Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

999. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Apače, stran 3169.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 11. seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Apače
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Apače (Uradni list RS, št. 52/96 in Uradne objave občine Gornja Radgona, št. 17/98). Spremembe je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. pod številko 10/99 – UN/GR v novembru 1999.
Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu se nanašajo na spremembo meje območja obdelave ter na spremembo pogojev zazidave na posameznih parcelah (namembnost in velikosti objektov ter odmiki) v skladu z novimi grafičnimi prilogami.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo obrazložitev s prilogami ter grafično prilogo Ureditvena situacija v M 1:1000.
3. člen
5. člen odloka o ureditvenem načrtu Apače se dopolni z novim, drugim odstavkom, ki se glasi:
»V območju obdelave se vključijo vsa območja, ki so vključena v območje naselja v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 82/99) in tudi zemljišča s pripisanimi parcelami št. 469/48, 469/49, 469/52, 469/53 in 520/1 k.o. Apače.«
4. člen
V 7. členu se briše prvi stavek v prvem odstavku in se nadomesti z besedilom:
»V južnem krilu Kulturnega doma se v delu pritličja uredijo garaže za gasilska vozila, kot nadomestne v sedanjem gasilskem domu, ki se deloma poruši.«
5. člen
8. člen odloka se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»Obstoječi gozd se mora ohraniti ali nadomestiti z novo zasaditvijo.«
6. člen
Prvi stavek v 9. členu odloka se črta in nadomesti z besedilom:
»Predvidene stavbe lahko imajo stanovanjsko namembnost, mešano stanovanjsko – obrtno ali obrtno namembnost.«
Črta se zadnji stavek istega člena.
7. člen
Za 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b in 9.c členi, ki se glasijo:
»9.a člen
Posebni pogoji za zahodni del območja:
Na območju med naseljem in zdravstvenim domom je predvidena gradnja stanovanjskih, obrtnoservisnih in mešanih objektov. Mešani objekti so lahko ločeni ali združeni.
9.b člen
Posebni pogoji za vzhodni del:
Območje je namenjeno industrijskim, obrtnim, servisnim in storitvenim dejavnostim. Objekti se lahko gradijo kot enoten objekt ali kot posamezne ločene enote. Gradnja objektov ali postavitev montažnih objektov izven označene gradbene linije ni dopustna. Posamezne nove parcele se lahko združijo. Južni rob območja je potrebno zazeleniti.
9.c člen
Pogoji za gradnjo na parcelah, ki v ureditvenem načrtu niso obravnavane:
»Na parcelah, na katerih v ureditvenem načrtu niso vrisani predvideni objekti, je gradnja možna ob upoštevanju pogojev glede lege, gabaritov, oblike in odmikov, kot veljajo za novogradnje. Formiranje samostojnih parcel je možno, če imajo parcele, ki nastanejo z delitvijo ustrezno funkcionalno zemljišče, če niso manjše od 4 arov in če imajo zagotovljen dovoz na javno cesto ter zagotovljene komunalne priključke.«
8. člen
23. člen odloka se dopolni z novim enajstim odstavkom, ki se glasi:
»Dodatna funkcionalna zemljišča, ki izhajajo iz dejavnosti so parkirišča. Pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upoštevati naslednje kriterije:
-----------------------------------------------------------------
Dejavnost          Število parkirnih mest (PM) na enoto
-----------------------------------------------------------------
Stanovanjski objekti     1 PM na stanovanje
Poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 netto površine
Prodajni prostori      1 PM na 30 m2 koristne površine
Nakupovalni center      1 PM na 15 m2 koristne površine
Gostinski objekti      1 PM na 8 sedežev
Gostišča s prenočišči    1 PM na 2 ležišči
Prireditveni prostori    1 PM na 5 sedežev
Zdravstveni domovi      1 PM na 30 m2 koristne površine
Šole, vrtci         1 PM na 2 zaposlena
Industrijski obrati –    1 PM na 50 m2 netto površine in 1 PM
obrtne delavnice,      na 2 zaposlena
servisi
-----------------------------------------------------------------
9. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
»23. a člen
Varstvo pred hrupom
Pri vseh posegih se morajo upoštevati predpisi s področja varstva pred hrupom.
Na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) uvrščamo pretežni del naselja v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, razen območij ob šoli, vrtcu in zdravstvenem domu, ki so označena v grafičnih prilogah, ki so sestavni del odloka, ki so uvrščena v območje z II. stopnjo varstva pred hrupom.
Za vse posege, za katere se v lokacijskem postopku ugotovi ali domneva, da bodo povzročali prekomerno obremenitev s hrupom, se izdela ekspertno mnenje, na podlagi katerega se določijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo prekomernih vplivov.«
10. člen
Za 26. členom odloka se doda novi 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
Odstopanja
Poleg že navedenih odstopanj v velikosti objektov in oblikovanju streh so dopustna še odstopanja od grafičnih prilog iz 3. člena. Dopustna so odstopanja v legi objektov in odmikih od parcelnih mej, če se v lokacijskem postopku ugotovi, da odstopanje ne bo poslabšalo pogojev bivanja in če se z drugačnim odmikom in lego objekta ne poslabšajo sanitarni in požarni pogoji na obravnavani in sosednjih parcelah in da se ohrani za naselje ali ožje območje značilna lega, oblika in velikost objektov.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-14/97-3
Gornja Radgona, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.