Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

973. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)
974. Zakon o meroslovju (ZMer-1)
975. Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD)
976. Zakon o javnih skladih (ZJS)
977. Obvezna razlaga 46. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) - ORZIS46
978. Obvezna razlaga 124. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) - ORZIS124
979. Obvezna razlaga 127. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) - ORZIS127

Sklepi

980. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

981. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Bukarešti
982. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
983. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Pozivi

984. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

985. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Minneapolisu
986. Sklep o postavitvi častnega konzula v Minneapolisu

MINISTRSTVA

987. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu plovbni tehnik
988. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ladijski strojni tehnik
989. Odredba o količnikih za določitev osnovnih plač za tipična delovna mesta v višjih strokovnih šolah
990. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane
991. Pravilnik Ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij
992. Navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije
993. Sprememba sodnega reda
994. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
995. Odločba o soglasju k aktu o spremembi akta o ustanovitvi Ustanove CEEMAN Ustanova za razvoj menedžmenta v srednji in vzhodni Evropi

USTAVNO SODIŠČE

996. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 9. člena, drugi in četrti odstavek 11. člena ter 2. točka osmega odstavka 28. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb niso v neskladju z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

997. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo
998. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2000

OBČINE

Gornja Radgona

999. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Apače
1000. Odlok o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - sejem"
1001. Odlok o zazidalnem načrtu Gornja Radgona-Trate

Idrija

1002. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks

Ig

1003. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost

Jesenice

1004. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi ter oddaji v najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Jesenice

Juršinci

1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci

Kranj

1006. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem

Križevci

1007. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Križevci
1008. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o določitvi varstvenih pasov vodnjakov v Lukavcih
1009. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2000
1010. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2000

Krško

1011. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
1012. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 342/2, k.o. Videm in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 543/22, k.o. Stara vas in nepremičnino parc. št. 36/3, k.o. Videm
1013. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Krško

Kuzma

1014. Poslovnik Nadzornega odbora občine Kuzma

Loška dolina

1041. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2000
1042. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obrh
1043. Sprememba statuta Občine Loška dolina
1044. Sklep o ugotovitvi predčasnega prenehanja mandata župana
1045. Sklep o popisu in prevzemu premoženja
1046. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1047. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina

Mežica

1015. Odredba o začasni prepovedi prometa na vseh lokalnih cestah v Občini Mežica za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton

Mirna Peč

1016. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2000

Novo mesto

1017. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjena v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutka odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega parka Sv. Rok
1018. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Portoval

Prebold

1019. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold
1020. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold
1021. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold

Rogaška Slatina

1022. Odlok o razglasitvi Calske gorce za kulturni spomenik
1023. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
1024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina
1025. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v letu 2000

Slovenj Gradec

1026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju plakete Mestne občine Slovenj Gradec na področju športa in priznanja športnik leta v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1027. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje Kulturnega doma)

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1028. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2000

Šalovci

1029. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 1999
1030. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2000
1031. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

Vojnik

1032. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik cona 8 in 9

Vrhnika

1033. Odlok o ureditvenem načrtu širitve pokopališča Blatna Brezovica
1034. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Žužemberk

1035. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2000
1036. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk za programske zasnove za: a) zazidalni načrt za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku, b) zazidalni načrt za obrtno-industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku, c) zazidalni načrt za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru, d) zazidalni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor
1037. Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku
1038. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno-industrijsko cono sejmišče v Žužemberku
1039. Program priprave zazidalnega načrta za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru
1040. Program priprave zazidalnega načrta za poslovno-stanovanjsko cono Dvor

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

17. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper (BCYNSNJ)
18. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske (BTHGS)
19. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države Izrael (BILSMO)
20. Zakon o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije - SFRJ, nizozemskim upnikom (BNLPDO)
21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju obrambe med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko (BPOSPO)
22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za ljudsko obrambo Republike Poljske o sodelovanju na obrambnem področju (BPLSMO)
23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije (BBOSMO)

Vlada Republike Slovenije

24. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o dajanju nevračljive pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1999
25. Uredba o ratifikaciji spremembe VI. in XIV. člena Statuta Mednarodne agencije za atomsko energijo

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost