Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1006. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem, stran 3180.

Na podlagi 4., 97. in 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91, 9/94 – odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in 1/2000) ter 18., 93. in 98. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na 12. seji dne 26. 1. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za dodelitev neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o pogojih in merilih za dodelitev neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni splošni in posebni pogoji, normativi, postopek, po katerem Mestna občina Kranj dodeli neprofitno ali profitno stanovanje v najem, ter merila za uveljavljanje pravice do dodelitve neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV NEPROFITNEGA ALI PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, so:
1. da je prosilec polnoleten državljan Republike Slovenije,
2. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani (po 6. členu stanovanjskega zakona) stalno prebivališče v Mestni občini Kranj najmanj eno leto pred objavo razpisa,
3. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni najemnik socialnega ali neprofitnega stanovanja, ki presega površino normativa iz 5. člena tega pravilnika,
4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja,
5. da prosilec ni prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki je stanovanje odkupil skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj, oziroma je pravico do odkupa stanovanja prenesel na ožje družinske člane in je bilo nato stanovanje odtujeno,
6. da prosilec ni vrnil izpraznjenega ali zamenjal primernega stanovanja za manjšega in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja (126. člen stanovanjskega zakona),
7. da ima prosilec in ožji družinski člani poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj,
8. da ima prosilec in ožji družinski člani mesečne dohodke na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred objavo razpisa nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) ter 26. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in ne presegajo naslednjega merila:
-----------------------------------------------------------------
                Skupni dohodek družine, preračunan
                   na družinskega člana, ne sme
               presegati spodaj navedenega odstotka
Število članov         nadpovprečno čisto plačo v državi
gospodinjstva              (3 mesece pred razpisom)
-----------------------------------------------------------------
1                               80%
2                               50%
3                               20%
4                               5%
5 in veččlansko            največ do povprečne plače
                      v državi (oziroma 0 %)
-----------------------------------------------------------------
III. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA IN PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
3. člen
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
1. da so ožji družinski člani prosilca državljani Republike Slovenije ali tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v skladu z zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99),
2. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik stanovanja, stanovanjske hiše, počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali druge nepremičnine, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja. Vrednost nepremičnine se v primeru pritožbe prosilca ugotovi na podlagi ocenitve sodnega cenilca ustrezne stroke na stroške pritožnika,
3. da prosilcu ali njegovemu ožjemu družinskemu članu ni na podlagi pravnomočne sodbe sodišča prenehalo najemno razmerje,
4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnin, katerih vrednost presega 30% vrednosti primernega stanovanja. Vrednost premičnine se v primeru pritožbe prosilca ugotovi na podlagi ocenitve sodnega cenilca ustrezne stroke na stroške pritožnika,
5. da prosilec z ožjimi družinskimi člani ne prebiva v stanovanju Mestne občine Kranj,
6. da ima prosilec stalen dohodek oziroma da je v rednem delovnem razmerju,
7. prosilec se ne more prijaviti sam, če živi z družino v skupnem gospodinjstvu.
Upravičenci do neprofitnih stanovanj so tudi najemniki socialnih stanovanj Mestne občine Kranj, za katere je po preverjanju upravičenosti do socialnega stanovanja ugotovljeno, da skupni prihodki družine presegajo mejo, ki je določena za socialne upravičence.
4. člen
Na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati:
1. tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno primerno družbeno stanovanje ali pa so stanovanjsko pravico na podlagi pravnomočne sodbe izgubili,
2. osebe, ki na naslovu stanujejo nezakonito in o sedanjem bivanju nimajo veljavnih listin.
IV. NORMATIVI ZA NEPROFITNA IN PROFITNA STANOVANJA
5. člen
Pri dodelitvi neprofitnih in profitnih stanovanj v najem Mestna občina Kranj uporablja naslednje površinske normative:
----------------------------------------------------------
Število ožjih             Površina stanovanja
družinskih članov                    m2
----------------------------------------------------------
    1                       do 34
    2                       do 50
    3                       do 63
    4                       do 76
    5                       do 85
    6                      do 102
----------------------------------------------------------
Za vsakega dodatnega ožjega družinskega člana se površina poveča za 10 m2.
Mestna občina Kranj lahko dodeli v najem tudi stanovanje, ki odstopa od površinskih normativov, če ni mogoče zagotoviti stanovanja v merah iz prvega odstavka tega člena. Od površinskih normativov se pri dodeljevanju lahko odstopi navzdol, če prosilec poda pisno soglasje, da soglaša z dodelitvijo takega stanovanja. Če ne soglaša, se stanovanje ponudi naslednjemu na prednostni listi.
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izstopu iz stavbe.
V primeru izpraznitve stanovanja, ki je že prilagojeno uporabi invalida ali družine z invalidnim članom, se to stanovanje dodeljuje samo invalidom oziroma družini z invalidnim članom.
V. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV NEPROFITNIH IN PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
6. člen
Za dodelitev neprofitnih in profitnih stanovanj v najem Mestna občina Kranj objavi razpis v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski Mestne občine Kranj.
7. člen
Javni razpis oblikuje komisija za dodeljevanje stanovanj v najem (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj mora določiti zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev stanovanja,
– potrdila in dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa navesti in priložiti k vlogi,
– okvirno število stanovanj, ki bodo dana v najem,
– okvirni rok za dodelitev stanovanj,
– morebitne druge pogoje,
– razpisni rok, ki traja najmanj 15 dni,
– način objave izidov razpisa,
– uporabo razpisanih obrazcev za oddajo vlog zaradi podatkov, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi,
– kraj in čas zbiranja vlog.
8. člen
Razpis za dodelitev profitnih stanovanj je enak kot razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, razen v tretji alinei, kjer mora biti določeno natančno število, vrsta, lega in standard opremljenosti stanovanja ter višina in vrsta najemnine.
V razpisu se posebej opredeli vrsta profitne najemnine: izhodiščna ali točno določena profitna najemnina. Pri točno določeni profitni najemnini imajo, ob enakem številu točk, prednost prosilci, ki imajo daljši čas stalnega bivanja v Mestni občini Kranj, pri izhodiščni profitni najemnini pa prosilci, ki na javnem razpisu ponudijo višjo najemnino, vendar ta ne sme dosegati oderuške najemnine.
9. člen
Postopek po tem pravilniku izvaja sedemčlanska komisija za dodeljevanje stanovanj v najem, ki jo imenuje župan Mestne občine Kranj, od katerih morata biti dva člana pristojnega organa Sveta mestne občine Kranj, ki pokriva to področje.
10. člen
Za izvedbo točkovanja oziroma preverjanje meril za uvrstitev na listo za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem, tajnik občine - direktor občinske uprave na predlog komisije imenuje tričlanske delovne skupine (v nadaljevanju: komisija za oglede stanovanjskih razmer).
11. člen
Komisija ali pooblaščena organizacija (v nadaljevanju: izvajalec) pregleduje prispele vloge in ugotavlja, ali prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje in ali so vloge opremljene z zahtevanimi potrdili. Izvajalec tudi preverja verodostojnost predloženih potrdil. Prosilci so dolžni, na osnovi obvestila, vloge ustrezno dopolniti v osmih dneh po prejemu obvestila. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno prispele vloge se zavržejo.
12. člen
Na podlagi določil tega pravilnika komisija za oglede stanovanjskih razmer izpolni točkovalni zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije. En izvod zapisnika se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
V primeru dodelitve stanovanja, prilagojenega za potrebe invalidnih oseb se točkuje posebna kategorija upravičencev, to so invalidne osebe ali družine z invalidnim članom.
Prosilec z oddajo vloge dovoljuje, da komisija lahko njegove navedbe preveri pri pristojnih organih. Vloga prosilca se izloči iz nadaljnje obravnave, če se ugotovi, da je prosilec v vlogi navedel neresnične podatke oziroma predložil neresnične dokumente.
VI. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE
13. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev stanovanja se poleg splošnih in posebnih pogojev uporabljajo tudi merila za sestavo prednostne liste, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
V vseh primerih se za točkovanje upoštevajo razmere ob času objave razpisa.
Ob enakem številu točk ima prednost upravičenec, ki ima daljši čas bivanja v Mestni občini Kranj. Nadaljnje merilo za razvrščanje je višji dohodek na družinskega člana.
Za razlago razpisa, razpisnih pogojev, vloge, meril za dodelitev neprofitnih ali profitnih stanovanj in morebitnih nejasnosti je pristojna komisija za dodeljevanje stanovanj v najem.
14. člen
Pri posameznih merilih se več alinej hkrati lahko točkuje le, kjer se pogoji, navedeni v alineah med seboj smiselno ne izključujejo.
Končno vrednost točk pri neprofitnih stanovanjih se izračuna tako, da se sešteje vrednost po merilih od I. do V., kar predstavlja osnovo, tej pa se prišteje ustrezen odstotek na osnovo, ki je določen v merilu VI.
15. člen
Prednostna lista se objavi na enak način kot razpis, pri čemer se tako objavljena lista šteje kot vročitev sklepa o uvrstitvi na prednostno listo posameznemu upravičencu do stanovanja. Udeleženec razpisa se lahko v roku osmih dni od objave prednostne liste pisno pritoži na župana Mestne občine Kranj, ki v 30 dneh o pritožbi izda odločbo. Seznam udeležencev razpisa, ki jim bo dodeljeno stanovanje, se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Pravnomočna prednostna lista velja še 6 mesecev od njene objave za neprofitna stanovanja, ki bodo dodatno izpraznjena v tem času.
VII. DODELITEV NEPROFITNEGA ALI PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
16. člen
Tajnik občine-direktor občinske uprave izda sklep o dodelitvi stanovanja v najem, izvajalec pa zagotovi vročitev. Pred vročitvijo sklepa iz prvega odstavka tega člena komisija ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnih stanovanj se sklepa za nedoločen čas, razen v primerih iz tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika.
17. člen
Udeleženec razpisa, ki mu bo dodeljeno neprofitno stanovanje v najem, je dolžan plačati varščino za zavarovanje pogodbenih obveznosti iz naslova najemnega razmerja. Varščina znaša 12 mesečnih neprofitnih najemnin za dodeljeno stanovanje, pri čemer je osnova za izračun višina neprofitne najemnine za mesec, v katerem bo varščina plačana.
Ob prekinitvi najemne pogodbe se najemniku varščina vrne v revaloriziranem znesku brez obresti v skladu z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije), če najemnik oziroma uporabnik stanovanja nima neporavnanih obveznosti do Mestne občine Kranj.
VIII. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
18. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja in stanovanja, dodeljena po tretjem in četrtem odstavku 20. člena tega pravilnika, se določa na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in odločbe Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 4/99) oziroma v skladu z državnimi predpisi.
Višina najemnine za profitna stanovanja se oblikuje prosto, če z zakonom ni drugače določeno. Izhodiščna profitna najemnina je najmanj za 50% večja kot neprofitna.
IX. ZAMENJAVE NEPROFITNIH ALI PROFITNIH STANOVANJ
19. člen
Mestna občina Kranj omogoča zamenjave stanovanj v okviru sklada stanovanj Mestne občine Kranj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
Zamenjava se lahko odobri:
– ostarelim in bolnim občanom oziroma njihovim družinam iz zdravstvenih razlogov
– (v primeru neustreznega nadstropja, uporabe dvigala, stopnic, ogrevanja ipd.),
– občanom, ki imajo večje in kvalitetnejše stanovanje za manjše ali starejše z nižjo najemnino,
– v primeru povečanja ali zmanjšanja družine.
Vloge za zamenjavo zbira strokovna služba Mestne občine Kranj. Vloge morajo biti obrazložene in zanje morajo biti predložena dokazila, vključno s potrdilom, da so poravnali vse obveznosti do dosedanjega stanovanja.
O rešitvi vloge odloča župan.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se smejo dodeliti v najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega stanovanja, razen kadar Mestna občina Kranj začasno nima evidentiranih potreb po neprofitnih stanovanjih, kar dokaže z neuspešnim javnim razpisom.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Mestna občina Kranj neprofitno stanovanje začasno dodeli v najem zaradi pridobivanja profita.
V primeru elementarne nesreče, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja, pa oškodovanec ni lastnik drugega primernega bivalnega prostora, lahko župan dodeli stanovanje za določen čas brez razpisa oziroma do odprave posledic elementarne nesreče, vendar najdalj za tri leta brez možnosti podaljšanja. Upravičenost za izjemno dodelitev stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov ali na podlagi splošno znanih dejstev.
Za izjemno reševanje stanovanjskega problema se šteje tudi večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v interesu Mestne občine Kranj.
V primeru, da upravičenec odkloni ponujeno stanovanje, ki ustreza normativom ali v roku 30 dni ne podpiše najemne pogodbe, izda tajnik občine-direktor občinske uprave sklep, s katerim se ga izključi iz nadaljnjega reševanja stanovanjskega problema.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju občinskih neprofitnih in profitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 67/94) na območju Mestne občine Kranj.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-1411/99
Kranj, dne 26. januarja 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
  MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE ZA NEPROFITNA STANOVANJAI. STANOVANJSKI STATUS

1. Stanovanjski status:

- udeleženec razpisa ima družino in je podnajemnik oziroma
 živi v objektih po 3. členu stanovanjskega zakona           50 točk

- udeleženec razpisa ima družino in živi s starši
 v najemniškem stanovanju                       40 točk

- udeleženec razpisa ima družino in je najemnik             30 točk

- udeleženec razpisa je sam in je podnajemnik oziroma
 živi v objektih po 3. členu stanovanjskega zakona           25 točk

- udeleženec razpisa je sam in živi s starši v
 podnajemniškem stanovanju oziroma živi v objektih po
 3. členu stanovanjskega zakona                    20 točk

- udeleženec razpisa ima družino in živi s starši,
 ki so lastniki stanovanja                       15 točk

- udeleženec razpisa je sam in je najemnik               10 točk

- udeleženec razpisa je sam in živi s starši,
 ki so lastniki stanovanja                       5 točk

2. Čas bivanja v sedanjih stanovanjskih razmerah do razpisa:

- nad 5 let                               15 točk

- od 1 do 5 let                             5 točk.II. STANOVANJSKE RAZMERE

1. Utesnjenost v stanovanju

- do 5 m2 na družinskega člana                     30 točk

- od 5 do 9 m2 na družinskega člana                   20 točk

- od 9 do 13 m2 na družinskega člana                  10 točk

- od 13 do 16 m2 na družinskega člana                  5 točk

2. Neustrezno stanovanje glede gradbeno - sanitarnih pogojev:

- stanovanje z arhitektonskimi ovirami                 30 točk

- baraka, začasno bivališče                       25 točk

- kletno stanovanje                           20 točk

- podstrešno stanovanje                         20 točk

- visoki stropi nad 3 m ali nizki stropi pod 2,10 m           10 točk

- stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča               5 točk.

3. Vodovod

- brez tekoče vode                           20 točk

- izven zgradbe                             10 točk

- izven stanovanja                           5 točk.

4. Sanitarije

- brez WC                                20 točk

- izven zgradbe                             15 točk

- izven stanovanja (če se uporabljajo še z drugimi stanovalci)     10 točk

- izven stanovanja (če jih prosilec uporablja sam)            5 točk

- souporaba (v stanovanju)                       2 točki

5. Kopalnica

- brez kopalnice                            10 točk

- souporaba kopalnice                          5 točk

6. Kuhinja

- ni posebnega prostora za kuhnjo                    10 točk

- souporaba kuhinje                           5 točk.

7. Ni pomožnih prostorov (klet, drvarnica)               3 točke

8. Vlažnost stanovanja popolna oziroma pretežna             15 točk

- delna                                 5 točkIII. DRUŽINSKO STANJE

1. Število družinskih članov

- vsak mladoletni otrok                         20 točk

2. Mlada družina, mladi, družina

- družina, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 35 let      20 točk

- razširjena družina                           5 točk

3. Splošne socialne razmere:

- ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok
 zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo,
 oskrba v tuji družini, zavodu...)                   20 točk

- status roditelja, ki sam preživlja mladoletnega otroka        15 točk

- ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih stanovanjskih razmer  10 točk

4. Splošne zdravstvene razmere:

a) težje ozdravljive bolezni - dveh ali več družinskih članov      10 točk

- enega družinskega člana                        5 točk

b) trajna obolenja - dveh ali več družinskih članov           20 točk

- enega družinskega člana                        10 točk

c) invalidnost I. kateg. ali 70%-100% telesna okvara          30 točk

- invalidnost II. kateg. ali 30%-70% telesna okvara           15 točk

č) duševna obolenja                           40 točkIV. IZOBRAZBA UDELEŽENCA RAZPISA IN NJEGOVEGA ZAKONCA

- doktorat ali magisterij                        30 točk

- univerzitetna izobrazba                        25 točk

- visoka izobrazba                           20 točk

- višja izobrazba                            15 točk

- srednja izobrazba                           10 točk

- poklicna izobrazba                           5 točkV. DODATNA MERILA

- posebne okoliščine                           5 točk

- udeležba na zadnjem razpisu za neprofitna stanovanja         10 točkVI. ČAS BIVANJA V MESTNI OBČINI KRANJ

- nad 35 let 20%

- nad 25 do 35 let 15%

- nad 15 do 25 let 10%

- nad 8 do 15 let 5%MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE ZA PROFITNA STANOVANJAI. Stanovanjski status

- udeleženec razpisa ima družino in je podnajemnik oziroma
 živi v objektih po 3. členu stanovanjskega zakona           50 točk

- udeleženec razpisa ima družino in živi s starši
 v najemniškem stanovanju                       40 točk

- udeleženec razpisa ima družino in je najemnik             30 točk

- udeleženec razpisa je sam in je podnajemnik oziroma
 živi v objektih po 3. členu stanovanjskega zakona           25 točk

- udeleženec razpisa je sam in živi s starši v
 podnajemniškem stanovanju oziroma živi v objektih
 po 3. členu stanovanjskega zakona                   20 točk

- udeleženec razpisa ima družino in živi s starši,
 ki so lastniki stanovanja                       15 točk

- udeleženec razpisa je sam in je najemnik               10 točk

- udeleženec razpisa je sam in živi s starši,
 ki so lastniki stanovanja                       5 točk

II. Čas stalnega bivanja v Mestni občini Kranj

- nad 2 do 5 let                             5 točk

- nad 5 do 10 let                            10 točk

- nad 10 do 15 let                           20 točk

- nad 15 do 20 let                           40 točk

- nad 20 let                              60 točk

III. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca

- doktorat ali magisterij                        35 točk

- univerzitetna izobrazba                        30 točk

- visoka izobrazba                           25 točk

- višja izobrazba                            20 točk

- srednja izobrazba                           15 točk

- poklicna izobrazba                          5 točk

IV. Udeležba na zadnjem razpisu za profitna

stanovanja                               10 točkPOJASNILA K MERILOM ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE ZA NEPROFITNA IN PROFITNA
STANOVANJA

I./1. Stanovanjski status

Upošteva se glede na vse osebe, ki na podlagi potrdila pristojnega organa bivajo
v ogledani stanovanjski enoti. Če prosilci stanujejo nezakonito, vendar jim je
državni organ izdal listino o začasnem ali stalnem prebivališču, se ta vloga v
tem delu ne upošteva.

Ne upošteva se stalno bivališče prosilca, če objekt, na katerega se to
prebivališče nanaša, ne obstaja več.

Za podnajemnika se šteje udeleženec razpisa, če ima dokazila o plačevanju
podnajemnine.

II/1. Utesnjenost v stanovanju

Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanj iz pogodbe, zapisnika o
vrednosti nepremičnine, cenitve, odločbe o odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, evidenc upravnika inp. Točkuje se stanovanje udeleženca
razpisa glede na vse osebe, ki bivajo v stanovanjski enoti, vendar morajo biti
navedeni v potrdilu o stalnem ali začasnem prebivališču.

II./2. Neustrezno stanovanje glede gradbeno - sanitarnih pogojev

Merilo se točkuje le enkrat. Obkroži se število točk, ki je za udeleženca
razpisa najugodnejše.

Stanovanje z arhitektonskimi ovirami se točkuje v primeru, če je udeleženec
razpisa oziroma njegov ožji družinski član trajno vezan na uporabo invalidskega
vozička.

Baraka, začasno bivališče: upošteva se tudi stanovanje, ki ne dosega minimalnih
standardov opremljenosti, ovrednoteno z največ 110 točkami ali objekt, ki je
predviden za rušenje.

Kletno stanovanje se točkuje, če je vsaj 25% bivalne površine najmanj 1,2 m pod
nivojem zemljišča.

Podstrešno stanovanje se točkuje, če so vsaj na 25% bivalne površine stropi
nagnjeni.

Visoki stropi nad 3 m ali nizki stropi pod 2,10 m se ne točkujejo v primeru
podstrešja ali kleti.

Stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča se točkuje le v primeru, če je vhod
neposredno v bivalne prostore.

II/4.,5.,6. Souporaba sanitarij, kopalnice, kuhinje

Upošteva se v primeru, če ne gre za sorodnike po udeležencu razpisa ali zakoncu
do drugega dednega reda (starši, bratje, sestre in njihovi potomci), razen če
pristojni organ izda potrdilo, da v stanovanjski enoti biva več gospodinjstev.

II/7. Brez pomožnih prostorov (klet, drvarnica)

Ne točkuje se, če prosilec živi pri sorodnikih do drugega dednega reda.

III/1. Število družinskih članov

Točkuje se tudi nosečnost, izkazana s potrdilom zdravnika.

III/2. Mlada družina, mladi, družina

Kot razširjena družina se štejejo tri generacije v skupnem gospodinjstvu.

Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske oblike.

III/3. Splošne socialne razmere

Ločeno življenje se točkuje le v primeru, če je iz odločbe o oddaji v rejništvo,
drugo družino ali zavod razvidno, da so razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere.

Status samohranilca se točkuje v primeru, da roditelj sam preživlja otroka, kar
dokazuje z rojstnim listom in potrdilom, da je preživnina neizterljiva.

III/4. Splošne zdravstvene razmere

a)V primeru težje ozdravljive bolezni je potrebno potrdilo od osebnega oziroma
lečečega zdravnika.

b) Trajna obolenja prosilec dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Določilo velja v primerih, če
gre za obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami, oziroma obolenja,
na katera slabe stanovanjske razmere neugodno vplivajo. Točke za več družinskih
članov, pri katerih je ugotovljeno trajno obolenje, pogojeno s slabimi
stanovanjskimi razmerami, se seštevajo.

c) Invalidnost ali telesna okvara se točkuje kolikor ni zagotovljeno
institucionalno varstvo:

- družini, ki živi z mladoletnim otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno
ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji za razvrščanje
(izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločba v skladu s
pravilnikom o razvrščanju in razvidu mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju, (Uradni list SRS, št. 18/77);

- družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je invalid (odločba
pristojnega organa);

- družini, katere odrasli družinski član ima podaljšano roditeljsko pravico
(odločba sodišča).

Točkuje se v primerih, če gre za invalidnost, zaradi katere je udeleženec
razpisa ali odrasli družinski član nesposoben za samostojno življenje in delo,
in je ta ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma komisije za razvrščanje.

č) Duševna obolenja se točkujejo v primeru, da je član ožje družine v domači
oskrbi.

IV. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca

Točke se seštevajo.

V. Posebne okoliščine

Opisna ocena komisije glede na dokumentirano mnenje Centra za socialno delo
Kranj, pooblaščenih zdravstvenih, socialno-varstvenih in socialno-skrbstvenih
ustanov ter okoliščin, ki niso zajete v predhodnih merilih, pa bistveno vplivajo
na stanje udeleženca razpisa (npr. psihično in fizično trpinčenje v družini,
ogroženost družinskih članov, sodna odpoved stanovanja, trajna bolezen ali
invalidnost ostalih članov gospodinjstva...).