Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1004. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi ter oddaji v najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Jesenice, stran 3176.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 7., 9. in 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 37/96, 19/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na redni 15. seji dne 24. 2. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi, ter oddaji v najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postopki prodaje, oddaje za gradnjo in menjave ter oddaje v najem stavbnih zemljišč, ki so v lasti Občine Jesenice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Odločitev o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi ter o oddaji v najem stavbnih zemljišč, sprejme skladno z zakonom in statutom pristojni občinski organ. Pred odločitvijo mora pridobiti mnenje pristojne krajevne skupnosti.
Odločitev o oddaji v najem zemljišč za vrtičke sprejme krajevna skupnost.
II. PRODAJA, ODDAJA IN MENJAVA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice na stavbnem zemljišču, katerega lastnik je občina, na izbranega interesenta.
Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos pravice do gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti občine. Izbrani interesent s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo pridobi skladno z razpisnimi pogoji pravico gradnje objekta na zemljišču.
Menjava zemljišč po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice zemljišča v lasti občine na sopogodbenika, z istočasno pridobitvijo lastninske pravice na zemljišču, ki ga daje v zamenjavo sopogodbenik.
Oddaja v najem stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos rabe stavbnega zemljišča, katerega lastnik in posestnik je občina, na izbranega najemnika, za določen čas.
4. člen
Občina proda, odda za gradnjo ali odda zemljišče v najem na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa ali javne dražbe, če zakon, statut občine ali ta pravilnik ne določajo drugače.
Sklep o odločitvi za izvedbo javnega razpisa iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme župan.
Občina lahko skladno z zakonom zamenja stavbna zemljišča brez predhodno izvedenega javnega razpisa ali javne dražbe.
III. JAVNI RAZPIS IN JAVNA DRAŽBA
5. člen
Postopek prodaje in oddaje za gradnjo se izvede preko javnega razpisa v primerih, kadar tako izrecno določa zakon, ali kadar je namen občine pridobiti nedoločeno število konkurenčnih vlog za posamezno stavbno zemljišče.
Izjemoma se v primeru, da je za isto zemljišče skladno z vsemi razpisnimi pogoji pravočasno in pravilno prispelo več enakovrednih vlog, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, prispelih za to zemljišče, lahko župan na predlog komisije iz 26. člena tega pravilnika odloči, da se v takšnem primeru izvede javna dražba, na katero se povabi vse interesente, ki so predložili enakovredno vlogo za isto zemljišče.
Javna dražba se praviloma skliče v primeru, ko je znano končno število interesentov in se ne išče nedoločenega števila vlog.
6. člen
Odločitev o tem, ali bo za sklenitev pravnega posla po izvedenem javnem razpisu izvedena tudi javna dražba, sprejme na predlog komisije iz 26. člena župan.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na javni razpis, se smiselno uporabljajo tudi za javno dražbo, če ni s tem pravilnikom izrecno drugače določeno.
7. člen
Občina lahko stavbna zemljišča proda ali odda za gradnjo brez javnega razpisa, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:
– če gre za gradnjo objektov za potrebe obrambe;
– če gre za gradnjo objektov javne infrastrukture;
– če gre za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave;
– če gre za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš;
– če gre za gradnjo nadomestnih objektov;
– če gre za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja;
– če gre za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča;
– če gre za zemljišča, za katera je bil javni razpis ali javna dražba dvakrat neuspešen;
– če gre za gradnjo objektov za potrebe pravosodja.
8. člen
Javni razpis prodaje, oddaje v najem in oddaje stavbnih zemljišč za gradnjo se objavi:
– v sredstvih javnega obveščanja,
– na oglasni deski Občine Jesenice in krajevne skupnosti,
– na drug krajevno običajen način.
Javni razpis in javno dražbo objavi župan.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos pravice (npr. prodaja, oddaja stavbnega zemljišča),
– označba in opis stavbnega zemljišča (navedba parc. št., kulture, izmere, katastrske občine, lege, pravnega in dejanskega stanja zemljišča),
– navedbo, ali gre za javni razpis s končnim rokom oddaje vlog ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje oziroma oddaje vseh stavbnih zemljišč,
– podatke o namembnosti zemljišč in pogojih za gradnjo,
– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež oziroma naslov,
– rok, v katerem lahko interesenti predložijo vloge (datum in čas predložitve); rok za predložitev vloge ne sme biti krajši od osem dni od dneva objave javnega razpisa,
– način predložitve vloge (naziv in sedež občine, oznaka, navedba listin, ki jih je potrebno priložiti),
– način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve pogodbe,
– okvirno vrednost zemljišča in komunalne opremljenosti, oziroma izklicno ceno,
– merila za izbiro najugodnejše vloge,
– višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo za resnost ponudbe in ki ne sme biti nižja od 10% od izklicne cene stavbnega zemljišča ter navedbo računa, kamor se varščino vplača; po sklenjenem pravnem poslu za posamezno stavbno zemljišče se varščina vrne tistim interesentom, ki na javnem razpisu niso uspeli, uspelemu interesentu se položena varščina všteje v ceno,
– navedbo, kdaj se lahko interesenti pred potekom javnega razpisa seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi ponujenih zemljišč in eventualno ogledajo predmet javnega razpisa,
– način in rok plačila kupnine oziroma najemnine,
– navedbo, da bo pravni posel mogoče skleniti, ko odločitev komisije oziroma župana potrdi občinski svet in postane odločba pravnomočna,
– druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati interesenti.
10. člen
Interesent lahko vlogo za odkup ali zakup (najem) stavbnega zemljišča ali pridobitev stavbnega zemljišča za gradnjo umakne, nadomesti z drugo ali dopolni do roka za predložitev vloge, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika vloge se vplačana varščina vrne v nerevaloriziranem znesku.
11. člen
V primeru javne dražbe se v objavi navede tudi eventualni znesek višanja.
Na javni dražbi so lahko poleg organizatorja dražbe prisotni le povabljeni interesenti, ki so pravilno položili varščino ob prijavi na javni razpis, oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, če se ustrezno izkažejo.
Na javni dražbi, ki se izjemoma izvede namesto javnega razpisa in katere namen je pridobitev nedoločenega števila vlog, lahko poleg organizatorja k dražbi pristopijo vsi interesenti, ki so pravilno položili varščino (in imajo s seboj o tem ustrezno dokazilo) oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci, ki se ustrezno izkažejo.
IV. OBRAVNAVA VLOG
12. člen
V postopku prodaje, oddaje za gradnjo in oddaje v najem stavbnih zemljišč na podlagi javnega razpisa oziroma javne dražbe, prispele vloge obravnava komisija, določena v 26. členu tega pravilnika.
V postopku prodaje, oddaje za gradnjo in oddaje v najem stavbnih zemljišč, ko v skladu z zakonom ni potreben javni razpis, prispele vloge obravnava pristojna strokovna služba občine.
a) Obravnava vlog na podlagi izvedenega javnega razpisa
13. člen
V postopku primerjave prispelih vlog za sklenitev pravnega posla po tem pravilniku se upoštevajo merila določena v besedilu javnega razpisa, predvsem pa:
– ponujena cena za zemljišče,
– mnenje občinske strokovne službe, pristojne za prostorsko planiranje,
– predvideni program dejavnosti,
– skladnost predvidenega programa s programi dejavnosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč,
– vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini.
14. člen
Interesent, ki ne predloži popolne vloge, se v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog izloči iz nadaljnjega postopka; v primeru javnega razpisa z odprtim rokom se interesenta pozove k dopolnitvi vloge, razen če je za isto zemljišče prispela tudi vloga, ki je ustreznejša oziroma ugodnejša.
Vloga interesenta, ki je podal vlogo, iz katere izhaja, da ne izpolnjuje pogojev za pridobitev razpisanega stavbnega zemljišča, se zavrne.
Komisija po pregledu in analizi prispelih vlog poda predlog županu, ki ga posreduje v obravnavo in sklepanje občinskemu svetu.
b) Obravnava vlog, ko postopek javnega razpisa ni potreben
15. člen
Pri obravnavanju vloge interesenta za odkup, zamenjavo ali oddajo za gradnjo pristojna strokovna služba občine izvede predvsem naslednji postopek:
– ugotovi interese občine do zemljišča, za katerega je vloga prispela; v primeru, da ima občina poseben namen, ki izhaja iz veljavnih prostorskih dokumentov ali se pripravlja na sprejem takšnega dokumenta, se predlaga županu, da vlogo zavrne;
– ugotovi, ali je mogoče in smotrno zemljišče samo ali skupaj s sosednjim ali delom sosednjega zemljišča obravnavati kot samostojno lokacijo;
– preveri, ali obstaja kakšen interes drugih sosednjih lastnikov zemljišč, za kar lahko opravi tudi skupni ogled in soočenje zainteresiranih lastnikov sosednjih zemljišč; če tak interes obstaja, razvrsti interesente skladno z merili iz 13. člena tega pravilnika;
– če je smotrnejša delitev občinskega zemljišča med dva ali več interesentov, se preveri ali kateri od teh ne izkazuje v tem primeru več svojega interesa (tj. pridobitev samo dela zemljišča ni v njegovem interesu); če posamezni interesent interesa ne izkazuje več, se izdela predlog delitve občinskega zemljišča med preostale interesente;
– izdela predlog sklepa prodaje oziroma drugega ustreznega pravnega posla in ga pošlje v potrditev županu; ta pa v skladu s statutom občine predlog sklepa da v odločanje občinskemu svetu
16. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda in zamenja tudi pot, ki ima status javne poti, kolikor ne služi več svojemu namenu in občinski svet status javne poti ukine.
Pri prodaji ali menjavi drugega zemljišča, ki ima status javnega dobra, se smiselno upošteva postopek iz prejšnjega odstavka.
V. NAJEM STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
17. člen
Interesenti lahko pridobijo v najem občinsko zemljišče, če predložijo vlogo na javnem razpisu ali če podajo vlogo za najem za druga občinska zemljišča.
Kolikor občina odda stavbno zemljišče v najem na podlagi javnega razpisa se smiselno uporabljajo določila 3. poglavja tega pravilnika.
V najem je mogoče oddati tudi poti, ki imajo v času predložitve vloge interesenta status javne poti, če občinski svet skladno s 16. členom tega pravilnika status javne poti predhodno ukine.
18. člen
Višino najemnine za posamezne vrste oziroma rabe zemljišč je določena s sklepom o oblikovanju najemnine za stavbna zemljišča v lasti Občine Jesenice, ki je priloga temu pravilniku.
Sklep o oblikovanju najemnine za stavbna zemljišča v lasti Občine Jesenice, sprejme na predlog župana odbor za urejanje prostora in varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, po predhodno pridobljenem mnenju odbora za gospodarstvo in odbora za proračun in finance.
19. člen
Pri oddaji zemljišča v najem za postavitev začasnih objektov se smiselno uporabljajo določbe 15. člena tega pravilnika.
20. člen
V primeru, da interesent poda vlogo za oddajo v najem zemljišča, katero meji tudi na zemljiščih drugih lastnikov, ki bi lahko bili zainteresirani za najem istega zemljišča, se smiselno uporabijo določbe prve, četrte in pete alinee 15. člena tega pravilnika.
Pred izdelavo predloga o dodelitvi mora strokovna služba občine pridobiti mnenje krajevne skupnosti, na ozemlju katere zemljišče leži.
Krajevna skupnost mora v mnenju navesti svoje stališče:
– ali se ugodi vlogi interesenta v celoti,
– ali se zemljišče razdeli tudi med ostale sosede,
– ali da se vlogo interesenta v celoti zavrne.
Če krajevna skupnost ne poda svojega pisnega mnenja v roku 30 dni od prejema zaprosila krajevne skupnosti, se šteje, da soglaša z dodelitvijo celotnega zemljišča vlagatelju.
21. člen
Najemne pogodbe za vrtičke sklepa krajevna skupnost, na področju katere leži predmetno zemljišče. Prihodki iz naslova najemnin spadajo v prihodek krajevne skupnosti, ki je sklenila pogodbo. Osnutke pogodb sestavi strokovna služba občine.
22. člen
V primeru, ko interesent poda vlogo za izdajo soglasja za časovno omejeno rabo zemljišča (npr. za odlaganje materiala), mu lahko izda pristojen občinski upravni organ soglasje, v katerem navede obdobje veljave soglasja, odškodnino za uporabo občinskega zemljišča in druge pogoje, ki jih mora izpolniti interesent.
VI. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
23. člen
Okvirna vrednost stavbnega zemljišča po 9. členu tega pravilnika, ki je predmet prodaje ali oddaje za gradnjo, se za zemljišča, zajeta v prostorsko-izvedbenih načrtih (v nadaljevanju: PIN), določi skladno s programom komunalnega opremljanja; za zemljišča, ki pa niso zajeta v PIN, pa z oceno ustrezno usposobljenega cenilca nepremičnin, ki ne sme biti starejša od 90 dni.
Občinski svet oziroma župan lahko skladno s svojo pristojnostjo odloči, da se opravi cenitev po metodologiji tržne vrednosti. To cenitev lahko opravi ustrezno usposobljen zaprisežen sodni cenilec.
24. člen
Pri zamenjavi mora biti nepremičnina, ki jo interesent ponudi v zamenjavo, praviloma ocenjena po isti metodi kot občinsko zemljišče. V cenitvi se upošteva investicijski program, če je bil ta sprejet, sicer pa dokazljiva dotedanja vlaganja interesenta in občine. Če nepremičnini, ki sta predvideni za zamenjavo, nista enakovredni, mora lastnik za nižje ocenjene nepremičnine doplačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.
25. člen
Plačilne pogoje in morebitne druge ugodnosti za plačilo kupnine za zemljišča po območjih in namenih pozidave določi na predlog komisije župan.
VII. KOMISIJA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA
26. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska strokovna služba, ki je pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Vloge, ki prispejo na javni razpis, obravnava komisija za oddajo stavbnih zemljišč. Komisijo sestavlja najmanj pet članov, in sicer:
– en predstavnik odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– en predstavnik odbora za gospodarstvo,
– en predstavnik pristojne krajevne skupnosti,
– dva predstavnika občinske uprave – strokovnih služb Občine Jesenice.
Člane komisije imenuje župan.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina vseh članov. Komisija odloča z večino glasov navzočih članov.
27. člen
O pregledovanju vlog komisija vodi zapisnik, v katerega vpisuje naslednje podatke:
– kraj, kjer se opravlja pregledovanje vlog,
– datum in čas seje komisije,
– imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih,
– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele vloge,
– v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog, navedbo števila pravočasno prispelih vlog in navedbo prepozno predloženih vlog,
– ugotovitve o popolnosti posameznih vlog,
– ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za isto stavbno zemljišče,
– druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno vlogo.
Zapisnik o odpiranju ponudb komisija posreduje vsem ponudnikom.
Po pregledu in analizi prispelih vlog, komisija sprejme sklepe, s katerimi predlaga županu rešitve posameznih vlog.
VIII. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA INTERESENTA
28. člen
Najugodnejšega ponudnika izbere na predlog komisije župan s sklepom in ga predloži v potrditev občinskemu svetu. Na podlagi sklepa občinskega sveta izda župan odločbo. Zoper odločbo župana je dopusten upravni spor.
IX. PONOVITEV RAZPISA IN SKLENITEV POGODBE
29. člen
Če je javni razpis uspešen le za posamezna stavbna zemljišča, zemljišča pa se ne prodajajo ali oddajajo v kompleksu, se lahko javni razpis za preostala zemljišča ponovi.
30. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v tridesetih dneh po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe zaradi njemu lastnih razlogov, se šteje, da je od vloge odstopil. Vplačane varščine se v tem primeru ne vrne.
Pogodba se lahko sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
X. PRODAJA IN ODDAJA OSTALIH NEPREMIČNIN
31. člen
Druge nepremičnine se prodajajo in oddajajo po predhodno uradno ugotovljeni vrednosti nepremičnine na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Jesenice, kot to določa statut občine.
32. člen
Župan lahko odloči, da se določbe tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi za prodajo, menjavo ali oddajo v najem tistih poslovnih prostorov, ki so v lasti občine.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Določbe pravilnika, ki urejajo oddajo zemljišč za gradnjo, se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-1/00
Jesenice, dne 28. februarja 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.