  Antracen (4)        mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.223  * Fluoranten (/)      mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.224  Piren (/)         mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005   ISO-DIS 7981-2

3.225  Benzo(a)antracen (/)    mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.226  Krizen (/)         mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.227  * Benzo(b)fluoranten (99) mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.228  * Benzo(k)fluoranten (/)  mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.229  * Benzo(a)piren (99)    mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.330  * Benzo(ghi)perilen (/)  mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.331  Dibenzo(a,h)antracen (/)  mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.332  * Indeno(1,2,3-cd)
     piren (/)         mikrog/l  spojina  GC/MSD    0,005

3.333  PAO skupaj (*) (/)     mikrog/l  spojina  izračun    0,005

     Pesticidi         mikrog/l  spojina

3.334  Propanil (104)       mikrog/l  spojina

3.335  Trifluralin (124)     mikrog/l  spojina

3.336  Linoron (88)        mikrog/l  spojina  HPLC     0,05

3.337  Monolinoron (95)      mikrog/l  spojina  HPLC     0,05

3.338  Simazin (106)       mikrog/l  spojina  GC/MS

                             /SIM(pH7)   0,03    ISO/FDIS 11369

3.339  Atrazin (/)        mikrog/l  spojina

3.340  Klorotoluron (/)      mikrog/l  spojina

3.341  Cianazin (/)        mikrog/l  spojina

3.342  Desetilatrazin (/)     mikrog/l  spojina

3.343  Diuron (/)         mikrog/l  spojina

3.344  Heksazinon (/)       mikrog/l  spojina

3.345  Isoproturon (/)      mikrog/l  spojina

3.346  Linuron (/)        mikrog/l  spojina

3.347  Metazaklor (/)       mikrog/l  spojina

3.348  Metabenztiazuron (/)    mikrog/l  spojina

3.349  Metobromuron (/)      mikrog/l  spojina

3.350  Metolaklor (/)       mikrog/l  spojina

3.351  Metoksuron (/)       mikrog/l  spojina

3.352  Monolinuron (/)      mikrog/l  spojina

3.353  Sebutilazin (/)      mikrog/l  spojina

3.354  Terbutilazin (/)      mikrog/l

     Druge organske snovi

3.355  Bifenil (11)        mikrog/l  spojina

     MINERALNA OLJA

3.356  Mineralna olja       mg/l         IR      0.005   Nest. m. GC/MS

     KOVINE IN NEKOVINE

3.357  Antimon (/)        mikrog/l  Sb     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.358  Arzen (4)         mikrog/l  As     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.359  Baker (/)         mikrog/l  Cu     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.360  Barij (/)         mikrog/l  Ba     ICP/MS    50     DIN 38406-29

3.361  Berilij (/)        mikrog/l  Be     ICP/MS    0,20    DIN 38406-29

3.362  Bor (/)          mg/l    B     ICP/MS    0,02    DIN 38406-29

3.363  Cink (/)         mikrog/l  Zn     ICP/MS    5     DIN 38406-29

3.364  Kadmij (12)        mikrog/l  Cd     ICP/MS    0,1    DIN 38406-29

3.365  Kobalt (/)         mikrog/l  Co     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.366  Kositer (/)        mikrog/l  Sn     ICP/MS    2     DIN 38406-29

3.367  Krom sk. (/)        mikrog/l  Cr     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.368  Molibden (/)        mikrog/l  Mo     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.369  Nikelj (/)         mikrog/l  Ni     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.370  Selen (/)         mikrog/l  Se     ICP/MS    0,6    DIN 38406-29

3.371  Srebro (/)         mikrog/l  Ag     ICP/MS    1     DIN 38406-30

3.372  Svinec (/)         mikrog/l  Pb     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.373  Talij (/)         mikrog/l  Tl     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.374  Titan (/)         mikrog/l  Ti     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.375  Telur (/)         mikrog/l  Te     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.376  Uran (/)          mikrog/l  U     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.377  Vanadij (/)        mikrog/l  V     ICP/MS    1     DIN 38406-29

3.378  Živo srebro (92)      mikrog/l  Hg     ICP/MS    0,2    DIN 38406-.29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opomba:

Parametri imajo poleg imena v oklepaju navedeno številko iz seznama objavljenega v Uradnem listu
Evropske skupnosti, dne 14. 7. 1982, No C 176/3. V tem seznamu je navedenih 129 spojin oziroma skupin
spojin z nevarnimi lastnostmi.


AAA Zlata odličnost