Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1033. Odlok o ureditvenem načrtu širitve pokopališča Blatna Brezovica, stran 3205.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/ 84, 37/ 85, 29/ 86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na 7. seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu širitve pokopališča Blatna Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt širitve pokopališča Blatna Brezovica, ki ga je izdelal Primis, d.d., Tržaška cesta 23, Vrhnika, pod št. 38/99, v septembru 1999.
2. člen
Vsebina ureditvenega načrta za območje pokopališča Blatna Brezovica:
1. Besedni del
1.1 opis meje območja
1.2 funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve
1.3 pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov
1.4 pogoji prometnega in komunalnega urejanja
1.5 etape izvajanja ureditvenega načrta
1.6 obveznost investitorjev in izvajalcev
1.7 končna določila
2. Grafični del
2.1 mapna kopija 1:2880
2.2 izsek iz plana 1:5000
2.3 geodetski in katastrski načrt 1:200
2.4 meja območja urejanja in predlog parcelacije 1:200
2.5 idejna zasnova objekta – var. 1, var. 2 1:100
2.6 urbanistični in arhitektonski pogoji, ureditev zunanjih površin ter numerični podatki 1: 200
2.7 prometna in komunalna ureditev 1:200
II. MEJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3. člen
Zahodno mejo območja ureditvenega načrta (meja teče v nasprotni smeri urinega kazalca) predstavlja linija med skrajno severno točko parcele št. 578/1 in točko, ki leži na južni meji te iste parcele. Tu se pravokotno obrne proti vzhodu in seka parcelo št. 580/1 do meje s parcelo št. 3089. Na tej točki se meja obrne pravokotno proti severu in preseka parcelo št.3089 in JZ del parcele št. 767. Na višini južne meje (stavbne) parcele št. 43 se obrne proti zahodu in teče po njeni parcelni meji do JZ vogala, kjer se obrne proti severu. V vzhodni smeri meja seka parcele št. 756, št. 757. št. 759 in parcelno mejo parcele št. 3089. Meja se obrne proti SZ do višine izhodiščne točke in se sklene v stičišču mej parcel št. 575, 578 in 3089.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno pokopališki dejavnosti in obsega:
– gradnjo poslovilnega objekta,
– gradnjo poslovilne ploščadi,
– ureditev dostopnih površin (pot med poslovilnim objektom in pokopališčem),
– preureditev parkirišča,
– ureditev brežin,
– ureditev zelenih površin,
– komunalno ureditev.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Situacija objekta in zunanja ureditev z dimenzijami in tolerancami sta podani v grafičnih prilogah tega ureditvenega načrta.
a) Nov poslovilni objekt mora biti oblikovalsko prilagojen osnovnim regionalnim značilnostim tovrstnih objektov. Poudarek v prostoru mora ostati cerkev, čemur mora biti podrejeno tako oblikovanje kot višinski gabarit novega objekta.
Objekt je lociran ob dostopni cesti, na zahodni strani cerkve in parkirnega prostora. Postavljen je osno na simetralo (glavno os), ki povezuje nov objekt z vhodom na pokopališče (a) z glavnim vhodom v cerkev (b).
– tlorisni gabarit objekta je 8.60 × 4.90 m (ima naslednje prostore: prostor za dva pokojnika, sanitarije in čajno kuhinjo),
– strešni tloris je 13.20 × 8.60 m,
– vertikalni gabarit je P,
– streha je simetrična dvokapnica, naklona 35 stopinj, kritina je opečni bobrovec,
– višina kapi je +2.70m, višina slemena je +5.80 (nad koto tlaka +0.10m),
– fasada je izvedena v zaglajenem zidarskem ometu, belo opleskana,
– okna in vrata so lesena, v naravni barvi.
b) Poslovilna ploščad pred poslovilnim objektom je postavljena simetrično na glavno os. Tloris ploščadi je krog s premerom 8 m. Tlak je izveden kot je prikazano v grafični prilogi ureditvenega načrta.
c) Pot, ki povezuje poslovilni objekt in pokopališče je zasnovana v glavni osi in poudarjena v tlaku. Pot je široka 1.50 m.
d) Predvideni parkirni prostor je na isti lokaciji kot obstoječi le, da je pomaknjen proti jugu za ca. 2.50 m – vzporedno z glavno osjo. Parkirišče ima 7 urejenih parkirnih mest.
e) Ureditev brežin
Zaradi izpostavljene lege območja urejanja, predvideni novi posegi ne smejo vplivati na izgled značilne krajinske slike. Postavitev opornih zidov v nobenem primeru ni dovoljena. Nujna je sanacija nasutega terena v JZ delu območja. Teren se splanira tako, da dobi spet naraven izgled pobočja.
f) Ureditev zelenih površin
Okrog poslovilnega objekta in vzdolž parkirišča se zasadijo drevesa in nizko grmičevje. Živa meja (obrezuje se na višini 1.20 m) omejuje prostor za kontejnerje.
Za ozelenitev naj se uporabijo avtohtone rastlinske vrste.
V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA IN PROMETNEGA UREJANJA OBMOČJA
6. člen
a) Kanalizacija
Vse čiste meteorne vode z objekta in zelenic se s posebno kanalizacijo vodijo do odprtega melioracijskega jarka, ki je sposoben to vodo odvajati brez škode za dolvodne lastnike zemljišč. Vse sanitarne in fekalne vode se speljejo v triprekatno, vodotesno, nepretočno greznico.
b) Vodovod
Objekt se priključi na obstoječe vodovodno omrežje. Vodnjak – betonsko korito z vodnim priključkom se prestavi iz obstoječe lokacije – ob parkirišču, na severno stran vhoda na pokopališče (ob oporni zid).
c) Javna higiena
Za zbiranje in odvoz odpadkov je predviden prostor ob parkirišču (vzhodna stran).
d) Elektrika
Objekt bo priključen na obstoječe električno omrežje (cerkev). Ploščad bo osvetljena s stenskimi svetilkami na mrliški vežici, parkirišče pa z dvema visokima svetilkama.
e) Ogrevanje
Objekt bo ogrevan z električno energijo.
f) Promet
Dostop je možen po cesti iz vasi, ki že zdaj predstavlja glavno dostopno pot.
VI. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
7. člen
Ureditveni načrt se lahko izvaja v dveh fazah:
– v prvi fazi se zgradi objekt s poslovilno ploščadjo in drugimi elementi zunanje ureditve okolice objekta,
– v drugi fazi se preuredi parkirni prostor in uredi brežino na JZ delu območja urejanja.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
8. člen
Pri izdelavi in izvedbi tehnične dokumentacije, morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila ureditvenega načrta in odloka. Kolikor se pogoji v naslednjih etapah izvajanja spremenijo, vendar so še v skladu z osnovnimi določili ureditvenega načrta, si mora investitor pridobiti novo lokacijsko odločbo.
Kolikor spremenjeni pogoji ne ustrezajo temu ureditvenemu načrtu, je potrebno ureditveni načrt novelirati.
VIII. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/1-352–19/99
Vrhnika, dne 11. februarja 2000.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.