Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1007. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Križevci, stran 3185.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94) in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 12. seji sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občine Križevci (v nadaljnjem besedilu: sklad) z namenom, da se zagotovi izvajanje občinskega stanovanjskega programa, spodbuja stanovanjska gradnja, prenova in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
2. člen
Sklad je javnopravna oseba s pravicami in obveznostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in statutom sklada.
Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad se vpiše v sodni register.
3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Križevci.
Sedež sklada je: Križevci 11.
Sklad upravlja upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja direktor.
II. DEJAVNOST SKLADA
4. člen
Dejavnost sklada je:
– K 70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K 70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
– K 70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, prenešenimi na sklad,
– gradnja in nakup ter upravljanje stanovanj, s posebnim poudarkom na pridobivanju socialnih in neprofitnih stanovanj,
– določanje in spremljanje najemnin za socialna stanovanja, ter ostala stanovanja prenešena na sklad,
– oddajanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj v najem ter poslovnih prostorov, sklepanje in odpoved najemnih pogodb,
– zagotavljanje prenove stanovanj in stanovanjskih hiš,
– dodeljevanje posojil za gradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom, odlokom in statutom sklada.
Sklad se registrira kot neprofitna stanovanjska organizacija.
III. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Sklad pridobiva sredstva:
– iz občinskega proračuna,
– iz sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– iz najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– iz republiškega stanovanjskega sklada,
– z vračili stanovanjskih kreditov,
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih oseb,
– z izdajo vrednostnih papirjev,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.
6. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada.
Denarna sredstva, ki so namenjena za posojilo pravnim in fizičnim osebam, se delijo na podlagi javnega razpisa.
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
7. člen
Sklad ima naslednje organe:
– upravni odbor,
– nadzorni odbor,
– direktor sklada.
1. Upravni odbor
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov.
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje in razrešuje Občinski svet občine Križevci za dobo dveh let.
Enega člana upravnega odbora imenuje svet za varstvo pravic najemnikov.
9. člen
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema statut sklada,
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
– sprejema in objavi pravilnik in razpis posojil,
– imenuje in razrešuje direktorja sklada,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– daje navodila in usmeritve za delo direktorju,
– opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu občine.
10. člen
Upravni odbor sklada lahko za reševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna in začasna delovna telesa.
Podrobnejšo organizacijo in pristojnosti delovnih teles sklada se določijo s statutom sklada in poslovnikom o delu delovnih teles sklada.
2. Nadzorni odbor
11. člen
Delo upravnega odbora sklada, finančno poslovanje sklada in zakonitost delovanja sklada nadzira nadzorni odbor, ki ima predsednika in dva člana.
Predsednika in člana nadzornega odbora imenuje občinski svet občine za dobo dveh let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani.
12. člen
Nadzorni odbor o svojem delu poroča občinskemu svetu občine.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu občine.
13. člen
Člani upravnega odbora in nadzornega odbora ter delavci sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo ali službo pri skladu.
3. Direktor sklada
14. člen
Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njih sklic,
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, ter odlokom in statutom sklada.
Direktor sklada je lahko zaposlen kot delavec sklada.
Mandat in postopek za imenovanje direktorja ter njegove pristojnosti se določijo v statutu stanovanjskega sklada.
15. člen
Občinski svet daje soglasje k:
– statutu sklada,
– naložbeni politiki sklada in finančnem načrtu,
– zaključnemu računu sklada in letnemu poročilu o poslovanju sklada ter rezultatih dela sklada,
– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.
V. KONSTITUIRANJE SKLADA
16. člen
Sklad prične z delom, ko je sprejet statut in imenovan upravni odbor in direktor.
Statut sklada določi zlasti:
– notranjo organizacijo in način poslovanja sklada,
– naloge in pristojnosti upravnega odbora,
– pooblastila za zastopanje,
– imenovanje in mandat, ter naloge delovnih teles sklada,
– postopek za sprejem in spremembo statuta sklada,
– druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z občinskim svetom občine.
Konstituiranje sklada ugotovi občinski svet občine s sklepom.
17. člen
Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovnih tehničnih opravil organizira sklad lastno strokovno službo oziroma pooblasti druge strokovne službe. Do organiziranja lastne strokovne službe opravlja navedena opravila občinski upravni organ oziroma Občinska uprava občine Križevci.
18. člen
Sklad z vsakoletnim planom dela opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu. Sklad oblikuje plan na podlagi sprejetega občinskega stanovanjskega programa.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem ustanovitve sklada prenese občina na sklad vsa stanovanja, katerih lastnica je postala po določitvi prvega odstavka 113. člena stanovanjskega zakona in vsa stanovanja na katerih je pridobila lastninsko pravico do konstituiranja sklada.
Z dnem ugotovitve konstituiranja sklada prenese Občina Križevci na sklad vsa denarna sredstva pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti in vse prihodke pridobljene iz naslova gospodarjenja s stanovanji.
20. člen
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdelajo bilance po stanju na dan konstituiranja sklada.
Sklad izdela na osnovi zaključnih bilanc otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program sklada.
21. člen
S tem odlokom preneha veljati odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 20/93).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-01/2000
Križevci, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost