Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

264. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev centralne čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici, stran 556.

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev centralne čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev centralne čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 19. 1. 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 19. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev centralne čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici
1. člen
Odlok lokacijskega načrta za zgraditev centralne čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/93 in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 63/93) se spremeni tako, da se:
– četrti odstavek 13. člena zamenja z novim odstavkom, ki glasi:
Pri gabaritih objektov čistilne naprave ter pripadajočih upravnih in pomožnih objektih so možne tolerance znotraj meje ureditvenega območja čistilne naprave le na podlagi zahtev tehnologije in kapacitete enot čiščenja (PE), vendar na podlagi predhodnih strokovnih podlag in ob pogoju soglasij vseh tangiranih upravljalcev komunalnih vodov in naprav ter z upoštevanjem posebnih strokovnih podlag glede vpivov na okolje.
– drugi odstavek 14. člena se zamenja z novim odstavkom, ki glasi:
Izgradnja brvi za naselji Košnica in Tremerje ter rekonstrukcija križišča v Košnici zaradi gradnje čistilne naprave se smatra za prioritetno in se izvede najkasneje do konca leta 2002.
2. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-320/99
Celje, dne 19. januarja 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost